پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"این نکته را هم به شما زنها بگویم که مرد بی‌عیب در دنیا وجود ندارد. ممکن است مردی این عیب را داشته باشد؛ آن عیب دیگر را نداشته باشد. دیگری هم که این عیب را ندارد، ممکن است ده عیب دیگر داشته باشد."
(مقام معظم رهبری) »  
۱۳۹۵/۴/۶     ۲۱:۰۰