پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
زن موجودیست رقیق،مظهرزیبایی ولطافت ورقت،ومردبه این چشم به اومینگرد.محبت اورادراین قالب ترسیم ومجسم میکند.مرددرچشم زن،مظهراعتماد،نقطه اتکاواعتمادست ومحبت خودش رابه اودراین قالب ترسیم میکند.این2تادونقش جداگانه است ازیکدیگروهردونقش لازمست
(رهبری) »  
۱۳۹۵/۴/۷     ۲۱:۰۰