پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
«خوش‌ترین زندگی رادرمیان مردم کسی داردکه خداوندبه اوقناعت راعطاکرده وهمسرش رابرایش شایسته گردانیده است.»
امیرالمؤمنین(ع) »  
۱۳۹۵/۴/۸     ۲۱:۰۰