پیامک شهادت

« شهادت/
امام خمینی درپیامی پس از شهادت شهید آیت الله صدوقی (چهارمین شهیدمحراب در سال 61)میفرماید:
این شهادت هاست که به ملتها وعده پیروزی نهایی میدهد. »  
۱۳۹۵/۴/۱۴     ۱۰:۰۰