پیامک ولایت

« ولایت/
روزه، توجه به خداى متعال، ذکرها و دعاهایى که در این ماه غالباً دلها به آنها متمایل و متوجه می شوند، جزو سفره‏ ى ضیافت الهى است؛ از این سفره حداکثر استفاده را بکنید.
(مقام معظم رهبری) »  
۱۳۹۵/۴/۱۲     ۱۹:۰۰