پیامک ولایت

« ولایت/
"حفظ قرآن، فهمیدن مفاهیم و ترجمه‏ ى کلمه کلمه‏ ى قرآن، براى کسانى که به زبان عربى آشنایى ندارند، لازم است. وقتى که کلمات قرآن را فهمیدید، آن وقت تدبر لازم است. حتى آن کسى که الفاظ عربى را هم خوب بلد است، اگر تدبر نکند، بهره‏ ى کمى از قرآن خواهد برد."
(رهبری) »  
۱۳۹۵/۴/۱۴     ۱۹:۰۰