پیامک ولایت

« ولایت/
دعا و تضرع در برابر عظمت خداوند متعال، بزرگترین افتخار براى انسان مؤمنى است که از هیچ کس و هیچ قدرتى در دنیا نمی هراسد.
(رهبری) »  
۱۳۹۵/۴/۱۵     ۱۹:۰۰