پیامک شهادت

« شهادت/
«حرمان هور»مجموعه93قطعه ازیادداشتهاودست ‏نوشته‏ هاى ‏شهیداحمدرضااحدى،نفراول کنکورتجربی ودانشجوى سال دوم رشته پزشکى دانشگاه‏ شهید بهشتى است؛که توسط علیرضا کمری تدوین وانتشارات سوره آنرامنتشرکرده است! »  
۱۳۹۵/۵/۱۱     ۱۰:۰۰