پیامک شهادت

« شهادت/
ای مرگ!دیرکردی وطاقت تمام شد؛ای زخم!مرهمی که جراحت تمام شد/دنیاحکایتی شدوبعدازهزارسال؛یک شب به مارسیدوحکایت تمام شد/میخواستم شهیدشهادت شوم،نشد؛پنداشتم که دورشهادت تمام شد/علیرضاقزوه »  
۱۳۹۵/۵/۱۲     ۱۰:۰۰