پیامک شهادت

« شهادت/
سیدشهیدان اهل قلم:طلسم شیطان وحشت ازمرگ است و اگرآن را در درون خویش بشکنی، دیگر او را برتو تسلطی نیست،واگر نه باید به حکومت شیاطین برکره زمین،هم اینچنین که هست،رضاشوی و مرگ ازقبول این ننگ بهتراست. »  
۱۳۹۵/۵/۱۳     ۱۰:۰۰