پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدردانی پوررفته بودپیش امام که بایدتکلیفم رامعلوم کنم،بالاخره درس مقدمه یاجنگ؟امام فقط یک جمله گفتند:«محکم بمانیدتوی جنگ» »  
۱۳۹۵/۵/۱۴     ۱۰:۰۰