پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
پیامبراعظم(ص):«هرکه ازامّتم،چهل حدیث راکه[مردم‏]ازآن فایده برند،حفظ کند،خداونددر روزقیامت اورافقیه وعالم برانگیزاند» چهل حدیث،ص15 »  
۱۳۹۵/۵/۱۰     ۲۱:۰۰