پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام(ره)درلحظات آخرعمرمیفرمودند:راه آخرت سخت است،گناه نکنید،ترک گناه آسانترازعذاب خداست،نمازرا حتی درپیاده رو خیابان باشد اول وقت بخوانید »  
۱۳۹۵/۵/۱۱     ۲۱:۰۰