پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
درشدایدبراى فرج دعاکنند،که خودهمین مژده اى است براى اینکه شدایدبه فرج متصّل است.دیگراینکه،دعاکنندکه ظهورآن حضرت براى اهل ایمان،همراه باعافیت باشد،وتاوقت ظهورباوجودبلاهاوشداید،ثابت قدم باشند آیةبهجت(ره) »  
۱۳۹۵/۵/۱۵     ۲۱:۰۰