بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی: یکی ازعوامل پویایی جسم وجان فرزندانمان،بویژه دردوران جوانی، طبیعت‌گرایی ومسافرت‌محوری است که علاوه‌برمسافرت‌های خانوادگی،می‌تواندبصورت اردوهای زیارتی-سیاحتی ویامسافرت‌های گروهی باجمع دوستان مهدوی صورت پذیرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۹     ۲۱:۵۰

پیامک روش صحیح تربیت

« آیةالله حاج محتبی تهرانی:اگردیدیدبچه کاربد کرده ومی­خواهیدمؤاخذه­‌اش کنیدباتلویح(اشاره)اورامؤاخذه کنید..صراحت لهجه به خرج نده!چرا؟چون پرده­‌دری میشود.اثرآن ازبین می­رود..مثلاانسان بگویدیک کسی بودیک همچین کاری کردوچنین وچنان شد.نگوتوکردی!تواین کارراکردی،توآن کارراکردی!اگرصریحابگویی معلوم میشودخودت بایدتربیت شوی..باید با ظرافت عمل کنی! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده بنیاد بسیار مهم و حایز اهمیتی است.فایده خانواده در تربیت نسل بشر و ایجاد انسان های سالم از لحاظ معنوی و فکری و روانی یک فایده منحصر به فردی است. هیچ چیز جای خانواده را نمی گیرد
مقام معظم رهبری. »  
۱۳۹۳/۱۲/۲۱     ۱۹:۳۰

پیامک حق دختر برپدر

« خانواده/رسول اعظم(صلی الله علیه وآله) می‌فرمایند:حق فرزند برپدر این است که اگردختراست،سوره نور رابه اوآموزش دهدو سوره یوسف رانیاموزد ودرآسان فرستادن او به خانه همسرش شتاب کند.
*الکافی،ج6،ص48 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک عشق حقیقی

« استادپناهیان:وقتی دونفرمیتوانندواقعابه همدیگر عشق بورزندکه هردوعاشق یک موجوددیگری باشندوعشق به آن موجود،منیت این دونفرراازبین برده باشد..اگرخدارادوست داشته باشی،خانواده‌ات راهم بخاطرخدادوست خواهی داشت.فیلم عشقی واقعی اینست که دونفرچون هردوعاشق خداهستندعاشق همدیگرباشند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک عوامل طول عمر مومن2

« امام صادق(علیه‌السلام): 3چیزاست که اگرمؤمن ازآنهامطلع شود،باعث طول عمرودوام بهره‌مندى اوازنعمت‌ها می‌شود:
طول دادن رکوع وسجده،زیادنشستن برسرسفره‌اى که درآن دیگران رااطعام میکندو خوشرفتاری‌اش باخانواده. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک مستحبات ولادت فرزند

« برخی از مستحبات ولادت فرزند:
غسل دادن نوزادپس ازتولد،گفتن اذان درگوش راست واقامه درگوش چپ او،کام برداری طفل باآب فرات وتربت سیدالشهدا(ع)،نامگذاری نیک،ولیمه دادن،تراشیدن موی سرنوزاددرروزهفتم وهم‌وزن موهاطلایانقره صدقه دادن،عقیقه کردن ونیزختنه کردن پسران درروزهفتم و... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۲۱:۳۰

پیامک آداب مستحب فرزندخواهی

« پیامبراعظم(ص): ای علی! اگرشب جمعه بااو(همسرت)آمیزش کردی وبچه‌دارشدید،گوینده سخنورزبان‌آورمی‌شود واگرعصرجمعه بااوآمیزش کردی وفرزندی میان شمابوجودآمد،دانشمندی معروف ومشهورمی‌گردد واگرجمعه شب بعدازنمازعشابااوآمیزش کردی،امیداست که آن فرزنداز ابدال باشد،انشاءالله تعالی! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک بهترین زنان امت

« خانواده/رسول خدا(ص)فرمود:بهترین زنانتان،زن زایا،بسیارمهربان وپاکدامن است که نزدخویشاوندان خودعزیزباشدودربرابرشوهرش فروتن ومطیع.خودرابراى شوهرش بیارایدوازغیراوبپوشاند،سخن شوهرش رابشنودوفرمان اورااطاعت نمایدوچون شوهرش بااوخلوت کندخودرادراختیاراوقراردهد.
*کافی،ج5،ص324،ح1 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/زمان قمردرعقرب(وقت مکروه فرزندخواهی) تاساعت 20 و16دقیقه فرداشب ادامه خواهدیافت! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۲     ۲۱:۴۰

پیامک تربیت کودک

« خانواده/استاد صفایی حائری: تربیت کودک یعنی شکوفا کردن استعدادها و برآوردن نیازهای او.
نیازهای کودک فقط خوراک و پوشاک و محبت و ... نیست و استعدادهای او خواندن و نوشتن و انباشتن حافظه نیست. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک یک لیوان آب معادل بهشت

« هیچ زنی نیست که آب به همسرش بنوشاند مگر این کار از عبادت یک سال که روزهایش روزه باشد و شب‏هایش به عبادت بایستد بهتر است.
امام صادق.ع »  
۱۳۹۳/۱۲/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک حق پسر بر پدر

« خانواده/رسول اعظم(صلی الله علیه وآله)فرمودند:حق فرزندبرپدراین است که اگرپسراست،کتاب خدارابه اوآموزش دهدواوراشنابیاموزد.
*الکافی،ج6،ص48 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۰     ۱۹:۳۰

پیامک آداب زناشویی

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله)می‌فرمایند:
سوگندبه کسی که جان به دست اوست،اگرکسی باهمسرش درآمیزدو در اتاق،کودکی بیدارباشدکه آنان راببیندوسخن گفتن وصدای نفس آنان رابشنود، هرگزرستگارنمی‌شود.اگرپسرباشد،مردی زناکارو اگردخترباشد،زنی زناکارمی‌گردد.
*الکافی،ج5،ص500،ح2 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۷     ۱۹:۳۰

پیامک تقدس نام فاطمه

« خانواده/امام صادق(ع)به شخصی که نام دخترش را*فاطمه*گذاشته بود،فرمود:حالاکه نام اورا*فاطمه*گذاشته‌ای،پس دشنامش مده،نفرینش مکن وکتکش مزن. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۳     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت سلام کردن به کودک

« مرحوم آیةالله فلسفی(ره):
سلام کردن به کودک دو اثرروانی دارد:برای سلام‌کننده باعث تقویت خوی پسندیده تواضع وفروتنی است وبرای کودک وسیله احیای شخصیت وایجاداستقلال است.طفلی که بزرگسالان به اوسلام کنندوبدینوسیله ازوی احترام نمایند،لیاقت وشایستگی خودراباورمیکندوازکودکی معتقدمیشودکه جامعه اوراانسان میشناسدومردم به اواهمیت میدهند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۶     ۲۱:۳۰

پیامک هدف زندگی

« امام خامنه ای: زندگی یک کاروان طولانی است که منازل ومراحلی دارد...هدف انسان در زندگی بایداین باشدکه ازوجودخودوموجودات پیرامونش برای تکامل معنوی ونفسانی استفاده نماید.اصلاًمابرای این به دنیا آمده‌ایم.! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲     ۲۱:۳۰

پیامک حفظ خانواده ازآتش دوزخ

« امام صادق(علیه‌السلام):خداوندمیفرماید:«خودوخانواده‌تان راازآتش دوزخ حفظ کنید»گفتند:چگونه خانواده‌مان راازآتش دوزخ حفظ کنیم؟فرمودند:{به آنچه خدادوست دارد}امرشان کنیدو{ازآنچه خدانمی‌پسندد}نهی شان نمائید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۹:۳۰

پیامک بهترین مردان امت

« خانواده/امام صادق(ع):بهترین مردان امت من کسانى هستندکه نسبت به خانواده خودخشن نباشند،اهانت نکنند،دلسوزشان باشندوبه آنان ظلم ننمایند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۲۱:۴۰

پیامک نامزدی دختروپسربدون جاری نمودن صیغه محرمیت ممنوع!

« خانواده/استادآقاتهرانی:..یکی دیگرازرسوم ناپسندی که کمابیش دربین مردم وجودداردنامزدی دختروپسربدون جاری نمودن عقدموقت(صیغه محرمیت)است.اگردختروپسریکدیگررادیده وپسندیده‌اندوصحبتهای یکدیگرراشنیده وقبول کرده‌اندوقصدازدواج دارندحال برای شناخت بیشتروبهترمی‌توانندمدتی به عقدموقت هم درآیندتادرموعدموردتوافق زندگی زناشویی ومشترک خودراآغازنمایند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۹     ۱۹:۳۰