بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک اهمیت هم‌سفره شدن در خانواده

« خانواده/پیامبررحمت(ص):خداوندمؤمن وخانواده وفرزندانش رادوست دارد.محبوب‌‏ترین چیزنزدخداوندآن است که مردرابا زن وفرزندانش برسفره‏ایی ببیندکه ازآن غذامی‌خورند.پس درآن‌هنگام که برسفره گردآیند،به آنهانگاهى مهربانانه می‌کندوآنهاراپیش از آن‏که از جای خودمتفرق شوند،می‌آمرزد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک اهمیت رفتار والدین در تربیت فرزند

« خانواده/آیت‌الله ابراهیم امینی:...پدرومادردروغگونمی‌توانندبه وسیله آیه وحدیث کودک را راستگوتربیت نمایند.پدرومادرکثیف وبی‌انضباط باعمل خودشان بچه راکثیف وبی‌انضباط بارمی‌آورند.کودک بیش ازآن مقدارکه به سخنان شماتوجه دارد،دراعمال ورفتارتان دقت میکند.
*کتاب همسرداری،ص276 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۳     ۲۱:۵۲

پیامک درخانواده مرد پوست بادام است،زن مغز بادام!

« امام خامنه‌ای:درداخل خانواده، مردنماى بیرونى است،زن نماى داخلى است.
بخواهیدیک خرده ذوقى‌تربگوئید،مرد پوست بادام است،زن مغز بادام است! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۸     ۲۲:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:ازمنظراحادیث اسلامی،درآخرالزمان بنیادخانواده‌هابشدت سست وآسیب‌پذیرخواهدشدوفسادها،فتنه‌ها وآفت‌های فراگیراین دوران درمتن تمام خانه‌های شرق وغرب عالم نفوذخواهدیافت.
*امام صادق(علیه‌السلام):درآخرالزمان خواهی دیدکه پدران ومادران ازفرزندان خودبه شدت ناراضی‌اندوعاق والدین شدن رواج یافته است.
منبع:کلینی،الکافی،ج8،ص41* »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳     ۰۹:۴۵

پیامک آداب فرزندخواهی

« امام رضا(ع):آغازشب،چه درزمستان وچه درتابستان،بازنان آمیزش مکن...پس اگراراده آمیزش داردبایددرپایان شب باشدکه برای بدن،سالمتر وبرای فرزند(آوری)امیدوارتروبرای افزونی هوش فرزندی که بینشان پدیدمی‌آیدبهتراست »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک ادب ورود و خروج ازمنزل

« حاج اسماعیل دولابی:
وقتی میخواهیدازمنزل خارج شوید،اهل خانه راخشنودکنیدوبیرون بیایید.وقتی هم خواستیدواردخانه شوید،بیرون درب استغفارکنیدوصلوات بفرستیدوهرناراحتی که داریدبیرون بگذاریدوباروی خوش داخل شوید.اهل خانه هم باروی خوش به استقبال شمابیایند.کمال زن ومرددراین است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۱۳:۳۰

پیامک زمان مکروه انعقادنطفه

« !!!زمان قمردرعقرب ازصبح امروزآغازشده وتاظهرجمعه ادامه خواهدیافت!
درروایت آمده است:هرکه درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب)عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد می‌شود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۴     ۱۵:۰۰

پیامک ارزش بازی ازنظر روان‌شناسی

« خانواده/درجریان بازی،کودک یادمی‌گیردکه چه چیزخوب وچه چیزبداست.کودک درمی‌یابدکه اگربخواهددربازی فردقابل قبولی به حساب آیدبایدصادق،امین،عادل،منضبط،حقیقت‌طلب،درستکار،مسلط به خودو..باشد.
حکمتنامه کودک،ص256 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اصل کلیدی درتربیت ولایتمداری درمحیط خانواده،«محبت کردن مرد به زن»است.اگرپدری درخانه مهربان باشدومخصوصاًبه مادرخانه،محبت کندوفرزندان،این مهربانی پدرراببینندطعم مهربانی امام رادرک میکنند...
*استادپناهیان »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک زمان مکروه نزدیکی

« خانواده/امشب شب نیمه ماه است!
ازوصایای پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
یاعلی!دراول،وسط وآخرماه(قمری)جماع مکن؛چراکه بانزدیکی دراین اوقات جنون،جذام وپیسی همسروفرزند توراتهدیدخواهدکرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۵     ۲۱:۴۰

پیامک مادری،شریف‌ترین شغل!

« خانواده/امام خمینی(ره): مادر بزرگترین مسئولیت وشریف‌ترین شغل رادارد.شریف‌ترین شغل درعالم،بزرگ کردن بچه است وتحویل دادن یک انسان است به جامعه.درطول تاریخ ازآدم تاخاتم،انبیاآمده‌اندتاانسان درست کنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۶     ۲۱:۴۰

پیامک کارکردمهم خانواده

« استادپناهیان:خداونداین دنیارابه‌گونه‌ای طراحی کرده که انسانهاجزازطریق مبارزه بانفس،لذت عمیق وماندگارنبرند.خانواده خوب لذت انسان رابسیارعمیقترازلذتی که هرزگی وتنوع‌طلبی برای انسان تأمین میکند،فراهم میکند.منتهابرای رسیدن به این لذت عمیق،راه وروشی وجودداردکه بایداز همان راه برویم؛این راه درست هم «مبارزه با هوای نفس در محیط خانواده» است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۱     ۲۱:۳۰

پیامک اهمیت تغافل در زندگی

« خانواده/امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)می‌فرمایند:
هرکس تغافل نورزدوازبسیاری امور(کوچک)چشم نپوشد،زندگی‌اش بسیارسخت وتیره خواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۵     ۲۱:۳۰

پیامک آسان‌گیری در ازدواج

« خانواده/امام خامنه‌ای:ما(درامر ازدواج)به دخترهاوپسرهاسفارش میکنیم اصرارنکنید.زیاده نخواهید.پدرومادرهارازیرفشارقرارندهیدتادررودربایستی بمانند..این چیزهارابریزیددور.اصل،یک حادثه انسانی است.آن چیست؟
زناشویی،انسانی‌ترین کارهای دنیاست.این رامادی وپولی نکنید،آلوده‌اش نکنید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲     ۲۱:۴۵

پیامک رعایت حریم محرم و نامحرم

« خانواده/امام خامنه‌ای:من همیشه به مردهای جوان توصیه میکنم که شمادرمعاشرت بانامحرم وحتی محارم کاری نکنیدوحرفی نزنیدکه زنان خودراواداربه حسادت کنید.به دختران جوان هم سفارش میکنم که دربرخوردبامردهای بیگانه کاری نکنیدوحرفی نزنیدکه حس حسادت وغیرت شوهرانشان راتحریک نمایند.این حسادتهابدبینی می‌آوردوپایه‌های محبت راسست میکندوازریشه میسوزاند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳۰     ۱۶:۳۰

پیامک احسان به والدین

« امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه نورانی(و بالوالدین إحسانا)می‌فرمایند:
احسان به پدرومادراین است که باحالی خوش وشیرین وباصبروحوصله باآنان نشست وبرخاست کنی؛باکسالت وچهره درهم باآنان روبه رو نشوی؛هرچه نیازدارند،اگرچه بی‌نیازباشند،بدون این که ازتو بخواهند،برایشان فراهم آوری؛و هروقت به دیدنشان می روی،بادست پر بروی!
*الکافی،ج2،ص157 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۸     ۲۱:۴۵

پیامک مذمت افراط درمحبت به فرزند

« امام باقر(ع)فرمود:بدترین پدران کسانی هستندکه درنیکی ومحبت نسبت به فرزندان ازحدتجاوزکنندوبه زیاده‌روی وافراط بگرایندوبدترین فرزندان کسانی هستندکه دراثرتقصیروکوتاهی درانجام وظایف،پدرراازخودناراضی نمایند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۲     ۱۹:۳۰

پیامک خیررسانی به خانواده

« خانواده/رسول خدا(ص):هرگاه خدابه یکی ازشماخیری عطاکرد،ابتداخودوخانواده اش را ازآن بهره مند سازد؛ونیزفرمودند:ازخانواده آغازکنیدوهرکسی که نزدیکتراست مقدم بدارید.(مفاتیح الحیاه، علامه جوادی آملی،ص236) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۹     ۱۹:۳۰

پیامک اگربهره‌ای باشددراین جهان،فقط وفقط بین زن وشوهراست!

« آیت‌الله مظاهری:یک نکته به همه،مخصوصابه جوانهابگویم حتی آنهایی که زن ندارندوآن نکته اینست که اگربهره‌ای باشددراین جهان،فقط وفقط بین زن وشوهراست.یقین داشته باشیدکه پسربه شمابهره‌ای نخواهدداد،دختربهره‌ای نخواهدداد.آن جهازیه‌اش رامیخواهدبروددنبال کارش،آن خانه وزنش رامیخواهدبروددنبال کارش...بسیارکم پیدامیشودپسری به فکرپیری بابایش باشد! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۶     ۲۱:۵۰

پیامک اهمیت چگونه صدا زدن همسر

« خانواده مهدوی/
شیوه صدا زدن همسر یکی از مهارت های کلامی است که باعث برقراری محبت بین زوجین می شود.
درواقع کسی که همسر خود را با لحنی آرام و محبت آمیز صدا می زند،او را به آرامش دعوت می کند اما صدا زدن با لحن تند و با کلمات توهین آمیز،باعث تنش و مشاجره در خانواده می شود »  
۱۳۹۳/۱۰/۴     ۲۲:۰۰