بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک سه قانون در ارتباط با هسر!

« سه قانون!
امام صادق.ع.میفرمایند:مرد بایدبا زن1-خوش رفتاری و مدارا داشته باشد2-ظاهرش را در برابر او آراسته کند3-گشاده دست و بخشنده باشد.
زن هم باید1-خودش را از پلیدی دور نگه دارد و تمیز و مرتب باشد، 2-اظهار محبت کند3-به نحوی رفتار کند که شوهر را نسبت بخود بددل نکند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳     ۲۲:۰۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« !!!
امشب شب اول ماه است.
ازوصایای پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
یاعلی!دراول،وسط وآخرماه(قمری)جماع مکن؛چراکه بانزدیکی دراین اوقات جنون،جذام وپیسی همسروفرزند توراتهدیدخواهدکرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲     ۱۸:۰۰

پیامک توصیه آیت الله بهجت، برای مسکن و صاحب خانه خوب:

« توصیه آیت الله العظمی بهجت، برای مسکن و صاحب خانه خوب:
خواندن نماز جعفر طیار و دعای بعد از آن:
سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ.... »  
۱۳۹۳/۹/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده و تربیت مهدوی/
خدایا مرا یاری فرما که فرزندانم را"تربیت"کنم و "ادب" نمایم و به آنها مهر بورزم
صحیفه سجادیه-دعای بیست و پنج »  
۱۳۹۳/۹/۲۶     ۱۹:۳۰

پیامک تاکیدبرساده‌زیستی

« «یکی ازموجبات سعادت خانواده‌هاواشخاص،این است که تقیدات زایدوتجملات زیادی وپرداختن بیش ازاندازه لازم به امورمادی،اززندگیهادورشود.لااقل بخش اصلی زندگی محسوب نشود...ساده زندگی کردن منافاتی بارفاه هم ندارد.آسایش هم که اصلادرسایه ساده زندگی کردن است.»
*امام خامنه‌ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۴     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت لقمه حلال

« خانواده/«حق‌الناس مشکل است وازآنهامشکل‌تراین است که انسان غذای حرام بخوردوفرزندی متولدبشود،مادرغذای حرام بخوردوفرزنددرشکمش رشدکندواین بچه روزقیامت پدرومادررانفرین می‌کندومی‌گوید:خدایا! بازخواست مراازپدرم کن،اوغذای حرام به من دادومراجهنمی کرد...»
آیت‌الله مظاهری »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادپناهیان:(صهیونیستها)برای اینکه دریک جامعه تبعیت ازیک پیشواورهبرشکل نگیردکاری میکنندکه ریشه تبعیت فرزندان ازپدرومادرخشک شود؛یعنی رابطه پدرومادررامخدوش میکنندتافرزندان ازآنهاتبعیت نکنندوبه این ترتیب وقتی این فرزندان وارداجتماع شدندازرهبر،که حکم پدرراداردپیروی نکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۴     ۱۱:۴۵

پیامک لزوم پرداخت مهریه زنان

« خانواده/درحدیثی ازپیامبراکرم(ص)آمده است:اگرزنی رابه همسری بگیریدودراندیشه پرداخت نکردن مهریه‌اش باشیدهنگام مرگ بسان زناکاران می‌میرید. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۹     ۱۹:۳۰

پیامک فضیلت فرزنددختربرپسر

« خانواده/درحدیثی ازمعصوم(علیه السلام)آمده است: دختران رنج ومحنت وپسران نعمتند،اماخدابهشت رابه رنج ومحنت میدهد،نه به نعمت. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۳     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیش بینی اینکه طفل امروزدرآینده مهدی یاورخواهدبودیامهدی ستیزویاشخصیتی میان این دو،بستگی مستقیم داردبه اینکه درسنین خردسالی ازچه سینه ای شیرخورده،ازچه لقمه ای تغدیه کرده،دردامان چه کسی پرورش یافته،درچه محیط وفضایی زیسته،باچه روحیات واعتقاداتی معاشرت داشته واطرافیان وی چه تاثیراتی درفکروقلب اوبرجای گذاشته اند؟
*استادمرتضی آقاتهرانی »  
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۱۱:۰۰

پیامک زمان تربیت کودک

« خانواده/امیرالمومنین(علیه‌السلام)خطاب به امام حسن(علیه‌السلام):
همانادل وروح کودک ونوجوان مانندزمین خالی وآماده بذرافشانی است که هرچه درآن افشانده شود،می‌پذیرد.بنابراین من قبل ازآنکه دلت سخت شودوعقلت مشغول گردد،به تربیت وادب تواقدام کردم.
*نهج‌البلاغه،نامه31 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲     ۲۱:۳۰

پیامک زنی که بهترین غنیمت است!

« خانواده مهدوی/
امام رضا علیه السلام :
بعضی از زن ها برای شوهرانشان بهترین غنیمت هستند؛ زنانی که برای شوهرانشان اظهار عشق و محبت کنند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱     ۲۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:بازی امروزکودک تعیین‌کننده منش‌هاوگرایشهای فردی اوست.همبازی شدن باکودک بادیدتربیتی وهمراه بااخلاق ومنش‌های مهدوی(مثل صبر،خوش‌اخلاقی و..)باهدف تزریق اخلاق ومنش مهدوی میتواندقوی‌ترین تأثیرگذاریهارادرپی‌ریزی وتحکیم شخصیت مهدوی فرزنددرپی داشته باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۸     ۲۱:۵۵

پیامک تربیت فرزند

« تربیت و خانواده مهدوی/
همواره حسن فاعلی کودک مدنظرمان باشد، نگوییم پسر یا دختر بد
بگوییم پسر/دختر خوب کار بد! »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک ولایتمداری در خانواده

« خانواده/استادپناهیان: اگرولایتمداری به‌عنوان هدف مشخص وانگیزه اصلی خانواده قرارگیرد وقتی نمازمیخوانیم دراین جهت خواهدبود،وقتی بدنبال کسب حلال میرویم درجهت همین هدف خواهدبود.
اگر مردخانه بدنبال لقمه حلال میرودبرای این است که میدانداگرلقمه حرام بیاورددیگر فرزندانش ولایتمدارنخواهندشدودیگرروضه امام حسین(ع)دلهای آنهارامتحول نخواهدکرد... »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۱۱:۳۰

پیامک زن گلی خوشبوست!

« امام صادق(ع):به زن فراترازمسئولیت خودش،مسئولیت دیگری واگذارنکن.این به حال اومناسبتراست،خاطراورابیشترراضی میکندوزیبایی اوراپایدارترمیسازد.بدرستیکه زن گلی خوشبوست ومتصدی امورنیست که کارهای خشن انجام دهد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک حق فرزندبروالدین

« خانواده/آیت‌الله مظاهری:حق پسرودختراست برپدرومادرکه یاداوبدهنداینکه اخلاق اسلام چیست،معارف اسلام چیست.بایدوقت‌گذاری کنیدروی این...اینکه پدرومادربگویدمعلم ومدرسه وراهنمایی ودبیرستان ودانشگاه بچه‌ام رامیسازد،این غلط است،این ازنظراسلام درست نیست،این حق‌کشی است... »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۲۱:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادآقاتهرانی:کودک در7سال اول سیدوآقاست...وی رانبایدمقیدومحدود کردوآموزش رابراوتحمیل نمود.اوبطورغیرمستقیم تحت تاثیرمحیط پیرامون خویش قرارمیگیردوپرورش می یابد.ازاین رودرعرصه تربیت مهدوی محیط پیرامونی کودک می بایست لبریزازنام ویادامام مهدی(عج) باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۷     ۱۹:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« !!!
امشب شب آخرماه وفردا شب اول ماه ازاوقات مکروه فرزندخواهی میباشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱     ۱۹:۳۰

پیامک اوصاف بهترین زنان

« درروایاتی پیامبراکرم_ص_بعضی ازاوصاف بهشتی ترین زنان راچنین بیان فرموده اند:زنانی که نسبت به کودکان خویش مهربان ترندوحقوق همسران خویش رابیشتررعایت میکنند..زن پارسایی که نسبت به شوهرش پرمیل وپرشهوت باشد. »  
۱۳۹۳/۸/۲۹     ۲۰:۵۰