بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک ادب درمقابل والدین؛ مقدمه ادب دربرابر امام زمان(عج)

« خانواده/استادپناهیان:انسان دردرجه اول بایدیادبگیرددرمقابل پدرومادرش باادب باشدتابعدنوبت به حفظ ادب واحترام نسبت به امام زمان(ع)برسد.بهترین شیوه برای تذکربه فرزنداینست که پدرخانواده به اوتذکربدهدکه احترام مادرش راحفظ کندومادرنیزبه فرزندیاددهدکه احترام پدررارعایت نماید. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۷     ۰۹:۱۵

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/!!!
امشب،شب آخرماه وفرداشب،اول ماه می‌باشد.
سفارش رسول خدا(صلی الله علیه وآله):ای علی!باهمسرخوددرآغازماه ومیانه وپایان آن آمیزش نکن؛چراکه دیوانگی وجذام وبی‌خردی باشتاب به سراغ همسروفرزند میرود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۲۰:۵۰

پیامک وظیفه همسران

« خانواده/امام خامنه‌ای(مدظله): زن وشوهربایدسعی کنندکه یکدیگررااصلاح کنند.نه مثل یک آقابالاسرکه مرتب به دیگری نیش بزند؛نه! مثل یک پرستار،یک مادروپدردلسوز...هردوکوشش کنیدیکدیگررامتدین،درراه خدا،درراه اسلام،درراه حقیقت،درراه امانت وصداقت نگهداریدومانع ازانحراف ولغزش شوید. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱     ۲۰:۵۵

پیامک قرآن؛عامل دوری شیطان

« خانواده/امام صادق(علیه السلام)فرموده‌اند: من دوست دارم که درخانه قرآن باشد،زیراخداوندبوسیله آن شیطان رامی‌راند. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۰     ۲۱:۱۵

پیامک اهمیت حفظ نظم خانواده

« خانواده/آیت‌الله جوادی آملی:برای تحکیم اساس خانواده بایدبه گونه‌ای سیاستگذاری شودکه نظم خانواده رابه هم نزند؛ زیرااگرزن دراداره وتأمین مالی خانواده احساس استقلال ویابرابری بامردداشته باشدویامرد،خانه رامحل آرامش وعطوفت ورأفت نیابد،ناخواسته روحیه تقابل واستغناوطغیان بروزمیکند...واین آغازفروپاشی خانواده است!
*زن درآیینه جلال وجمال،ص177* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک بهترین دعا برای فرزندان

« خانواده/حاج‌آقا مجتبی تهرانی:من نسبت به هر5بچه‌ای که دارم روزانه در5نمازی که درشبانه‌روزمیخواندم5دعامیکردم.میگفتم:خدایاسالم باشد،صالح باشد،خوش‌روزی باشد،خوش‌قدم باشدومهم‌ترین چیزهم عاقبت به خیری است!... »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۳     ۲۱:۱۵

پیامک نامگذاری فرزند

« خانواده/در روایت داریم: فقروبینوایی داخل خانه‌ای نمی‌شود که درآن خانه نام محمد،علی،حسن،حسین،جعفر،طالب،عبدالله و یا فاطمه بوده باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۹     ۲۱:۴۵

پیامک قناعت در زندگی

« خانواده/امام صادق(علیه‌السلام):بهترین زن‌های شمازنی است که وقتی شوهرش چیزی آوردسپاسگزاری کندواگرنیاوردراضی باشد.
بحارالانوار،ج103،ص239 »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۵     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادآقاتهرانی:اخلاق خانوادگی درفرایندتربیت مهدوی بمعنای تکاپوبرای تشکیل خانواده‌ای با اهداف آرمانی مهدوی است که برمبنای رعایت حقوق تمام اعضای خانواده و شکوفاسازی تمام استعدادهای ایشان استوارگشته باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۰     ۱۲:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« اززمانهای مکروه نزدیکی،شب عیدفطر است که اگرفرزندی آید بسیارشرور گردد. »  
۱۳۹۳/۵/۶     ۲۱:۴۰

پیامک منزلت دختران

« خانواده/پیامبررحمت(ص) :دختران(خود)راناخوش ندارید؛زیراآنهامونس‏هاى گرانبهایى هستند...این دخترانندکه دلسوزو مددکارو بابرکتند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۲۰:۵۰

پیامک نتیجه عدم محبت کافی به فرزند

« خانواده/ آیت‌الله جوادی آملی:
...پدرومادری که کودک خودراازعطوفت ومهروگرمی خانواده محروم نموده،اورابه مهدکودک می‌سپارند،کودک آن دو،نیزدربزرگسالی پدرومادر خودرابه خانه سالمندان می‌سپرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳     ۲۰:۵۰

پیامک تکثیر جمعیت

« خانواده/امام خامنه‌ای:امروزبایداین خطاراجبران کنیم. کشوربایدنگذارد که غلبه‌ نسل جوان ونماى زیباى جوانى درکشور ازبین برود...ازاین حالتى که امروز وجوددارد -یک بچه،دوبچه- بایدکشورراخارج کنند.رقم150میلیون و200میلیون را اول امام گفتند-ودرست هم هست- مابایدبه آن رقمهابرسیم. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۱     ۲۰:۵۰

پیامک بازی کودک

« خانواده/پیامبررحمت(صلی الله علیه وآله): هماناخاک تفریحگاه کودکان است. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۹     ۲۱:۱۵

پیامک آداب فرزندآوری

« خانواده/پیامبرخدا(ص):هرگاه کسی ازشمابه همسرش درآمد،بایدخودرابپوشاند؛ چراکه اگرنپوشاند،فرشتگان شرم میکنندوخارج میشوندوشیطان حاضرمیشودواگرفرزندی بوجودآید،شیطان در(نطفه) اوشریک میشود.
*حکمت نامه کودک،ص69 »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۵     ۲۱:۱۵

پیامک تربیت فرزند

« خانواده/امیرالمؤمنین خطاب به امام حسن(علیهماالسلام):
همانادل و روح کودک ونوجوان مانندزمین خالی وآماده بذرافشانی است که هرچه درآن افشانده شود،می‌پذیرد. بنابراین من قبل ازآنکه دلت سخت شودوعقلت مشغول گردد،به تربیت وادب تواقدام کردم!
*برگرفته ازنهج‌البلاغه،نامه31 »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۲۱:۱۵

پیامک لزوم تأدیب فرزند

« خانواده/آیت‌الله حسین مظاهری: چیزی که ازحقوق شمرده شده ادب است،خدانکندکسی بی‌ادب باشد!...
وظیفه سنگین مادر،وظیفه سنگین پدر این است که بچه رامؤدب کنند.خوب نشستن،خوب گفتن،خوب نگاه کردن،خوب خوردن،خوب تماس باجامعه گرفتن،بایدازهمان کودکی به بچه گفته شود... »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۲۱:۱۵

پیامک حق پدر بر فرزند

« خانواده/پیامبراکرم(ص)درباره «حق پدربرفرزند» فرموده‌اند:
او(پدر)رابه نام صدانزند،جلوی اوراه نرود،پیش ازوی ننشیند،وبرای اودشنام‌خواهی نکند(یعنی کاری نکندکه والدینش میان مردم بدنام شوندوموجب نفرین گردند). »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک آراستگی در منزل

« خانواده/آیةالله امینی:آقای محترم!اگرتودرمنزل به وضع خودت نرسی،چشم همسرت درخارج ازمنزل به مردان شیک پوش وخوش قیافه میافتدوخیال میکندکه آنان ازآب وخاک دگروشهرودیاردگرند!وقتی باتومقایسه کندازتودلسردمیشود! »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۸     ۲۱:۳۰

پیامک همراهی و سازش در خانواده

« خانواده/امام خامنه‌ای-مدظله-: ازهرچیزی که محیط خانواده رامتشنج ودچارافسردگی و هیجانهای بی‌مورد نمایداجتناب کنید.هم زن وهم مرد بنارابرسازش وهمزیستی وهمراهی بگذارند. آنچه درخانواده خیرات وجودداردمال زن وشوهراست ودرنهایت مال فرزندان است،مال یکطرف نیست.اگرخدای ناکرده درمحیط خانواده بی‌محبتی وعدم اطمینان وصمیمیت باشد،رنجش مال هردوطرف است. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۴     ۲۱:۳۰