بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/دردوران7سال دوم(7-14سالگی)زندگی فرزندان:
فضای خانه،مدرسه ورسانه باید رنگ و بوی مهدوی بگیرد؛ چراکه درتربیت مهدوی نوجوان، فضاسازی جمعی مهم‌ترو اثرگذارترازپیام‌های مستقیم فردی است.نوجوان وقتی درفضای ویژه مهدوی قراربگیرد، مطابق آن فضاحرکت خواهدکرد.
*استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۴     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادعلیرضاپناهیان: مقدمات ظهورامام زمان(عج)درخانواده‌هامهیامی‌شودوزمینه‌های ظهورحضرت درخانواده شکل می‌گیرد.اگرولایتمداری ما، درخانواده درست شودوفرزندان مادرمحیط خانواده،ولایتمدارباربیایند،زمینه برای ظهورحضرت آماده خواهدشد. »  
۱۳۹۳/۳/۲۱     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:عادت دادن فرزندان به مطالعات سازنده اسلامی ومهدوی ازهمان دوران کودکی بسیارثمربخش است.تقویت روحیه علمی،حماسی فرزندان بامطالعه سیره زندگانی هدایت‌یافتگان،خدمتگزاران ویاوران آستان مهدوی درسلامت روحی واخلاقی وتعمیق باورهای مهدوی نوجوانان بسیارموثرست »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۶     ۱۱:۰۰

پیامک صله رحم

« خانواده/امام حسین(علیه السلام)میفرمایند: صله رحم ازبروزبلاهاومرگ ناخوشایندجلوگیری کرده وروزی رازیادمیکند. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک رفتار با کودک

« خانواده/استاددهنوی:حدود80درصدخواسته‌های کودک شمامنطقی است.به خواسته‌های منطقی اوازهمان ابتداباروی گشاده پاسخ مثبت دهید.امادرمقابل خواسته‌های غیرمنطقی اوبایستیدوهرگزتسلیم نشوید؛همانگونه که دربرابردرخواست وی مبنی بررانندگی درجاده تسلیم نمیشوید!
*کتاب نسیم مهر،ج2،ص74 »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۴     ۲۱:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:مهمترین راهکارعملی درنهادینه‌سازی محبت امام زمان(ع)در7سال نخست زندگی کودک،فضاسازی مهدوی درداخل خانه است.ازجمله:انس اهل خانه باادعیه وزیارات مهدوی،استفاده ازپوسترهاوتابلوهای مهدوی،نوارهای سخنرانی،مدیحه‌سرایی ومناجاتهای مهدوی وپخش آن درفضای خانه.. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۱     ۲۱:۰۰

پیامک خوش‌اخلاقی در خانواده

« پیامبراعظم(ص):
لبخندهای زن و شوهربه روی هم،به هنگام برخوردبایکدیگر ویاهنگام خداحافظی،صدقه است وبه اندازه انفاق فی‌سبیل‌الله ارزش دارد. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۸     ۱۴:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/آیةالله مظاهری:اگرماروزهای نحسی هم داشته باشیم،آن نحوست رابواسطه توکل بخدا،دعاوخواندن قرآن(نظیرآیةالکرسی و4قل)وصدقه حتمامیتوانیم ازبین ببریم.اگردروقتی که انعقادنطفه نحس باشدبواسطه دعاوتوجه بخدا،بواسطه قرآن وبواسطه ولیمه‌ای که اسلام میگویدنحوست رامیشودازبین برد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۴     ۲۱:۰۰

پیامک نماز یعنی ادب دربرابر پروردگار

« خانواده/استادپناهیان:اگرکودک گفت برای چه بایدنمازبخوانیم،بگوییم بخاطرادب دربرابرپروردگار.همانطور که ادب حکم میکنداگرفردی عزادارشددرمقابل اولباس مشکی پوشید.اولین تعریف نمازاینست که نمازادب است.فلسفه ادب اینست که بپذیریم قرارنیست همه کارهایی راکه میکنیم دوست داشته باشیم »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۸     ۲۱:۰۰

پیامک تعدیل تمایل جنسی در کودکان

« خانواده/استادفلسفی:اسلام کودکان6سال به بالاراازهرنوع عمل مهیج که باعث تحریک تمایل جنسی شوددورنگه داشته ووالدین رابه ایجادمحیط مساعدبرای پنهان نگه داشتن تمایلات جنسی آنان مکلف نموده است.درروایتست:وقتی دختربچه6ساله شدمردنامحرم حق ندارداوراببوسدونیزنمیتوانداورادرآغوش کشد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۴     ۲۱:۰۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/برطبق روایات،مجامعت درشب نیمه شعبان،شومی فرزندرابه دنبال دارد! »  
۱۳۹۳/۳/۲۲     ۲۱:۱۵

پیامک تربیت فرزند

« خانواده/ازمادرمقدس اردبیلی پرسیدند:چگونه توانستی اینچنین فرزندی رابه جهان اسلام تحویل دهید؟گفت:هرگزلقمه شبهه ناک به وی نخوراندم،همیشه باوضوشیرش دادم.هرگزچشمم به نامحرم نمی افتادودرتربیتش مساله طهارت ونظافت رامراعات میکردم وسعی میکردم بابچه های خوب وباتربیت بازی کند. »  
۱۳۹۳/۳/۱۹     ۲۱:۱۵

پیامک فرازی از صحیفه سجادیه

« خانواده/فرازی ازدعای25صحیفه سجادیه:بارالها!بابقای فرزندانم وباصالح گردانیدن آنان برای من وبابهره‌مندشدن من ازآنان،برمن منت گذار.جسم،دین واخلاق آنان رابرایم سالم بدار..وآنان رانیکوکار،پارسا،بینا،شنوا،فرمانبردارخود،دوست خیرخواه دوستان خودودشمن خشمگین همه دشمنانت قرارده! »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک استحکام بنای خانواده

« خانواده/رهبری:اسلام همین غریزه جنسی راپشتوانه بنای خانواده،یعنی وسیله استحکام خانواده، قرارداده است.یعنی وقتی زن ومردعفیف ومتدین وخداترس‌اندوطبق دستوراسلام ازگناه درباب غریزه جنسی اجتناب میکنند،طبعانیاززن ومردبه یکدیگردراین موردبیشترخواهدشد.وقتی به هم زیادتراحتیاج داشتنداین بنای خانواده که پایه اصلی‌اش زن ومرداست،مستحکم‌تر خواهد شد! »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۷     ۲۱:۰۰

پیامک قدردانی از زحمات همسر

« خانواده/آیةالله امینی:هراحسان‌کننده‌ای،ازلحاظ روانشناسی،احتیاج به قدردانی داردو بدین‌وسیله تشویق می‌شود،مخصوصا زن خانه‌دار درموردکارهای تکراری و خسته‌کننده خانه‌داری بیش ازدیگران نیاز به قدردانی دارد. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲     ۲۱:۴۵

پیامک صله رحم

« خانواده/استادمحدثی:مناسبست درسایه دیدارهاخانواده‌هاازدردهاومشکلات یکدیگرآگاه شده،درحدتوان دررفع آن بکوشند.مشورت وهمدردی،گوشه‌ای ازین بهره‌هاست.تشریک‌مساعی درحل معضلات ورسیدگی به نیازمندان،گوشه‌ای دیگر! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۰     ۲۱:۰۰

پیامک صبر در زندگی

« خانواده/آیةالله بهجت:کمترکسی پیدامی‌شودکه زندگی بروفق مراداوباشد.هرگونه عیش ونوش دنیاباهزارتلخی ونیش همراه است.اگرکسی دنیارااینگونه پذیرفت وشناخت،دربرابرناگواریهاوبدی‌های همسروهمسایه و...کمترناراحت می‌شود؛زیراازدنیابیش ازاینکه خانه بلاست انتظارنخواهدداشت. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۷     ۲۱:۰۰

پیامک احترام خانواده

« خانواده/پیامبر اکرم(ص):بهترین شماکسى است که براى خانواده خودبهترباشدومن ازهمه شمابراى خانواده ام بهترم،زنان راگرامى نمیدارد،مگرانسان بزرگواروبه آنان اهانت نمیکند،مگرشخص پست وبى مقدار(نهج الفصاحه،ح1520) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۲     ۲۱:۰۰

پیامک آرایش زن برای شوهرش

« خانواده/امام صادق(ع):زن نبایدآرایش وزینت راترک کندگرچه به یک گلوبندباشد،نبایددستش رابدون خصاب بگذاردگرچه به کمی ازحناباشد،حتی زنهای پیرهم نبایدزینت وآرایش راترک نمایند. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۵     ۲۱:۰۰

پیامک بچه،محبت مادری لازم دارد!

« خانواده/امام خمینی-ره:مبدأیک عقده بزرگ،این جداکردن بچه ازمادراست.بچه،محبت مادری لازم دارد.بنابراین،این شغل، شغل انبیاست وانبیاهم آمدندبرای اینکه انسان درست کنند،این شغل اول شماست؛دردرجه اول،تربیت بچه! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۲     ۲۱:۰۰