بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام محمدباقر(علیه‌السلام)می‌فرمایند:
زن درحریم حضرت حق،شفیعی باقدرت‌تر ونجات‌دهنده‌تر ازرضایت شوهرندارد. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک همه اختلافات خانوادگی از همینجا ناشی میشود

« خانواده/آیةالله بهجت:موافقت اخلاقی بین مردوزن درمحیط خانواده بصورت صددرصدبرای غیرانبیاءغیرممکن است،لذامااگربخواهیم محیط خانه گرم وباصفاوصمیمی باشد،فقط بایدصبرواستقامت وگذشت ورأفت راپیشه خودکنیم تامحیط خانه گرم و نورانی باشدواگراینهانباشداصطکاک وبرخوردپیش خواهدآمد. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۷     ۲۱:۰۰

پیامک اسراف در خانواده

« خانواده/رهبری:نمیخواهیم بگوییم اینهاحرام است؛میخواهیم بگوییم شأن زن مسلمان بالاترازاینست که دردورانى که بسیارى ازمردم جامعه مامحتاج کمکند،کسانى برون پول بدهندطلابخرند،زینت‏ آلات بخرند،وسایل زندگى رنگارنگ بخرندودرانواع واقسام روشهااسراف کنند.اسراف،الگوى زن مسلمان نیست! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳     ۲۱:۰۰

پیامک وقت امام برایش مهم بود

« خانواده/وقتی ایشان میخواستندعقدبکنند،بچه‌هاازحضرت امام برایش وقت گرفته بودندولی ایشان موافقت نکرده بود.گفته بودمن نمیخواهم مزاحم وقت حضرت امام بشوم وآقای گیلانی خطبه‌ی عقدشان راجاری کردند.(راوی:همسرشهیدرضاچراغی فرمانده لشگر27محمدرسول الله(ص)) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۲۱:۰۰

پیامک جزای آزار دادن همسر

« خانواده/پیامبراکرم(ص)درموردجزای مردی که زن خودراآزاردهدفرموده اند:نمازواعمال نیک چنین شوهرقبول نمیشود،هرچندکه روزهاروزه بگیردوعبادت بجاآوردودرراه خدابنده آزادنموده وانفاق نماید... »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۳     ۱۵:۰۰

پیامک همسرداری

« خانواده/آداب همسرداری:
1-همدلانه برخوردکنیدواززاویه دیدطرف مقابل به موضوع نگاه کنید.2-قضاوت نکنید.۳-تمرین کنید.۴-یکدیگرراتکریم کنید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک نکاتی در تربیت فرزند

« خانواده/
در تربیت فرزند،
6میم را یادمان باشد:
فرزندم
1. تو محبوبی
2. تو محترمی
3. تو مطرحی
4. تو مهمی
5. تو مفیدی
6. تو می فهمی »  
۱۳۹۳/۱/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک آداب هم بستری

« خانوده/
علی علیه السلام:
هرگاه کسی قصد هم بستری دارد , بگوید : بسم الله و بالله اللهم جنبنی الشیطان ما رزقتنی ؛
به نام خدا و برای خدا , خدایا دور ساز شیطان را از آنچه به من روزی می دهی . »  
۱۳۹۳/۱/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک احترام به همسر

« پیامبر اکرم.ص:
به زن خود خدمت نکند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خیر دنیا و آخرت او را بخواهد...
(بحارالانوار، ج104،، ص132) »  
۱۳۹۳/۱/۸     ۲۱:۰۰

پیامک اجر خانه داری

« خانواده/حضرت فاطمه(س):آن لحظه ای که زن درخانه خودمی ماند،(وبه امورزندگی وتربیت فرزندمی پردازد)به خدانزدیک تراست.(بحارالانوارجلد43ص92 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۶     ۲۱:۳۰

پیامک اوقات نزدیکی

« خانواده/پیامبراعظم(ص):یاعلی!دراول،وسط وآخرماه جماع نکن،چراکه بانزدیکی دراین اوقات جنون،جذام وپیسی،همسروفرزندتوراتهدیدخواهدکرد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۹     ۲۱:۰۰

پیامک با زیباترین القاب همسرتان را صدا کنید

« خانواده/بایدبگونه ای همسرتان راصداکنیدکه دلتان میخواهداونیزشماراصداکند،دوستی ونزدیکی مثال زدنی ای بین فاطمه(س)وامیرالمومنین(ع)وجودداشته که تاقبل ازآن بین کسی نبوده وبعدازآنهم بین کسی وجودندارد.امیرالمومنین(ع)ازکلماتی مانندحبیبه من،صفیه من،زهراجان و...استفاده میکردند »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۴     ۲۱:۰۰

پیامک تربیت مهدوی

« خانواده/خانواده متعالى(مهدوى)در واقع یک تشکل دینى است ودراین خانواده،تربیت بر اساس "ولایت" است.
استادمعماریانى »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۲۱:۰۰

پیامک اقتدار مرد، امنیت زن

« خانواده/هرجریانی که اقتدارمردراتضعیف کند،جریان مسمومیست درزندگی وهمچنین هرجریانی که امنیت زن را(ازنظرروانی وعاطفی)به خطربیاندازدامنیت واقتداریکدیگرراحمایت کنیداین حمایت مستمر،ساختارزندگی رامستحکم میکند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۶     ۲۱:۰۰

پیامک مماشات در زندگی

« خانواده/مماشات یعنی باهم راه رفتن،یعنی دست هم راگرفتن وباهم پیش رفتن
نه هل دادن -ونه کشیدن...(ع.ص)
*یعنی برویدباهم بسازید* »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
ﻣﺎدر و ﭘﺪرت رادرﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮت ﻣﮕﺬار . ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى آﻧﻬﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺖ را، ﺑﺎزﺑﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮدت ﻣﻄﺮح ﻛـﻦ .
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ، ﺳﺨﺘﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را ﻛﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ(علی صفایی حائری) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک نقش مادری

« خانواده/
شریفترین شغل در عالم ، بزرگ کردن یک بچه، و تحویل دادن یک انسان  است به جامعه.
امام خمینی.ره »  
۱۳۹۳/۱/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک پذیرفتن قدم اول است ..

« خانواده/اگر بخواهید کسی را متقاعد کنید باید اول او را بپذیرید
بین قبول کردن و پذیرفتن فرقی هست.
ممکن است شما موضوعی را(مثلا خستگی همسر را) قبول نداشته باشید اما چون او میگوید بپذیرید
پذیرش با ایجاد فضای امنیت و اعتماد زمینه ساز نزدیکی بیشتر است و به حل مسئله کمک میکند »  
۱۳۹۳/۱/۹     ۲۱:۰۰

پیامک راهکاری در برخوردها و اختلاف سلیقه ها

« زﻧﺪﮔﻰ،درﮔﻴﺮى ﻫﺎوﺳﺨﺘﻰ ﻫﺎوﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻰ دارد.وﺳﻮﺳﻪﻫﺎوﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.درﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ،ﻏـﺮورﺧـﻮدوﻏﺮورﻫﻤﺴﺮت راﺣﺎﻛﻢ ﻧﮕﻴﺮ.ﻫﺮدوﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺪاﺗﻦ ﺑﺪﻫﻴﺪوﻛﻼم اورادﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ.(عین.صاد) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر اکرم.ص:
بر سر سفره که نشسته ای لقمه ای بگیر  و به دهان همسرت بگذار.
برای اینکار خداوند به تو پاداش بزرگی میدهد. »  
۱۳۹۳/۱/۵     ۲۱:۰۰