بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک زندگی علوی/ با محبت یکدیگر را خواندن

« خانواده
علی.ع، زهرایش را اینگونه صدا میزد:
حبیبتی زهرا: محبوبه من زهرا-  بنفسی انت: جانم فدات
و زهرا.س پاسخ میداد: روحی لروحک الفدا »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۴     ۲۱:۰۰

پیامک تلاش برای رشد یکدیگر

« خانواده/زندگی آنست که درکنارهم،روحانیت یکدیگررارشددهیم.استادطاهرزاده »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱     ۲۱:۰۰

پیامک آداب بچه دار شدن

« خانواده/امام على(ع):اگرکسى ازشمابخواهدباهمسرخویش به هم آید،بگوید:«خداوندا!من به فرمان توشرمگاه اورابرخویش حلال دانستم وبه عنوان امانت تو،اوراپذیرفتم.اکنون،اگرازاوبرایم فرزندى تقدیرکردى ،وى راپسرى سالم وکامل قرارده ودراوبراى شیطان،بهره وسهمى مگذار» »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« همسرعزیزم‌ شماهفت فرزنددارید،بایدآنهاراآنچنان‌ بااسلام‌ آشناکنیدکه‌ روزقیامت‌ هم‌ به‌ دردخودت‌ بخورندوهم‌ به‌ دردمن.همسرعزیزم‌!اگرشمااین‌ حرف‌هایی‌ که‌ من‌ دروصیت‌ نامه‌ نوشتم‌،عمل‌ کنید،اگردرراه‌ خداشهیدشدم‌،تاشمارابه‌ بهشت‌ نبرم‌!خودم‌ نمی‌روم‌*شهیدعبدالحسین برونسی* »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آقای عزیز!
به همسرت بگو:دوستت دارم!
تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی!
با بحث و جدل او را خسته نکن!
همدردی و همدلی او را آرام می کنه!
اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه!
#حاج اقا قرائتی »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک آداب نزدیکی و دستورات اسلام

« خانواده/ابوبصیربه امام باقر(ع)عرضه داشت:«فدایت شوم!شریک بودن شیطان درنطفه نوزادازکجامعلوم میشود؟!»حضرت فرمودند:«معیارتشخیص این امر،میزان دوستی ودشمنی مااهل بیت درنهادفرزندت میباشد.»(کافی،ج5،ح3) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه ای:قصّه‏ گویى،هنربسیارخوبى است.قصّه‏ هاى خوب،سازنده‏ شخصیت کودک است.همان قصّه‏ هاى قدیمى راکه ماازمادرخودمان،ازمادربزرگ ویاازپیرزن دیگرى در ودکى شنیده‏ ایم،امروزکه مرورمیکنیم،میبینیم درآن‏هاچقدرحکمت وجوددارد!بعضى ازخصال وتفکّرات خودش راکه ریشه‏ یابى میکند،به این قصّه‏ هامیرسدقصّه مقوله‏ ى خیلى مهمّى است؛منتهاقصّه‏ هاى خوب »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام کاظم(ع):آرایش مردبرای همسرش ازعوامل افزایش عفت زن است! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« برای فرزندحقوقی برعهده والدین است:انتخاب نام نیکو،سرزنده وگرامی داشتن مادراو،توجه به انتسابش به والدین،بهداشت(نظافت وختنه)او،تغذیه مناسب وی،تعلیم و تربیت او،مهرورزی به او،اکرام وی،یاری کردنش به کارنیک »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیةالله مظاهری:ازچیزهایی که موجب میشودعنایت خداوندازخانه وافرادآن،برداشته شود،گناه درخانه است.گاهی گناهی ازانسان سرمیزند،نظیراینکه خدای نکرده دروغی میگویدولی گاهی گناه اومداوم است یعنی هرروزدروغ میگوید.عاقبت عادت به گناه،اینکه گناهکارپس ازمدتی آیات الهی راتکذیب میکند »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۴     ۲۱:۳۰

پیامک کمک فکری پدر و مادر

« خانواده/امام خامنه ای:نبایدازپدران ومادران انتظارداشته باشیدکه به جوانشان اصلًاتذکّرندهند.هرجوانى به کمک فکرى پدرومادرخوداحتیاج دارنبایدتصوّرکردکه کمک هاى فکرى پدرومادروبکن‏ نکن‏ هاى پدرانه ومادرانه‏ ومشفقانه،جلوِ نوآورى جوان رامیگیرد؛نه،این طور نیست....(13بهمن77) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازالان زمان قمردرعقرب آغازشده وتاجمعه شب ادامه خواهدیافت.
درروایت آمده است:«هرکس درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب)عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد میشود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. » »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۸     ۱۲:۴۴

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/ای علی درشب اول،وسط و آخرماه آمیزش مکن!زیراکه ترسیده میشود ازفرزندکسی که این کارراانجام داده که دیوانه شود،علی(ع) گفت:برای چه این گونه می شود؟پیامبر فرمودند: همانا جنیان در این سه شب به نزد زنان خود برای مقاربت می روند،آیا نمی بینی که مبتلایان به مرض صرع و جنون در این سه شب به این امراض گرفتار شده اند؟(وسائل الشیعه ج20) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/یکی ازبرنامه های زندگانی حضرت زهرا(س)عبادتهای دسته جمعی اعضای خانواده بود.حضرت همیشه فرزندان خانواده رابرای حتی عبادتهای نیمه های شب ازخواب بیدارمینمود.چه خوب است به تاسی ازحضرت حداقل شبهای جمعه قبل ازخواب اعمال عبادی این شب ویژه رابه صورت خانوادگی انجام دهیم. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک احترام و شخصیت دادن به کودک در خانواده

« خانواده/مرحوم فلسفی:سلام به کودک دواثرروانی دارد:برای سلام کننده باعث تقویت خوی پسندیده تواضع وفروتنی است وبرای کودک وسیله احیای شخصیت وایجاداستقلال است.طفلی که بزرگسالان به اوسلام کنندلیاقت وشایستگی خودراباورمیکندوازکودکی معتقدمیشودکه جامعه اوراانسان میشناسد. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانم محترم!
-به شوهرت افتخار کن!
-کسی را با او مقایسه نکن!
-اقتدار و غرور او را نشکن!
لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی!
!پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه!
#توصیه هایی از حاج اقا قرائتی »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):هرگاه مردى تنگدست باشدوبه اندازه نیازخودوخانواده اش کارکندودرپى حرام نرود،همانندمجاهدِدرراه خداست .(الکافی:5 / 88 / 3 ) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول الله(ص):هیچ مردی نیست که همسرش را درخانه یاری دهدمگراینکه برای اوعبادتی بسیارفراوان ازروزه وشب زنده داری به شمارمی آیدوبه عیال(همسر)خودخدمت نمی کندمگرصدیق یاشهیدیامردی که خدابرایش خیردنیاوآخرت راخواسته باشد/جامع الاخبار،ص102و103) »  
۱۳۹۲/۱۲/۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ای کسانیکه ایمان آورده ایدخودوخانواده خویش راازآتشی که هیزم آن انسانهاوسنگهاست نگه دارید!اصحاب پیامبرپرسیدند:چگونه؟حضرت پاسخ دادند:خودتان اعمال نیک انجام دهیدوبه خانواده خودنیزیادآوری کنیدوایشان رابراطاعت خداتربیت نمایید!!! »  
۱۳۹۲/۱۲/۶     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت محمد.ص:
با فرزندانتان با محبّت و عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید با شما با محبّت و عدالت رفتار شود. »  
۱۳۹۲/۱۱/۳۰     ۲۱:۰۰