بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خداچه رنگی است؟...خداکجاست؟...
پرسشهای مربوط به خدا،ازمهم‌ترین واصلی‌ترین پرسشهای کودکان ونوجوانان است. کتاب«خداشناسی قرآنی کودکان» که حاصل تلاش حجت‌الاسلام غلامرضاحیدری ابهری است به40سوال مهم دراین زمینه پاسخ داده واین اثرتوسط نشرجمال به چاپ رسیده است.
jamalnashr.ir »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت محمد.ص:
بوی فرزند از بوهای بهشت است. فرزندانتان را بسیار ببوسید. برای هر بوسه تان در بهشت مقامی است. فرشتگانی می آیند و به تعداد بوسه هایتان درجه هایی در بهشت برایتان معین می کنند »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۸     ۱۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام رضا(ع):همبسترى درحال حیض باعث جذام فرزندمیشود.همبسترى اى که درپى آن دفع مَنى وادرارنباشدباعث سنگ کلیه ومثانه میشود.طب الرضا،ص 75. »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« نقش خانم هادرورودوخروج شوهر:دراوقاتی که کارمهمی نداردهنگام بیرون رفتن شوهرازخانه،اورابدرقه کندوچندقدمی پشت سرش برودوگاه نیزهنگام ورودشوهربه استقبال اوبروداین رفتارمحبت وصمیمیت بین زن وشوهررابیشترمیکند »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر(ص):3گروه از زنان عذاب قبرندارندودرقیامت باحضرت فاطمه(س) محشورمیشوند:
1-زنی که بافقروتنگدستی شوهرخودبسازد.
2-زنی که بابداخلاقی شوهر،صبر خود را از دست ندهد.
3-زنی که مهریه خود را به شوهر ببخشد. »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ام سلمه از پیامبر(ص)درباره فضیلت خدمت زن به همسرش پرسید.حضرت فرمود:هر زنی که در خانه شوهرش به قصد مرتب کردن،چیزی را جابه جا کند خدا به او نظر افکند و هرکه خداوند به او نظر کند عذابش نکند.(بحارالانوار) »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «کسانی که میخواهندصاحب فرزندشوند،بایدمراقب صفات باطنی خودباشند. اگرصفت رذیله‌ای برآنان حکمفرمااست،قبل ازانعقادنطفه،بایدآن صفت رذیله راازبین ببرندیادست کم آن راسرکوب کنند. وگرنه بداننددرصورت داشتن صفاتی همچون بخل،کینه،پول‌پرستی،حسد،خودخواهی ونظایرآن،این صفات به فرزندآنان منتقل میگرددواورادرمعرض شقاوت قرار میدهد.»
آیةالله العظمی مظاهری »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه‌ای-مدظله:
سعیتان رابگذاریدبرزندگی ساده وبه دورازاشرافیگری،برزندگی‌ای که منطبق باشدبرزندگی متوسط مردم...نگاه نکنیدبه مسابقه مادیگری...هرکدام که بخواهیدبه این مسابقه واردشوید،آن دیگری مانع شودوبعنوان یک ناصح باشماعمل کند...درهمه‌ مراحل بایستی میانه‌روی وقناعت وگرایش به روش متواضعانه وفقیرانه رافراموش نکردکه این،نظراسلام است. »  
۱۳۹۲/۱۰/۳۰     ۲۲:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر-ص:هرکس به بازاربرودوتحفه‌ای برای خانواده‌اش بخردوآن رابه خانه ببرد،مانندکسی است که صدقه‌ای برای قومی بسیارنیازمندحمل کرده باشد. »  
۱۳۹۲/۱۰/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خطبه عقدراکه خواندند،پدرم گفت:«آقادعاکنید عاقبت بخیرشوند.»
آقای بهجت گفت:«عاقبت بخیری خارج از دایره اهل‌بیت(علیهم السلام) معنی ندارد!» »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درباره معناى آیه«به پدرومادرتان نیکى کنید»ازامام صادق(علیه‏ السلام)سوال شد.
ایشان فرمودند:نیکى به پدرومادر این است که رفتارت راباآنهانیکوکنى ومجبورشان نکنى تاچیزى که نیازدارندازتوبخواهند(یعنى قبل ازدرخواست آنان،نیازشان رابرطرف کنى)!
*بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۷۹، ح ۷۸ »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبررحمت(صلی الله علیه وآله):خداوند،مومن وخانواده وفرزندانش رادوست دارد.محبوب‏ترین چیزنزدخداوندآن است که مردرابازن وفرزندانش برسفره‏‌اى ببیندکه ازآن غذامیخورند.پس درآن هنگام که برسفره گردآیند،به آنهانگاهى مهربانانه میکندوآنهاراپیش ازآن‏که ازجای خودمتفرق شوندمی‌آمرزد »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه ای:این راشماخانم هابدانید،وجودشماآن تحولی رادرروحیات مردبه وجودمی آوردکه گاهی هیچ عاملی نمی تواندآن تحول راایجادکند.شمامیتوانیددل مردراگرم کنیدوبه اوامیدواری به زندگی وشوق ادامه کاربدهید. »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بازی وسیله ای برای شناخت کودک ازخودوشناخت دیگران ازکودک است.کودک دربازی،همه ضعفهاوقوتها،ترسهاونگرانیها،بینشهاونگرشها،علایق ونفرتهاوبه طور کلی شخصیت خودرابروزمیدهدودربسیاری ازمواردبه ضعفهاوقوتهای خودپی میبردودرصددبرطرف کردن ضعفهاوتقویت نقاط قوت خودبرخواهدآمد/خانواده »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« الرجال قوامون علی النساء...(نساء 34)یعنی سرپرستی امور خانواده برعهده مرد است.مرد باید برود کار کند.معیشت خانواده به عهده اوست. »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خمینی(ره) -این عارف بزرگ- خطاب به نوه خود فرمود:
حاضرم ثوابی راکه تو ازتحمل شیطنت فرزندت می‌بری با ثواب تمام عبادات خود عوض کنم. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «بزرگ‌ترین رمزهمسرداری وبهترین کلیدحل مشکلات زناشویی،اظهارعشق و علاقه به همسراست.»
آیة الله ابراهیم امینی »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲     ۲۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« همسران درابرازعلاقه بایداستمراررامدنظرداشته باشند.اگرابرازمحبت استمرارنداشته باشدوکم وزیادشودمشکل ایجادمیکند.گاهی متأسفانه زن ومرددرجلب محبت طرف مقابل تمارض میکنند(خودرابه مریضی میزنند)
*استاد راشدیزدی »  
۱۳۹۲/۱۰/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« *استاد آقاتهرانی:
موفقیت ما،درفرآیندتربیت مهدوی نوجوانان،وابستگی تامی به میزان معرفت‌انگیزی‌ دروجودپاک فرزندان نوجوانمان دارد؛معرفتی اصیل و ریشه‌داربه ساحت خدا،رسول خدا(ص)واهل‌بیت(ع).
و دراین عرصه،بیش ازهرچیزبه یک دوره آموزش کامل«امام‌شناسی» ودراستمرارآن به آموزش«مهدی‌شناسی»(بویژه دوشاخه‌ی مقام‌شناسی و اخلاق‌شناسی آنحضرت)نیازداریم. »  
۱۳۹۲/۱۰/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم(صلی‌الله‌علیه وآله) می‌فرمایند:«باخویشاوندان خود ارتباط داشته باشید،اگرچه تنهاباسلام کردن باشد.»
*سفینةالبحار، ج1،ص515 »  
۱۳۹۲/۱۰/۲۳     ۲۱:۳۰