بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه السلام)درباره گریه وخنده بی‌دلیل کودکان فرمودند:هیچ طفلی نیست مگرآنکه امام(زمانش)رازیارت میکندوبااومناجات ورازونیازمی‌نماید.پس گریه اوبرای جدایی ازامام است وخنده‌اش هنگامی است که امام سوی او روی می‌آورد.این سعادت تازمانی است که کودک به زبان بیاید.ازآن زمان به بعداین دررحمت به رویش بسته وبردل وجانش مهرفراموشی زده میشود. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲۱     ۲۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبررحمت(صلی الله علیه وآله)فرمودند:
کودکان رادوست بداریدوباآنان مهربان باشیدوهرگاه چیزی رابه آنان وعده دادید،بدان وفاکنید؛ زیراآنان باوری جز این ندارندکه شما روزی آنهارا می‌دهید. »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۷     ۲۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام)فرمودند:
درخانه‌هایتان برنامه‌ای برای تلاوت قرآن کریم ترتیب دهید؛به درستی هرگاه درمنزلی قرآن خوانده شود،اموراهلش سهل و آسان می‌گردد وخیروبرکتش بسیارشده ودرغیراینصورت اهل خانه درتنگنای فکری وروانی واقتصادی قرارمی‌گیرند. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
ازامشب زمان قمردرعقرب آغازشده وتایکشنبه شب ادامه خواهدیافت.
درروایت آمده است:هرکس درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب)عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد میشود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. »  
۱۳۹۲/۱۰/۶     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« زمان شیردهی رابااشک برغربت ومظلومیت امام حسین(ع)درآمیزیدوازاین راه،روح وجان کودکانتان راباعشق حسینی درمقابل عشقهای غیرخدایی بیمه سازید.این دستورمیتواندباخواندن یاشنیدن روضه امام حسین(ع)یازیارتنامه‌های آن‌حضرت،به‌ویژه زیارت وارث وزیارت عاشورا،عمل گردد.
*استادآقاتهرانی »  
۱۳۹۲/۱۰/۲     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازوصایای پیامبراکرم(ص):
ای علی! اگرشب جمعه باهمسرت آمیزش کردی وفرزنددارشدید،گوینده سخنورزبان‌آورمی‌شود،واگرعصرجمعه بااوآمیزش کردی وفرزندی میان شمابوجودآمد،دانشمندی معروف ومشهورمی‌گرددواگرجمعه شب،بعدازنمازعشا بااوآمیزش کردی،امیداست که آن فرزند،از ابدال باشد انشاءالله! »  
۱۳۹۲/۹/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «اگردل زن درگروعشق ومحبت همسرش باشد،هیچ عامل وسببی نمیتوانداوراازمسیرعفت وپاکی خارج سازد...این نیاز(احتیاج به محبت)درزنان به مراتب بیشتروقویتراست. مرددرخانه بایدبه این نکته مهم توجه وعنایت خاص مبذول داردوازهرطریق ممکن به همسرش محبت ورزدواعتماداوراجلب کند...این امربرای تثبیت نظام خانواده بسیارمؤثراست.»
آیةالله مظاهری
مشق اخلاق3،ص70 »  
۱۳۹۲/۹/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« معرفی کتاب:
کتاب*نسیم مهر* نوشته استادحسین دهنوی باموضوع پرسش وپاسخ تربیت کودک ونوجوان(به زبانی ساده وعلمی وکاربردی)می‌باشدوانتشارات خادم الرضا(ع) این اثرقابل استفاده را در3جلدبه زیورطبع آراسته است. »  
۱۳۹۲/۹/۲۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« نکته مهم درخانواده توصیه متقابل افراد به توکل است.این نکته برای زنان اهمیت بیشتری دارد، زیرا مسئولیت اصلی حل بیشتر مشکلات به ویژه اقتصادی برعهده مرد است و تقویت روحیه او از جانب سایرین اهمیت ویژه دارد. »  
۱۳۹۲/۹/۱۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امشب،شب اول ماه(ازاوقات مکروه فرزندخواهی)است!و ازامشب وارد ماهی شدیم که به نحس بودن معروفست وبهترین راه برای رفع نحوست آن، صدقه دادن و خواندن ادعیه و استعاذات وارده است. »  
۱۳۹۲/۹/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پژوهشهانشان داده نوع ارتباط کودک باخداوندتحت تأثیرنحوه ارتباط والدین باکودک بوده است.مثلااگروالدین به وعده هایی که به کودک خودداده اندعمل نکنند،اواین خلف وعده رابه مفهوم خداوندی تسری میدهدوناخودآگاه،درآینده،رابطه اوباخداوندراتحت تأثیرمنفی قرارمیدهد.
حکمتنامه کودک،ص229 »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۸     ۲۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم(ص):هرگاه خداوندبراى خانواده‌اى خیربخواهدآنان رادردین دانامیکند،کوچکترهابزرگترهایشان رااحترام مینمایند،مدارادرزندگى ومیانه‌روى درخرج روزیشان میکندوبه عیوبشان آگاهشان میسازدتاآنهارابرطرف کنند. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
پایان زمان قمردرعقرب: ساعت21 و 6دقیقه امشب »  
۱۳۹۲/۱۰/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه‌ای_مدظله:بعضی میگویندچون فعالیت اجتماعی اجازه نمیدهدبه خانه وشوهروفرزندبرسیم،پس فعالیت اجتماعی نبایدبکنیم.بعضی میگویندچون خانه وشوهروفرزنداجازه نمیدهدفعالیت اجتماعی بکنیم،پس شوهروفرزندرابایدرهاکنیم.هردوغلط است.نه این رابخاطرآن،نه آنرابخاطراین،نبایدازدست داد »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام حسین(ع)وقتی سرحربن یزیدرابه دامن گرفت،حریت وآزادی اورابه مادرش نسبت دادوفرمود:«توآزادی،واین آزادی راازمادرنشانه داری».وقتی عمرسعدبربیعت کردن حضرت امام حسین(ع)بایزیدیان اصرارنمود،امام عدم بیعت خودویارانش باآنان رابه مادران پاکیزه وپاکدامن نسبت داد.
*استادانصاریان »  
۱۳۹۲/۹/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «2مطلب درآموزه‌های دین واردشده است:یکی بازی کردن والدین باکودک ودیگری اینکه والدین بایدکودکانه بافرزندخودبازی کنند.بازی بزرگانه برای کودک،شیرین وارضاکننده نیست.بازیهای کودکانه،کودک راارضامیکندوشخصیت وی رامی‌پروراندومهارتهای زندگی رابه اومی‌آموزد.»
حکمت نامه کودک،ص258 »  
۱۳۹۲/۹/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر(ص)پسران راوزیروجانشین پدردرخانواده میدانست وبه وفای عهدباایشان تأکیدمیفرمود:هرگاه یکی ازشمابه فرزندپسرش وعده ای میدهد،بایدآنرابه انجام رساند.
همچنین،ایشان شادکردن پسران درخانواده راعبادت میشمرد. »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت زهرا(علیهاالسلام)بطورشبانه‌روزباقرآن انس ورفاقت داشتندوبه تلاوت آن عشق می‌ورزیدند.ازآنحضرت نقل شده است:قرائت‌کننده سوره‌های حدید،الرحمن وواقعه درآسمانهاساکن فردوس خوانده می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درکلمات اولیای دین اززن توصیف به ریحانه شده.این کلمه به لطافت،آسیب پذیری عاطفی واحساسی بودن زن اشاره دارد.درمقابل صفت قهرمانی(متضمن نوعی مدیریت،دلیری و..است)اززن نفی شده است.ازتقابل این دوکلمه میتوان برداشت کردکه عناصرزیبایی شناختی،آرامش بخشی وعاطفی درزن غلبه دارد. »  
۱۳۹۲/۹/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« االلهم...
عِنّى على‏ تَرْبِیَتِهِمْ و تَاْدیبهمْ و برِّهم(صحیفه سجادیه-دعای 25)
خدایا مرا یاری ساز که فرزندانم را تربیت و تادیب نمایم و در حقشان نیکی و مهربانی کنم.
(تربیت: زمینه سازی برای شکوفا شدن استعدادها
تادیب: آموزش مهارتهای زندگی »  
۱۳۹۲/۹/۹     ۰۹:۰۰