بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« برپایی نماز درخانه وخانواده، رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است؛ چراکه فقط نمازویادخداوند درپنج وقت ازشبانه‌روز می‌تواند دورکننده‌ی ماازوسوسه‌های شیطانی وبسترسازبهره‌گیری ازهدایت‌هاوتربیت‌های ویژه‌ی الهی ومهدوی در وجود ما گردد.
*استادآقاتهرانی »  
۱۳۹۲/۹/۸     ۰۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بارپروردگارا!منت گذاربرمن به بقاوطول عمرفرزندان من وآنهارااصلاح کن که من ازوجودآنهاراضی وخشنودباشم...آنهارادوست اولیاءخودوخیرخواهان آنان قرارده ودشمن معاندین ومبغوضین بدار.
*فرازی ازدعای25صحیفه سجادیه »  
۱۳۹۲/۹/۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« به خانه که می‌رسیدکتاب‌هارابگذاریدپشت در،ولی مواظب باشید که ندزدند!یعنی طوری نشودکه وقتی به خانه می‌روید،تازه بخواهیدچیزی بنویسیدوکتابی بخوانیدوبندکتاب وکامپیوترو...بشوید؛اشتباه است.دیگرالآن بایدیک وقتی رابگذاریدبرای زن وفرزندواهل خانه.
*ازتوصیه‌های آیت الله بهجت(ره)* »  
۱۳۹۲/۹/۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «تقویت روحیه دینی آن هم بااستفاده ازروش القای غیرمستقیم خوب است،اماترساندن دائم ازجهنم وخدا،افزون برایجاداضطراب،چهره‌ای خشن ونامهربان ازخداونددرذهن اوترسیم می‌کندوخدای مهربانی راکه درجای جای زندگیش بایدبه اوپناه ببرد،ازاومی‌گیرد.»
استاددهنوی؛کتاب نسیم مهر،ج2،ص22 »  
۱۳۹۲/۸/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام حسین(علیه السلام): صله رحم ازبروزبلاهاومرگ ناخوشایندجلوگیری کرده وروزی رازیادمیکند.
بحارالانوار،ج71،ص89 »  
۱۳۹۲/۸/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ایادامام حسین(ع)به کودک خودشیر بدهید...مادری که میخواهدفرهنگ‌سازباشد وفرهنگ اهل‌بیت رابه کودک خودمنتقل کند،لازم است فرهنگ دین داشته باشد. بافرهنگ دین،کودک راتغذیه وپرورش دهد.بکوشدباوضو شیردهد! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۲۱     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «حق‌الناس مشکل است وازآنهامشکل‌تراین است که انسان غذای حرام بخوردوفرزندی متولدبشود،مادرغذای حرام بخوردوفرزنددرشکمش رشدکندواین بچه روزقیامت پدرومادررانفرین می‌کندومی‌گوید:خدایا! بازخواست مراازپدرم کن،اوغذای حرام به من دادومراجهنمی کرد...»
آیت‌الله مظاهری »  
۱۳۹۲/۸/۱۴     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
آغاززمان قمردرعقرب(وقت مکروه نزدیکی):
ساعت21و 5دقیقه امشب »  
۱۳۹۲/۸/۱۱     ۲۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «تاریخ به مامیگویدکه هندجگرخوار،معاویه تحویل جامعه میدهد.خدیجه کبری(س)،زهرا(س)به جامعه تحویل میدهد... اگرپدرومادرپاک بودندواهل اطاعت پروردگار، فرزندخوب تحویل میدهند.وقتی پدرومادرش اول وقت نمازمیخوانند،نمازمؤدب میخوانند،این(فرزند)هم نمازمؤدب میخواند.»
آیت‌الله مظاهری »  
۱۳۹۲/۸/۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «چه بسیاراطفالی که دردوران کودکی ازراه تلقین‌های جاهلانه پدرومادر،روانشان به بدی تغذیه شده،درنتیجه ترسووضعیف یادروغگووخائن بارآمده‌اند...بیشتر این افکارنادرست(اعتقادبه نحوست13و...)مربوط به ایام کودکی وناشی ازتربیت‌های غلط وتغذیه‌‌های نادرست روانی است.»
استاد فلسفی »  
۱۳۹۲/۸/۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بایدخانواده بارحمت رهبری شود؛یعنی انسان7سال رئوفانه ازشیرمادروبانوازشش تغذیه کندومهربانانه درآغوش مادرودرکناربستراوبیارامد.پدرومادربارأفت وزبان کودکانه بااوبازی کنندومهربانانه بااوسخن گویندو..چنین کودکی دربزرگسالیش رهبری زندگی خودرابه خشم نمی‌سپارد!
آیةالله جوادی آملی »  
۱۳۹۲/۹/۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «فرزندان رابخاطرگریه وناله‌ای که به جهت کودکی دارند،کتک نزنید.زیراگریه طفل معناداراست.گریه آنهادر4ماه اول شهادت به توحید،ودر4ماه دوم صلوات ودرودبرپیامبروآل اوو4ماه سوم دعابرای پدرومادراست.»
رسول خدا(ص) »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۲     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول خدا(ص)فرمود: هرکس فرزندش راببوسد،خدابرایش نیکی می‌نویسد؛...
راوی می‌گوید: نزدپیامبربودم. وقتی حسین‌بن‌علی(علیه‌السلام)واردشد، پیامبروی راگرفت واورابوسید...ودهانش رابردهان وی نهادوفرمود:خدایا!من اورادوست می‌دارم،پس تونیزدوست بداراورا وهرکه وی رادوست می‌دارد. »  
۱۳۹۲/۸/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «گاهی وقتهاغصه‌های دیگران راهم ببینید،یعنی اگرغصه‌های دیگران راببینیم میگوییم زنده باد غصه‌های خودمان!
دیگران هم داشته‌اند.قرآن میگوید:به تومتلک گفتند؟به تمام انبیاگفتندساحر.به همه میگفتند،این مشکلات راهمه داشته‌اند.»
استادقرائتی؛درسهایی ازقرآن،31/6/84 »  
۱۳۹۲/۸/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درابتدای زیارت جامعه که یکی ازمعتبرترین زیارت‌های مامی‌باشد،می‌خوانیم:«ألسلام علیکم یاأهلبیت النبوة».
اصلاً مدیریت دین ماتوسط یک خانواده انجام شده است.اولیاءخداوند،دین مارابه صورت خانوادگی ارائه واداره کرده‌اند...اهل بیت(ع)به صورت خانوادگی فدای دین شدند.
*استادپناهیان »  
۱۳۹۲/۸/۲۴     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازراهکارهای عملی ایجادمحبت ناب مهدوی درنهادپاک کودک اجرای این سنت مؤکدمذهبی،یعنی مراسم تربت‌چشانی(کام‌برداری نوزادباتربت سیدالشهداوآب فرات یاآب باران)،است.
همچنین ازامام صادق(ع)روایت است:گمان نمی‌کنم کودکی باآب فرات کام برداشته شود،مگرآنکه دوستدارمااهل‌بیت گردد. »  
۱۳۹۲/۸/۱۹     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
زمان قمردرعقرب درساعت23و 44دقیقه امشب پایان می‌یابد! »  
۱۳۹۲/۸/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «کل زندگی عبارتست از یک مبارزه بلندمدت،مبارزه باعوامل طبیعی،مبارزه باموانع اجتماعی،مبارزه بادرون خودانسان که مبارزه بانفس است...درانسان،این مبارزه بایدصحیح،منطقی،درجهت درست،بارفتارهای صحیح وباابزارهای درست باشد.
این مبارزه گاهی یک استراحت و یک باراندازی لازم دارد.این یک سفرویک حرکت است.این نقطه استراحت،داخل خانواده است»
امام خامنه‌ای »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبررحمت(صلی الله علیه وآله)می‌فرمایند:
هرکس تلاش کندتادختروپسرباایمانی باهم ازدواج کنند،خداوندهمسری بهشتی درمنازل بهشت به اوعطامی‌کندوبرای هرقدمی که دراین راه برداشته یاهرسخنی که برای این پیوندبه زبان آورده،ثواب یکسال روزه ونمازشب پاداش می‌دهد. »  
۱۳۹۲/۸/۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اصل کلیدی درتربیت ولایتمداری درمحیط خانواده،«محبت کردن مرد به زن»است.اگرپدری درخانه مهربان باشدومخصوصاًبه مادر خانه،محبت کندوفرزندان،این مهربانی پدرراببینندطعم مهربانی امام رادرک میکنند..
*استادپناهیان »  
۱۳۹۲/۸/۳     ۱۰:۳۰