بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «یک مربی خوب وآگاه،به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کندکه در7سال دوم زندگی، کودک بازی را کم‌کم رهانموده وبه کارهای جدی وسودمندبپردازدواجازه نمی‌دهدکه خوی بازی‌گری به عنوان یکی ازصفات شخصیتی درفرد شده وتاآخرعمربازی‌گربماند.»
آیت‌الله امینی
آیین تربیت،ص159(باکمی تصرف) »  
۱۳۹۲/۷/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رمزعبورسالم خانواده ازبازارپرجنجال وپرزرق وبرق رسانه‌های داخلی وخارجی،رعایت«تقوای رسانه‌ای»است.تقوای رسانه‌ای،به معنای گزینش رسانه وانتخاب برنامه‌های سازگاربافرآیندتربیت اسلامی ومهدوی اعضای خانواده است »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۲۷     ۲۱:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازوصایای پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
یاعلی! شب عیدقربان باهمسرت نزدیکی مکن؛ چراکه ممکن است فرزندتو چهارانگشتی یاشش انگشتی شود. »  
۱۳۹۲/۷/۲۳     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
هم اینک زمان قمردرعقرب به پایان رسید! »  
۱۳۹۲/۷/۱۶     ۱۵:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
شروع زمان قمردرعقرب(زمان شوم فرزندخواهی):
ساعت12 و3دقیقه ظهرامروز »  
۱۳۹۲/۷/۱۴     ۱۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رهبری(مدظله):
زن اگرچنانچه درمحیط خانواده،محترم ومکرم شمرده بشود،بخش مهمى ازمشکلات جامعه حل خواهدشد.بایدکارى بکنیم که بچه‌هادست مادرراحتماببوسند؛اسلام دنبال این است...هیچ منافاتى ندارداین تکریم نسبت به مادر،باآن حالت عاطفى وخودمانى‌گرى‌اى که بین فرزندومادروجوددارد. »  
۱۳۹۲/۷/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه السلام)فرمودند:
«هیچ نوزادی نیست مگرآنکه امام رازیارت می‌کندوبااورازونیازمی‌نماید.»
بحارالانوار،ج25،ص382،ح36 »  
۱۳۹۲/۷/۵     ۰۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« معارف،احکام،اخلاق وآدابی که دردوران7-14سال،ازسوی مربیان درمدرسه،وپدرومادردرخانه،آموزش داده میشود،بتدریج درنهادشخصیت نوجوان پابرجامی‌گرددوشالوده شخصیت اورابنیان می‌نهد.
ازاین‌رو برای تربیت موفق مهدوی دراین دوران،هماهنگی وارتباط والدین بامربیان یکی ازضروریات تربیتی است. »  
۱۳۹۲/۷/۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 7سال دوم مهمترین مرحله آموزشی وتربیتی فرزندرادربرمیگیرد.فرزنددراین دوران بایداحکام ومعارف اسلامی رافراگیرد،مؤدب به آداب اسلامی ومتخلق به اخلاق الهی گردد.بنابراین مهمترین دوره تربیت فرزنددرنهادینه سازی فضایل اخلاقی وپاکسازی اوازرذایل اخلاقی،همین دورانست.
استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۳۰     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.»
امام رضا(علیه السلام) »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ...والدین موظفندکه حتی رسانه‌های داخلی وبرنامه‌های گوناگون آنراباعیاراسلام ورضایت امام زمان(ع)وباملاک میزان تأثیرگذاری مثبت یامنفی آن درفرآیندتربیت مهدوی فرزندان بسنجندوپس ازگزینش برنامه‌هاازنظرکمی وکیفی برنامه‌ریزی زمانبندی شده‌ای رابرای ارتباط اعضای خانواده بارسانه،تدوین ودرفضایی عقلانی وتفاهم‌آمیزباجدیت تمام به مرحله اجرادرآورند. »  
۱۳۹۲/۷/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« برپایی نمازدرخانه وخانواده،رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است،چراکه فقط نمازویادخدادرپنج وقت از شبانه روز میتوانددورکننده ماازوسوسه های شیطانی وبسترسازبهره گیری از هدایت هاوتربیت های ویژه الهی ومهدوی در وجودما گردد.
*استادآقاتهرانی/کتاب خانواده و تربیت مهدوی،ص349 »  
۱۳۹۲/۷/۲۶     ۰۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام محمدباقر(علیه السلام)فرمودند:
*نهایت کمال،فهم دردین وصبربرمصیبت،واندازه گیری درخرج زندگانی است.* »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« توصیه ام اینست که ازدواج راآسان بگیرند،مهریه هازیادنشود،جهیزیه هاسنگین نشود؛درمراسم میهمانیهاخیلی ریخت وپاش نشودواسراف آمیزنباشد.چقدرخوب است که ازلحاظ فرهنگی وهنری تبلیغ شودتامردم اینهارافراگیرند
رهبری »  
۱۳۹۲/۷/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم-صلی الله علیه وآله:دل سپاسگزاروزبان گویابه ذکرخداوندوهمسرشایسته که تورادرکارهای دنیاودینت کمک کندبهترین سرمایه هرانسانی است »  
۱۳۹۲/۷/۱۲     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« مرگ که معشوق همه مردهای واقعی عالم بود،همراهش راخواسته بود.
واسماعیل برایش نوشته بود:«اگربهشت نصیبم شد،منتظرت می مانم»...
به نقل ازکتاب نیمه پنهان ماه4/ دقایقی به روایت همسرشهید
نشرروایت فتح »  
۱۳۹۲/۷/۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «خانه‌ای که درآن غناوموسیقی حرام باشد،ازفاجعه‌هاوحوادث سخت درامان نیست.»
امام صادق (علیه السلام)
کافی،ج6،ص433 »  
۱۳۹۲/۷/۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «بوی فرزندازبوهای بهشت است.فرزندانتان رابسیارببوسید.برای هربوسه تان دربهشت مقامی است.فرشتگانی می آیندوبه تعدادبوسه هایتان،درجه هایی دربهشت برایتان معین می کنند»
پیامبررحمت،حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) »  
۱۳۹۲/۶/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امشب،شب14ذی القعده است!
امام علی(ع):
هرگاه کسی ازشماخواست به همسرش درآید،بایددراول ماهها ونیمه ماههاخودداری کند؛چراکه شیطان دراین دوزمان،فرزندخواهی می‌کندوشیطان‌هادراین زمان خواستارمشارکت(درنطفه)هستند. »  
۱۳۹۲/۶/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «هیچ بنده‌اى حقیقت ایمانش راکامل نمیکندمگراینکه دراو3خصلت باشد:دین‏‌شناسى،تدبیرنیکودرزندگى،وشکیبایى درمصیبت‏هاوبلاها.»
امام رضا(ع) »  
۱۳۹۲/۶/۲۳     ۲۱:۳۰