بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
زمان قمردرعقرب(وقت مکروه نزدیکی) مدتی است که آغازشده وتاساعت 11و 5دقیقه فرداصبح ادامه خواهدداشت. »  
۱۳۹۲/۶/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،شب آخرماه و فرداشب،شب اول ماه(وقت مکروه فرزندخواهی)است! »  
۱۳۹۲/۶/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه السلام)فرمودند:
مرددرخانه ونسبت به خانواده‌اش نیازمندرعایت3صفت است،هرچنددرطبیعت اونباشد:
خوشرفتارى،گشاده دستى به اندازه وغیرتى همراه باخویشتن‌دارى »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراکرم (ص)فرمود:آنگاه که زن حامله شودچنان است که بادهان روزه به جهادمالی وجسمی درراه خدابپردازدوهنگامی که زایمان کند،برای اواجروپاداش عظیمی است که کسی قادربه محاسبه آن نخواهدبودوآنگاه که به شیردادن فرزندمیپردازددرهرمرتبه چنانست که بنده ای ازاولاداسماعیل پیامبررادرراه خداآزادکرده باشدوآنگاه که بچه راازشیرگرفت،فرشته ای به پهلویش میزندومیگوید:همه گناهانت آمرزیده شد. »  
۱۳۹۲/۶/۷     ۰۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« همکاری وکمک گاهی به این نیست که واردحجم کاریکدیگربشوند،نه.بلکه یکدیگرراروحاًتدارک کنند.مردهامعمولاًبامسائل مشکلتری درجامعه برخورددارند،زنهامیتوانندبه آنهاروحیه بدهند.میتوانندخستگی آنهاراازتنشان بیرون کنند.به آنهاتبسم کنندوبه آنهادلخوشی دهند.اگرچنانچه خانمهاهم کاری بیرون ازخانه دارند،بازمردبه آنهاکمک کندواوراتقویت نماید
*امام خامنه‌ای »  
۱۳۹۲/۶/۲     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازراهکارهای عملی موفقیت درتربیت مهدوی فرزندان اینست که والدین باتوسل به ساحت امام زمان(ع)ازآنحضرت بخواهندکه به عنوان پدرحقیقی‌خانواده،برای هدایت،تربیت،سعادت وعاقبت‌بخیری تمام اعضای‌خانواده دعانماید »  
۱۳۹۲/۵/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «محبت،دستوری و فرمایشی نیست. دست خود شماست. شما می‌توانید محبت خودتان را روزبه روز در دل همسرتان زیاد کنید.چطوری؟
بااخلاق خوب،بارفتارمناسب،بامحبت ورزیدن به او،با وفاداری.»
*امام خامنه ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ایام قمردرعقرب(ازایام شوم نکاح وفرزندآوری و....)؛خروج قمرازبرج عقرب: فرداصبح ساعت5و34دقیقه »  
۱۳۹۲/۵/۲۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراسلام(صلی الله علیه وآله) :اگرخداوندبه کسی چهارفرزندعنایت کندوهیچ‌یک رابه یکی ازنامهای من نامگذاری نکند،درحق من جفا(ترک پیوندونیکی و ابرازدوری وبیگانگی)کرده است. »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر اکرم(ص):هرگاه یکى ازشمابه خانه خودواردمیشود،سلام کند،چراکه سلام برکت مى آوردوفرشتگان باسلام دهنده انس مى گیرند.(علل الشرایع ج2) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۱۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« قرآن به بچه‌دارشدن میگوید: «یَهب لمَن یشاء إناثاویَهب لِمَن یشاءالذکور؛شوری/49»یعنی خدابه هرکس بخواهددختروبه هرکس بخواهدپسرمیدهد.ودختردادن رااول گفته وحدیث داریم کسی که فرزنداولش دخترباشدنشان‌دهنده این است که انسان سعادتمندی است...
*استادمحسن قرائتی »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام رضا(علیه السلام)فرمود:
مردی ازپیامبرخدا(ص)سؤال کرد:حق پدربرفرزندچیست؟حضرت فرمود:اورابانام صدانکند،درراه رفتن ازاوجلونیفتد،قبل ازاوننشیندوکاری انجام ندهدکه مردم پدرش رالعنت کرده ودشنام دهند. »  
۱۳۹۲/۶/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اگرزندگی وخانه شمابرپایه تقوا(گردن نهادن بردستورات دین)بناشده باشد؛الفت،محبت،نماز،روزه،قرآن،رازونیازباخداوندوبالاخره رابطه باخداونددرخانه حکمفرماباشدوافرادآن خانه به گناه آلوده نباشنداین خانه محکم است وفرزندی هم که درچنین خانه‌ای رشدمیکند،صالح خواهدبود.
آیةالله مظاهری »  
۱۳۹۲/۶/۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «...دیگروظیفه دقیق وسنگین پدرومادردرحسن تربیت کودک اینست که بدانندمهرومحبت رادرچه مواردی بایدبکاربرندودرمواقع لازم چه مقداربایدآنرااعمال نمایند،زیراازخودرضایی ولوس بارآمدن کودک،معلول یکی ازاین دوامراست: یابیجامحبت کردن یادرجای صحیح بیش ازاندازه مهرورزیدن.»
*استادفلسفی »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «حق فرزندت این است که بدانی ازتوست و دراین دنیاخوب وبدش به تو وابسته است.»
امام سجاد(علیه السلام) »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبرخدا(ص):باخویشان نزدیک ازدواج نکنید؛چراکه فرزندضعیف پدید می‌آید. »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «سه چیزبرای فرزندبرعهده پدراست: مادرخوب برای اوبرگزیدن،نام نیک براو نهادن،وتلاش فراوان درتربیت اونمودن.»
امام صادق(علیه السلام) »  
۱۳۹۲/۵/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فقط همسرم4-نامه امام(ره)به همسرش:تصدقت شوم الهی قربانت بروم،دراین مدت که مبتلای به جدایی ازآن نورچشم عزیزوقوت قلبم گردیدمتذکرشماهستم وصورت زیبایت درآیینه قلبم منقوش است.عزیزم خداوندشمارادرپناه خودش حفظ کند...درشهرزیبای بیروت حقیقتاجای شماخالی است.صدحیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.«تصدقت،قربانت،روح الله» »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر اکرم(ص):بدترین مردم کسى است که برخانواده اش سخت گیرباشد.گفتند اى رسول خدا!سخت گیرى برخانواده چگونه است؟فرمودند:مردوقتى واردخانه شود،همسرش ازاو هراسان و فرزندان از او گریزان شده، فرار کنند و چون بیرون رود همسرش شاد گردد و خانواده اش با یکدیگر انس گیرند. »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «اززمانهای مکروه نزدیکی،شب عیدفطراست که اگرفرزندی آیدبسیارشرورگردد.» »  
۱۳۹۲/۵/۱۶     ۲۱:۳۰