بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر(ص):رحمت خدابرآن مردى باد،که نیمه هاى شب برخیزدونمازبخواندوهمسرش رابراى نمازخواندن بیدارکندواگربیدارنشدآب به صورتش بپاشدرحمت خدابرآن زنى بادکه نیمه هاى شب ازخواب برخیزدونمازبخواندوشوهرش رابراى نمازبیدارکندواگرامتناع کرد،به صورتش آب پاشد(منتخب میزان الحکمه:330) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فقط همسرم3-همسرشهیدمنوچهرمدق:من همه زندگی ام رادراومیبینم،درصدایش،درنگاهش،که غم هاراازدلم میشست...یک«عزیزمن»گفتنش همه چیزراازیادم میبرد!حالاشادی رانمیفهمم!بعدازشهادتش گاهی مثل یک نسیم ازکنارصورتم ردمیشود...میدانم آنجاهم خوش نمیگذراند،اوآنجاتنهاست ومن اینجا! »  
۱۳۹۲/۵/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فقط همسرم2:امام خامنه ای:اینکه اسلام آنقدرگفته که چشمانتان راببندید وبه نامحرم نگاه نکنیدبه زن یکجورگفته وبه مردجوردیگر،برای اینکه وقتی چشم به یک طرفی رفت،آنوقت بخشی ازسهم آنکسی که همسرشماست،آنطرف خواهدرفت...وقتی اینجاکم گذاشتی،محبت ضعیف شد،بنای خانوادگی متزلزل میشود »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۶     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« « امشب،شب 14ماه است.
از وصایای پیامبراسلام(ص):
ای علی! درشبهای نیمه و اول ماه قمری باهمسرت آمیزش نکن. مگرنمی‌بینی که دیوانگان درشبهای اول ونیمه ماه بسیار غش میکنند؟ » »  
۱۳۹۲/۴/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراغظم(ص):وای برفرزندان آخرالزمان ازناحیه پدارانشان!ازپدرانی که مومن اند وبه فرزندانشان چیزی از واجبات دینی نمی آموزند! »  
۱۳۹۲/۴/۲۸     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام علی(ع):زنی باشربتی ازآب،همسرخودراسیراب کندبرای اوازسالی که تمام روزهایش راباروزه وشب هایش راباشب زنده داری سپری کند،بهترخواهدبود »  
۱۳۹۲/۴/۲۶     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامیراکرم(ص):هرمردی که زنش آرایش کند واز منزل خارج شود،دیوث است وهرکس اورادیوث بنامدگناهکارنیست وهرزنی که زینت کرده وخوش بوازمنزل خارج شودوشوهرش بدان امرراضی باشد،خدادرمقابل هرقدمی که برمیداردبرای شوهرش خانه ای دردوزخ بناخواهدکرد.(بحالانوار،ج103،ص249) »  
۱۳۹۲/۴/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیةالله مظاهری:بایدصابروصبورباشیدومحیط خانه راسردنکنیدکه سرد کردن محیط خانه هم برای پدرومادرهم برای فرزندان ضرر دارد وباعث میشودکه بچه ها,عقده ای بار بیایند!خدانکندکه فرزندعقده ای تحویل جامعه داده شود! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیةالله علم الهدی:درروایتست اگرمردی به خاطرهمسرش،خشمگین ازخانه بیرون رودفرشتگان آن زن رابه این خاطرکه مردراباناراحتی بیرون فرستاده است،لعنت میکنند! »  
۱۳۹۲/۴/۱۸     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیت الله بهجت(ره):اگربخواهیم محیط خانه گرم وباصفاوصمیمی باشد،فقط بایدصبرواستقامت وگذشت وچشم پوشی و رافت راپیشه خودکنیم تا محیط خانه گرم و نورانی باشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۱۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آقامجتبی تهرانی(ره):اگرمحیط خانوادگی انسان مناسب نبود،محیط آموزش مناسب نبود،امّامحیط رفاقت مناسب بود،به این معناکه باشرع وعقل همسوبود،این رفاقت نقش تخریبی آنهاراازبین میبرد.برعکس،اگرمحیط خانوادگی ومحیط آموزشی مناسب بود،امّا محیط رفاقتی مناسب نبودوهمسوباشرع وعقل نبود،این رفاقت،آنچه راکه درمحیط خانواده وآموزش ساخته شده بود،ویران میکند! »  
۱۳۹۲/۵/۱۲     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« « درروایت داریم: پیامبراکرم(ص)درشب23ماه رمضان کمی آب به سر و روی خانواده خود می‌پاشید (تاخواب نروندو ازفیوضات شب قدرمحروم نگردند)» »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فقط همسرم1:شهیدمطهری:اسلام التذاذوکامجویی زن وشوهرازیکدیگررانه تنها تقبیح نکرده،ثوابهایی هم برای آن قائل است.اسلام مزاح وملاعبه زن وشوهر،آرایش کردن زن برای شوهر،پاکیزه کردن شوهربرای زن رامستحب میداند »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه ای:ما به مردها همیشه سفارش می کنیم که وقتی کار و اشتغال دارند،از خانه و زندگی قهر نکنند.
بعضیها صبح اول وقت می روند بیرون تا ساعت 10 شب. نه!
ما معمولا به کسانی که برایشان ممکن است سفارش می کنیم حتی ظهر ها را بروند و با زن و بچه شان باشند. »  
۱۳۹۲/۴/۲۹     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حسن موقع خواستگاری حرفهایی میزدکه برایم دلنشین بود!زندگی که حسن میخواست بسازد،اگرچه سختی های خودش راداشت،امامن انگارروی موجی سوارشده بودم که هدایتش دست حسن بود!(کتاب رضوان خواه به روایت همسرشهید-سرشارازامواج گاه ساده وگاه پیچیده ی زندگی است!انتشارات روایت فتح) »  
۱۳۹۲/۴/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام باقر(ع):ماکودکانمان رازمانیکه7ساله هستندبه مقداری ازروزه که درروزتوانش رادارندامرمیکنیم وزمانیکه تشنگی برآنهاچیره گشت،افطارمیکنندتابه روزه عادت کنندپس شمانیزکودکانتان رازمانی که۹ساله هستندبه مقداری ازروزه که توان دارندامرکنیدوزمانیکه عطش برآنهاچیره شدافطارکنند »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« چالشهای خانواده4-ازعوامل اساسی ایجاداختلاف میان همسران،اینست که یکی از آنها احساس کندهمسرش محبت خالصانه ویگانه به اوندارد؛احساس کندهمسرش کسی غیرازاوراهم دوست دارد!انتظارمحبت خالصانه درمردشدیدتراست! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه ای:درقدیم بیشترمیگفتنددختربایدسازگارباشد.برای پسرمثل اینکه وظیفه سازگاری راقائل نبودند.نه!اسلام این رانمیگوید!اسلام میگوید که دختروپسرهردوبایدسازگارباشند،هردوبایدبسازند! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« چالشهای خانواده3-عدم گذشت درزندگی،درکانون خانواده دوانسان زندگی آمیخته باهم دارندوطبیعی است که گاهی میان آنهااختلاف ایجادشود؛میگوینددوکوزه هم درکنارهم قراربگیرند،صدامیدهندمهم تحمل لازم برای حل مشکل است »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:خداوندقادرکوچک­ترین بداخلاقی رادراین«محبوب­ترین کانون»برنمی­تابدوبدون عقاب نمیگذارد،هرچندکه به مقام سعدبن معاذنیزنایل گشته باشیم.یعنی اگربازوی ولایت وامام زمانت نیزشده باشی،اگردراخلاق خانوادگی ات نقصی باشد،به همان میزان بایدحساب پس بدهی! »  
۱۳۹۲/۴/۸     ۲۱:۳۰