بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« هرگاه خداوندبراى خانواده اى خیربخواهدآنان رادردین دانامیکند،کوچکترهابزرگترهایشان رااحترام مینمایند،مدارادرزندگى ومیانه روى درخرج روزیشان مینمایدوبه عیوبشان آگاهشان میسازدتاآنهارابرطرف کنند
پیامبراعظم-ص »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول مهربانی(صلی الله علیه وآله):
هرکس خانواده اش راشادکند، خداوندازآن شادى موجودى مى آفریندکه تاروزقیامت براى اوآمرزش بخواهد. »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۳     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پایان زمان قمردرعقرب: ساعت13امروز »  
۱۳۹۲/۳/۳۱     ۱۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« طبق قانون وراثت،صفات ظاهری نظیرشکل و شباهت وصفات باطنی نظیرشجاعت وترس،سخاوت وبخل،حسادت ورافت،به واسطه ی ژن هابه اولادمنتقل میشود.یعنی معمولاپدربخیل وکینه توز،فرزندانی بخیل و کینه توزدارد وفرزندان حسود،ازمادران حسودمتولدمیشوند.(آیةالله مظاهری) »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۲۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« چالشهای خانواده:2-مردی که بخاطرتنگ نظری برخانواده ی خودسخت میگیرد،درواقع این مطلب رابه خانواده خودمیفهماندکه پول برای اوعزیزترازآنهاست!ادامه زندگی مشترک برای زنی که احساس کندچیزی عزیزترازاودرزندگی همسرش وجوددارد،مانندنوشیدن زهراست(آیةالله علم الهدی) »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۲۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« باتبریک حماسه بزرگ24خردادبه اطلاع میرساندباعرض پوزش ارسال پیامکهاازتاریخ19خردادتوسط اپراتوربااختلال وقطعی مواجه بودکه این مشکل حل شد! »  
۱۳۹۲/۳/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« زن درخانواده مسئولیت«رحامت»رابه عهده دارد؛یعنی نقطه پیوند افرادخانواده بایکدیگر.برای انجام این مسئولیت،هرزنی بایدوظایف دونقش رابعهده بگیرد:نقش آرامش دهندگی درقبال شوهر،نقش پرورش دهندگی درقبال فرزندان »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« از امام(ع)درباره آیه ی«ربنا آتنا فی دنیاحسنه و...»سوال کردند،حضرت فرمودند:حسنه دنیا،همسرخوب است که مانع گناه انسان می شودووسایل حرکت را برای او فراهم می کند. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازمحورهاوبنیان های اساسی درفرآیند تربیت مهدوی«اخلاق گرایی»است ویکی ازمهمترین وخطیرترین عرصه هادرحوزه«اخلاق گرایی»رعایت«اخلاق خانوادگی»است.(استادمرتضی آقاتهرانی) »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۰     ۱۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):زنی که شب راسپری کنددرحالیکه شوهرش ازاودرموردحقی خشمگین باشد نمازی ازوی پذیرفته نمی شودتا اینکه همسرش ازاوخشنودشود. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول اکرم(ص):بهترین زن زنی است که بیشتر برای شوهرش آرایش و زینت میکند،اما از بیگانگان خود را میپوشاند. »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:لذت­جویی­های زن ومردازیکدیگرمحدودبه آمیزش نمی­شود،بلکه فضیلت­های اخلاقی وشایستگی­های شخصیتی وتوسعه میدان لذت­جویی متقابل ازمهم­ترین عوامل لذت­سازبه شمارمی­روند.
به همین دلیل،«لذت­جویی همه­ جانبه» و«توزیع لذت پاک وفراگیر»درهمه عرصه­ های روابط خانوادگی،مهارتی است که بایدبه همسران وزوج­های جوان آموزش داده شود. »  
۱۳۹۲/۳/۳۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول خدا(ص):هرکسی به بازاررودوتحفه ای بخردوآنرابرای خانواده اش ببردهمانندحمل کننده ی صدقه به سوی نیازمندان است وباید دختران را (در دادن هدایا)برپسران مقدم بدارد! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۳۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ورودقمربه برج عقرب(زمان مکروه مجامعت): ساعت11و 9دقیقه »  
۱۳۹۲/۳/۲۹     ۱۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« چالشهای خانواده:1-توقع های بیجای همسران ازیکدیگر،توقعی بیجانیست که3شرط زیرراداشته باشد:هرکدام ازهمسران درمحدوده حق خود،توقع داشته باشد!توقع هابراساس وجودامکانات وهماهنگ باحفظ مصلحت زندگی خانوادگی باشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۲۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیةالله امینی:آقای محترم!اگرتودرداخل منزل به وضع خودت نرسی،چشم همسرت درخارج ازمنزل به مردان شیک پوش وخوش قیافه می افتدوخیال میکندکه آنان ازآب وخاک دگروشهرودیاردگرند!وقتی باتومقایسه کندازتودلسردمیشود! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه ای:یک وقتی خدمت امام بودیم خطبه عقدی خواندند،دیدم ایشان پس از اینکه عقدراخواندند،رویشان رابه دخترو پسرکردندوگفتند:«برویدباهم بسازید!!!»من فکر کردم دیدم که مااین همه حرف میزنیم،اما کلام امام(ره)درهمین یک جمله بروید وباهم بسازید خلاصه می شود! »  
۱۳۹۲/۳/۱۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه ای:مهمترین کمک به همسر،این است که سعی کنیدهمدیگررادردین نگهدارید.مراقب باشیدهمسرتان خطای دینی نکند.این به معنای پاسبانی ودیده بانی نیست.این مراقبت،مراقبت اخلاقی،مهربانانه و پرستارانه است! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):کسی برمااهل بیت مهربان تراست که برهمسرخویش مهربان ترباشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیةالله مظاهری:ساختمان ازدواج نیزبه ملاطی همچون محبت نیازداردتاساخته شده وپابرجابماندهمانگونه که اگرمصالح ساختمانی ملاط نداشته باشد،ویرانه ای بیش نیست،خانواده بدون محبت ورحمت نیزویرانه ای بیش نخواهدبود »  
۱۳۹۲/۳/۷     ۲۱:۰۰