بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول اکرم(ص):مردی نیست که دست همسرش راعاشقانه بگیرد،جز آنکه آفریدگاربرای او5پاداش بنویسد.پس اگراورادرآغوش کشد،10پاداش می­برد.اگرهمسرش راببوسد،20پاداش دارد.اگربااودرآمیزد،پاداش اینکاربرای اوازدنیاوآنچه درآن است،بهتراست. »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۲۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیةالله مظاهری:لازمۀ تجمل گرایی گناه است،حق الناس است.لازمۀ تجمل گرایی اینکه به حق خودقانع نیست ومی­خواهدازهرراهی که بشودبچابدبرای اینکه این زندگی تجملی راادامه دهد.زندگی تجملی است که درآن مجالس گناهان بزرگ هست.تجمل گرایی است که اختلاف بین زن ومردمی­آورد! »  
۱۳۹۲/۱/۲۰     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« عمل خرافی دیگردرآخرنوروز13بدراست.بیرون‌رفتن ازخانه وماندن درباغ وصحرا،به عنوان اینکه روز13فروردین نحوست دارد،یک خرافت است.تعجب اینست که برخی مردم به تخیل نحوست13وبرای ازبین‌بردن نحسی آن،ازخانه بیرون می‌روند.بایداین خرافت دربین مسلمین ودرجمهوری اسلامی نباشد
استادمظاهری »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱۲     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اصل صله‌رحم امری پسندیده ست،امانبایداین سنت حسنه رابه گناه،غیبت،تهمت وشایعه آلوده کنیم..دربرخی خانواده‌هاهنگام دیدوبازدیدحجاب اصلابه کنارمیرودوآنرامخالف رسوم دیدوبازدیدمیپندارند،به عبارت دیگرچادردرمیان برخی خانواده‌هاقدیمی شده وبی‌چادری ورونگرفتن،مدشده‌است
استادمظاهری »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۷     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خودالگوی فاطمه‌زهرا(علیهاالسلام) که دردوران کودکى، دربعدازهجرت پیغمبربه مدینه، درداخل مدینه ودرهمه قضایاى عمومى آن‌روزپدرش‌-که مرکزهمه‌ حوادث سیاسى،اجتماعى بود-حضورداشت، نشان‌دهنده‌ نقش زن درنظام‌اسلامى است.البته فاطمه‌‌زهرا(س)،قله‌ این فضائل است.
*امام خامنه‌ای-مدظله »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۴     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «والدین موظفندکه حتی رسانه‌های داخلی وبرنامه‌های گوناگون آنراباعیاراسلام ورضایت امام زمان(ع)وباملاک میزان تأثیرگذاری مثبت یامنفی آن درفرآیندتربیت مهدوی فرزندان بسنجندوپس ازگزینش برنامه‌هاازنظرکمی وکیفی »  
۱۳۹۲/۱/۲     ۰۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول رحمت(ص):اى خویشاوندان!به دیداریکدیگربرویدو...وبه یکدیگرهدیه دهید؛زیراهدیه‌دادن،کینه راریشه‌کن،ودیدوبازدید،دوستى رااستوارمی‌سازد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «...یک عده‌ای خیال می‌کنند زن درخانه بیکاراست.نخیر،زن توی خانه،بیشترین وسخت‌ترین وظریف‌ترین کارهاراانجام می‌دهد. برخی فکرمی‌کننداگرزنی مثلا کارش عبارت شدازهمان کار خانه،این اهانت به زن است؛نه!هیچ اهانت نیست.بلکه مهم‌ترین کاربرای زن اینست که زندگی راسرپانگهدارد.»
رهبری »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۸     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درفرآیندتربیت مهدوی،انس فرزندان باطبیعت لازم وضروری است؛چراکه علاوه برایجادنشاط وطراوت درجسم ایشان،باعث پویایی وتعالی درروح وجان آنان می‌گرددوزمینه‌های شکوفایی استعدادهای مهدوی رابیشترفراهم می‌سازد. »  
۱۳۹۱/۱۲/۲۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب آخرماه و فردا شب اول ماه(وقت مکروه مجامعت)است! »  
۱۳۹۱/۱۲/۲۱     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
-امشب،شب آخرماه جمادی‌‌الاولی است وازفرداشب وارد ماه جمادی‌الثانی خواهیم‌شد!
امام صادق(علیه السلام):
«کسی که به صرع مبتلاشده،اکثرا به خاطرآنست که یا دراول ماه و یادرآخرماه، نطفه‌اش منعقدشده است.» »  
۱۳۹۲/۱/۲۱     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم(ص):بیشترین حق رابرزن،شوهرش داردوبیشترین حق رابرمرد،مادرش دارد! »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱۸     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« طبیعی‌ترین وسیله برای تربیت مهدوی فرزندان در7سال نخست زندگی،«بهره‌گیری ازعنصربازی»وبهترین راهکارعملی برای نهادینه‌سازی محبت مهدوی درروح وجان کودک،«همبازی‌شدن»بااوست.پس برای این مهم می‌بایست وقت بگذاریم،برنامه بریزیم وسرمایه‌گذاری نماییم...
*استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۹     ۰۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب، شب نیمه‌ی ماه (ازاوقات مکروه فرزندخواهی) است! »  
۱۳۹۲/۱/۵     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ...برنامه‌ریزی زمانبندی شده‌ای رابرای ارتباط اعضای خانواده بارسانه،تدوین ودرفضایی عقلانی وتفاهم‌آمیزباجدیت تمام به مرحله اجرادرآورند.» »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۲     ۰۹:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« مناسبست درسایه دیدوبازدیدها،خانواده‌ها،ازدردهاومشکلات یکدیگرآگاه شده ودرحدتوان،دررفع آن بکوشند.مشورت وهمدردی،گوشه‌ای ازین بهره‌هاست.تشریک‌مساعی درحل معضلات ورسیدگی به نیازمندان،گوشه‌ای دیگر!
استادمحدثی »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آنچه گاهی مانع رفت وآمدهای خانوادگی ودیدارهای خویشاوندان یادوستان میشود،توقعات بالا،هزینه ومخارج،معطلی رفت وبرگشت و...است.امااگربه حداقل هم راضی باشیم ولحظه‌ای نشستن وحالی پرسیدن،یاازهمان دم درسلام واحوالپرسی و...هم باشدصله‌رحمهابیشتروارتباطهاقویترخواهدگشت
*استادمحدثی »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اگرولادت دختری رابه پیامبر(صلی الله علیه وآله) خبرمی‌دادند،می‌فرمودند: گلی است که روزی‌اش باخداونداست.
ونیزدرحدیثی دیگرفرموده‌اند: چه خوب فرزندانی هستند دختران: نازک‌دل،مهیابرای کار،همدم،خجسته و... »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۶     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراکرم(ص):
یاعلی!هنگامی که عزم سفرکردی،درآن شب باهمسرخودآمیزش مکن؛چراکه اگرفرزندی میان شمابوجودآیدمال خودرابه ناحق مصرف میکند.
(ضمنامیتوانیدبرای مطالعه آداب سفر به کتاب*حلیه‌المتقین*مراجعه فرمایید) »  
۱۳۹۱/۱۲/۲۳     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول اکرم(صلی‌الله علیه وآله):
«زمانی که مرد به همسرش توجه می‌کند،دوفرشته درکنار او پهلو می‌گیرندوثواب جهاددرراه خداوندرادارد و وقتی زن و شوهر باهم آمیزش جنسی دارند،گناهانشان مانند برگهای درختان می‌ریزدو وقتی غسل می‌کنند،تمام گناهان از ایشان جدامی‌شود.» »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۰     ۱۹:۱۵