بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 5.اصل تربیت بهترین فرزندان:
فرزندانتان راعزت وکرامت بخشیدوبه نیکی ایشان راادب نماییدتاموردرحمت وآمرزش الهی قرارگیرید.
*مستدرک،ج15،ص168 »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۵     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« تأکیدواصراراهل‌بیت برخانواده‌محوری وملازم خانه وخانواده بودن حاکی ازتوجه‌داشتن به اهمیت این نهاد بنیادین اجتماعی وتشکیل هسته‌های صالح وسالم برای تأسیس وتشکیل جامعه مهدوی است.براین اساس امام باقر(ع)فرمودند:درخانه‌هایتان به دیداریکدیگربرویدکه این کارباعث حیات امرماست... »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۳     ۱۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 4.اصل بهترین همسربودن:
آنحضرت فراوان میفرمود:بهترین شماکسانی هستندکه برای زنان خویش بهترین شوهرباشندومن ازهمه شمابرای خانواده‌ام بهترم »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 2.اصل انتخاب بهترین همسر:
«آدمی پس ازایمان به خدابه چیزی برترازهمسرهمدل دست نمی‌یابد»
«آیاشماراازبهترین گنجینه مردآگاه نسازم؟زنی صالح» »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۷     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب، شب14ماه(وقت مکروه مجامعت) است! »  
۱۳۹۱/۱۱/۶     ۱۹:۲۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 10اصل ازاصول زندگی خانوادگی پیامبراعظم-ص
1.اصل تأسیس خانه وخانواده‌ای الهی وملکوتی:ایشان هماره مردم رابه تشکیل خانواده بانیت تقرب به ساحت الهی تشویق وازبی‌همسری بیم میدادوفرمود:بیشتردوزخیان بی‌همسرانند »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم(ص):برای زن روانیست که خشمگینانه به شوهرش بنگرد(ارشادالقلوب) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲     ۲۰:۲۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «خانه وخانواده‌ای نیست که اسمی ازپیامبران الهی درآن باشد،مگراین‌که خداوند درهرصبح‌گاه وشام‌گاه فرشتگانی رابه‌سوی آنهافرستد تاآن‌هاراتقدیس کنندو ثناودعاگویند.»
پیامبراعظم(صلی‌الله علیه‌وآله) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۶     ۱۹:۲۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،شب آخرماه و فردا شب اول ماه است!
امام علی(علیه‌السلام):
هرگاه کسی ازشماخواست به همسرش درآید،بایددراول ماه‌ها ونیمه ماه‌هاخودداری کند؛ چراکه شیطان دراین دوزمان،فرزندخواهی می‌کندوشیطان‌هادراین زمان خواستارمشارکت(درنطفه)هستند. »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۲     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« زنانی که به خاطر فعالیت‌های خارج ازخانواده،ازآوردن فرزنداستنکاف می‌کنند،برخلاف طبیعت بشری و زنانه‌ی خوداقدام می‌کنند.خداوند به این راضی نیست...
امام خامنه‌ای(مدظله) »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
آغاززمان قمردرعقرب(وقت مکروه نزدیکی)؛ساعت15 و32دقیقه امروزبعدازظهر »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۴     ۱۵:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« معصوم(ع):
جاروکردن خانه،پریشانی را برطرف می‌کند...خاکروبه‌ی(زباله) خانه را،شب درخانه مگذاریدوبیرون قراردهیدکه شیطان درآن جای می‌گیرد. »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۱     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 3.اصل خدامحوری وعبادت درخانه و خانواده:
رسول خدا(ص)درمتن خانه وخانواده همواره به یادخدابود تاجایی که وقت خودرابه 3قسمت تقسیم می‌کرد:بخشی ویژه نمازومناجات باخداوند، بخشی برای خانواده، وبخشی برای خود. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۸     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم(ص):
لبخندهای زن و شوهربه روی هم،به هنگام برخوردبایکدیگر ویاهنگام خداحافظی،صدقه است وبه اندازه انفاق فی‌سبیل‌الله ارزش دارد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۷     ۱۳:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول خدا(ص):هرگاه خدابه یکی ازشماخیری عطاکرد،ابتداخودوخانواده اش را ازآن بهره مند سازد؛ونیزفرمودند:ازخانواده آغازکنیدوهرکسی که نزدیکتراست مقدم بدارید.(مفاتیح الحیاه، علامه جوادی آملی،ص236) »  
۱۳۹۱/۱۱/۵     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):
درخانه‌ای که نوای موسیقی حرام باشد،ازبلاهاوحوادث ناگهانی ایمن نیست،دعادرآن مستجاب نمی‌گردد وفرشتگان درآن داخل نمی‌شوند. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۳     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« برپایی نمازدرخانه وخانواده،رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است،چراکه فقط نمازویادخدادرپنج وقت از شبانه روز میتوانددورکننده ماازوسوسه های شیطانی وبسترسازبهره گیری از هدایت هاوتربیت های ویژه الهی ومهدوی در وجودما گردد.
استادآقاتهرانی
کتاب خانواده و تربیت مهدوی/ص349 »  
۱۳۹۱/۱۱/۱     ۱۹:۲۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «ازدواج کنیدتانسل شمافزونی گیردکه من بافزونی جمعیت شماحتی بافرزندان سقط شده،درقیامت به دیگرامتهامباهات میکنم»
پیامبررحمت(ص) »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم(صلی‌الله علیه وآله):
فرزندانتان را عزت وکرامت بخشید وبه نیکی ایشان راادب نمایید تا مورد رحمت وآمرزش الهی قرارگیرید. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۱     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
پایان قمردرعقرب: ساعت11 و59دقیقه امروزظهر »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۹     ۱۱:۱۵