بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
ازهم‌اکنون قمر به برج عقرب واردشد(آغاز زمان مکروه نزدیکی) »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۷     ۰۹:۳۹

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبر(ص):کسیکه خدابه اووسعت بخشیده امابرخانواده‌اش سخت میگیردازمانیست »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب 14ماه و از زمان‌های مکروه مجامعت است. »  
۱۳۹۱/۱۰/۷     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« به توصیه بزرگان،درمراسم ختم صلوات(ولیمه عقیقه)،14000صلوات دریک مجلس برای سلامتی وتعجیل فرج امام زمان(ع)فرستاده شده وبلافاصله پس ازآن حدیث کساءخوانده میشودوسپس توسل به3باب‌الحوائج(حضرت اباالفضل،حضرت علی‌اصغروامام موسی بن جعفر)انجام میشودوآنگاه اطعام حاضران صورت میگیرد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «خوش‌ترین زندگی رادرمیان مردم کسی داردکه خداوندبه اوقناعت راعطاکرده وهمسرش رابرایش شایسته گردانیده است.»
امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۳۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« المرأة ریحانه؛دراین نگرش،زن موجودیست رقیق،مظهرزیبایی ولطافت ورقت،ومردبه این چشم به اومی‌نگرد.محبت اورادراین قالب ترسیم ومجسم میکند.مرددرچشم زن،مظهراعتماد،نقطه اتکاواعتمادست ومحبت خودش رابه اودراین قالب ترسیم میکند.این2تادونقش جداگانه است ازیکدیگروهردونقش لازمست
*رهبری »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۷     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،شب آخرماه و فرداشب،اول ماه(ازاوقات مکروه فرزندخواهی)است! »  
۱۳۹۱/۹/۲۳     ۲۰:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درفرآیندتربیت مهدوی،پرهیزازنامهای ناپسندنزدامام زمان(ع)وانتخاب نامی موردرضایت آنحضرت که درواقع پدرحقیقی مامیباشند،ازامورضروری بشمارمی‌آید.پیش ازولادت فرزندانمان باتوسل به ساحت نورانی ایشان،ازحضرتشان تمناکنیم تابهترین نام راانتخاب وهمان رابراندیشه وقلب ماالهام فرمایند! »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱۷     ۱۰:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« همسرشهیددستغیب:«(ایشان)درامورزندگی به من اختیارتام داده بودند.هرکاری که انجام میدادم هیچ ایرادی نمیگرفتند،چون میدانستندکه راه ما،راه خودشان وهدف مایکی است..ایشان درکارهای خانه هم علاوه برکارهای شخصی خودبه ماکمک میکردند.به کرّات میگفتند:من اجازه امرکردن رابه خودنمیدهم» »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱۲     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب به نیمه‌ی ماه(زمان مکروه مجامعت) واردشده‌ایم. »  
۱۳۹۱/۹/۸     ۱۸:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «مهریه وجهیزیه زیادهیچ دختری راخوشبخت نمیکند...مبادابرویدپول قرض کنیدجهیزیه درست کنید.مباداخودتان رابه زحمت بیندازید.مباداخانواده‌تان رابه زحمت بیندازید.مباداخیال کنیدکه دخترتان اگرجهیزیه‌اش کمترازدخترهمسایه وقوم وخویش بود،این سرشکستگی است.نه!این سرشکستگی نیست»
*رهبری »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۱     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« (7سال دوم زندگی فرزند)که دوران تعلیم احکام ومعارف اسلامی است،درواقع دوران نهادینه‌سازی باورهای اسلامی ومهدوی است.بدین‌سان محورنیمی ازآموزشهای دینی دراین دوران می‌بایست برمحور«امام‌شناسی»استوارگردد... »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۸     ۱۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام رضا(علیه‌السلام)فرمودند:
«آمیزش پس ازآمیزش،بدون اینکه میان آنهاغسل باشد،دیوانگی رابرای فرزند درپی می‌آورد.» »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۵     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):«درروزهفتم ازولادت فرزندتان گوسفندی عقیقه کنیدوران آن رابه قابله بدهید»
شایسته است مراسم مهمانی(ولیمه عقیقه)بامراسم ختم صلوات برای سلامتی امام زمان(عج)وتعجیل درفرج آنحضرت تلفیق گرددتادرپرتوسلامتی مولایمان،سلامتی فرزندانمان بیمه وتضمین گردد.
استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱     ۱۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« احترام به بزرگ‌ترهاومراعات ادب وحرف‌شنوی ازایشان وقتی ازسوی والدین انجام گیرد،الگوی فرزندانشان خواهدبود. گرچه گاهی نحوه رفتارسالخوردگان،برای کودکان ونوجوانان ازجاذبه لازم برخوردارنیست،ولی نحوه رفتاربزرگ‌ترها،«الگوی رفتار»وسرمشقی عملی برای کوچک‌ترهاست!
*استاد جوادمحدثی »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۹     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« مراسم اذان‌گویی،اگربوسیله علمای وارسته وصلحای صاحب‌نفس صورت پذیرد،ازنفوذوتأثیربیشتری درروان کودک برخوردارخواهدبود.البته«اذان واقامه‌گویی»درگوش کودک،بهتراست چندین مرتبه وآن هم ازلسان افرادمختلف،بویژه ازلسان پاک رادمردانی که رنگ وبوی مهدوی بیشتری گرفته‌اند،صورت پذیرد... »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۴     ۱۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« کسی ازپسرش نزدامام موسی‌بن جعفر(علیه‌السلام)شکایت کرد،امام فرمود:«اورانزن،بلکه بااوقهرکن وقهرت هم طولانی نباشد.»
*بحارالانوار،ج101،ص99 »  
۱۳۹۱/۹/۲۲     ۲۰:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول اکرم(ص):هرکس به فرزندش قرآن بیاموزد،روزقیامت والدین اورافرامیخوانندودوجامه برآن دومیپوشانندکه ازنورآن چهره‌های بهشتیان روشن میشود »  
۱۳۹۱/۹/۱۶     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« چنان‌که آموزش جدی «امام‌شناسی» و «مهدی‌شناسی» ازراهکارهای عملی تربیت مهدوی دردوران نوجوانی می‌باشد، این سیرآموزشی بایددردوران جوانی نیزادامه یابد وبلکه شتاب پذیرد تااستعدادحقیقی خویش رادرچهره انسان کامل بیابد وباتمام توان به سوی آن ره پوید.
*استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱۰     ۱۰:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «هرکس خدمت ونیک‌رفتاری رابااهل خانواده خود،به‌نحو مطلوب وشایسته انجام دهد،این کار سبب طولانی‌شدن عمراو می‌شود.»
امام صادق(علیه‌السلام) »  
۱۳۹۱/۹/۷     ۱۹:۱۵