بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراکرم(صلی‌الله علیه وآله):آگاه باشید!هرگاه زنی باشوهرش مدارانداشته باشدوازاوچیزی بخواهدکه قادربربدست‌آوردن آن نباشد،خداوندازچنین زنی حسنه‌ای راقبول نمیکندواورادرحالی ملاقات میکندکه ازوی خشمگین است »  
۱۳۹۱/۹/۶     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امیرالمؤمنین(علیه‌السلام):
فرزندان خویش رادرخردسالی برآداب وتربیت تشویق کن تادربزرگی وپیری دیدگانت به نور ادب آنان روشن گردد. »  
۱۳۹۱/۹/۲     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام باقر(علیه‌السلام)فرمودند:
«اگرکسی به والدین خود در زمان حیات آن‎دو نیکوکاربود، ولی پس ازمرگ آنان بدهکاریشان رانمی‌پردازد وبرای آنان استغفارنمی‌کند، خدا وی را عاق والدین به‌شمارمی‌آورد.» »  
۱۳۹۱/۸/۲۸     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
پایان زمان قمردرعقرب؛ ساعت14 و 22دقیقه امروزبعدازظهر »  
۱۳۹۱/۸/۲۴     ۱۴:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« دراستحکام بنیان خانواده،خودزن وشوهربیشترین نقش رادارند.باگذشت خودشان،باهمکاری خود،بامهربانی ومحبت واخلاق خوب خودشان-که ازهمه مهمترهم محبت است-میتواننداین بناراماندگارواین سازگاری راهمیشگی بکنند.
*رهبری »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« دروقت شیردادن نه فقط باوضو باشید،بلکه بانشاط،متبسم وخنده‌رو باشید، همین تبسم روی مغز این بچه اثرمی‌گذارد، دست نوازشی که روی سر این بچه بیاید،اثردارد.
*آیت‌الله حسین مظاهری
(تربیت فرزندازنظراسلام، ص122) »  
۱۳۹۱/۸/۱۷     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« هرهدفى که مابراى زندگى معین کنیم،براى خودمان ترسیم کنیم،بطورطبیعى،متناسب باخود،یک سبک زندگى به ماپیشنهادمیشود.یک نقطه‌ اصلى وجودداردوآن،ایمان است.ایمان به یک لنگرگاه اصلى اعتقاد؛یک چنین ایمانی بایدوجودداشته باشد.براساس این ایمان،سبک زندگى انتخاب خواهدشد.
امام خامنه‌ای »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام علی(ع)ازقول پیامبر(ص)فرمودند:
ولیمه جزدر5موردوبرای5چیزنیست: برای ازدواج، ولادت فرزند، ختنه، خریدخانه، وبرای بازگشت ازسفرحج. »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «شایدیک زن وشوهردرآغازچنین بیندیشندکه می‌توانندخواسته‌هاوتمایلات خودرابرطرف دیگرتحمیل کنندوبرطبق دلخواه خود،اورابسازند،ولی اشتباه می‌کنند؛ زیراچنین امری نه‌تنهاتحقق پیدانمی‌کند، بلکه جز نزاع ولجبازی و احیانا آثارسوء بدتر، نتیجه دیگری دربرندارد»
*آیت‌الله ابراهیم امینی »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۷     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« میتوان گفت:نیمی ازخوشبختی‌هاوبدبختی‌های آدمی،مربوط به دوران رحم،ونیم دیگرمربوط به طرزتربیت وشرایط محیط زندگی است.
استادمرحوم فلسفی(ره) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بایادامام حسین(ع)به کودک خودشیر بدهید...مادری که میخواهدفرهنگ‌سازباشد وفرهنگ اهل‌بیت رابه کودک خودمنتقل کند،لازم است فرهنگ دین داشته باشد. بافرهنگ دین،کودک راتغذیه وپرورش دهد.بکوشدباوضو شیردهد! »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبرخدا(ص)،درباره زمان نمازخواندن کودک،می‌فرمایند:
هرگاه دست راستش راازدست چپش شناخت،اورابه نمازوادارید.
*سنن ابی‌داوود،ج1،ص134،ح497 »  
۱۳۹۱/۸/۳۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «کسب حلال،پرداخت خمس وزکات واستفاده مادر ازغذاهای طاهروپاکیزه ازجهت ظاهری وباطنی، همگی درایجادوپرورش فرزندان صالح نقش بسزایی دارند. ازپیامدهای سوء غذای حرام این است که زمینه حق‌پذیری رادرانسان،ضعیف کرده یابکلی ازبین می‌برد.»
*هشدارهای تربیتی،علی‌اکبرمظاهری،ص109 »  
۱۳۹۱/۸/۲۷     ۲۱:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
زمان قمردرعقرب ازامروزآغازشده وتابعدازظهر 4شنبه ادامه خواهدداشت. »  
۱۳۹۱/۸/۲۲     ۲۲:۲۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فضاسازی‌های مهدوی به هنگام همبازی شدن باکودک اگربا نمایشی ازاخلاق ومنش‌های زیبای مهدوی،تأکیدبرصداقت وراستگویی،پافشاری برخوش‌قولی وخوش‌اخلاقی،صبر،مزاح وشوخی،پرهیزازدروغ و...همراه گردد،می‌تواندبیشترین تأثیررادرنهادینه‌سازی عشق ومحبت امام مهدی(عج) درنهادکودکانمان بگذارد. »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۹     ۰۹:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« دعای هنگام نزدیکی: «أللّهمَّ جَنِّبنِی الشَّیطانَ وجَنِّبِ الشَّیطانَ مِمّارَزَقتَنی»
که اگر فرزندی روزی شود، شیطان به او ضرری نرساند. »  
۱۳۹۱/۸/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« برای داشتن یک جامعه ایده‌آل وبرای رسیدن به آرمان شهر مهدوی بایستی بیشترین هزینه رامتوجه کانون خانواده وکارکردهای آن کرد؛چراکه یکی ازمهم‌ترین کارکردهای ازدواج وتشکیل خانواده،تولیدوتربیت نسل صالح،انسان‌سازی،مسلمان‌پروری وسربازسازی برای مهدی موعود(عج)است.
*استادآقاتهرانی »  
۱۳۹۱/۸/۱۲     ۰۹:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام علی(ع):برتو واجبست که به فرزندت بیش ازمهربانیش به تو،مهربانی کنی! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۹     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازوصایای پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
یاعلی! شب عیدقربان باهمسرت نزدیکی مکن؛ چراکه ممکن است فرزندتو چهارانگشتی یاشش انگشتی شود. »  
۱۳۹۱/۸/۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه‌السلام)می‌فرمایند:
«چشمانت رادرنگاه کردن به پدرومادر جزبه مهربانی ودلسوزی خیره مکن،وصدایت رابیشترازصدای آنان بالامبر، ودستت رابالاترازدست آنان قرارمده وجلوترازپدرومادرگام برندار.» »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۳۰     ۱۹:۱۵