بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «اگردرهنگام آمیزش وانعقادنطفه،دل آرام،جریان خون بصورت طبیعی،وبدن خالی ازاضطراب باشد،بچه به پدرومادرش شبیه خواهدبود.»
امام حسن مجتبی(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۹     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «هرکه فرزندش به سن ازدواج رسدودارای امکانات برای ازدواج او باشدولی امکان ازدواجش رافراهم نسازد،سپس فرزندش دچارحرام شود،گناهکارخواهدبود.»
پیامبراکرم(ص)
کنزالعمال،ح45337 »  
۱۳۹۱/۷/۲۷     ۲۱:۵۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب شب آخرماه(ازاوقات مکروه مجامعت) است وهمچنین زمان قمردرعقرب ازساعت3و37دقیقه بامداد آغازخواهدشدو تاپنجشنبه ادامه می‌یابد. »  
۱۳۹۱/۷/۲۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« برپایی نماز درخانه وخانواده، رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است؛ چراکه فقط نمازویادخداوند درپنج وقت ازشبانه‌روز می‌تواند دورکننده‌ی ماازوسوسه‌های شیطانی وبسترسازبهره‌گیری ازهدایت‌هاوتربیت‌های ویژه‌ی الهی ومهدوی در وجود ما گردد.
*استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۱     ۰۹:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« *خوب است بچه درکودکی بازیگوش باشدتادربزرگسالی بردبارگردد*
امام کاظم(ع) »  
۱۳۹۱/۷/۱۷     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبررحمت(صلی الله علیه وآله)فرمودند:
«همانابهترین شماآن کسی است که بیشترازدیگران خیرش به خانواده‌اش برسد.» »  
۱۳۹۱/۷/۱۳     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،به نیمه ماه (ازاوقات مکروه فرزندخواهی) واردشده‌ایم! »  
۱۳۹۱/۷/۹     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «زن درروابط بین خودوشوهرهمدلش، از3خصلت بی‌نیازنمی‌باشدکه یکی ازآن سه،اظهارعشق به شوهر با دلربایی است»
ازفرمایشات گهربارامام رضا(علیه‌السلام) »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۶     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امیرالمؤمنین(ع)بااشاره به نقش مهم تغافل درآرامش زندگی میفرمایند:کسی که تغافل نکندوچشم خودراازبسیاری ازامورنبندد،زندگانی تلخی خواهدداشت »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۹     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،شب آخرماه و فرداشب،شب اول ماه(ازایام مکروه فرزندآوری)است! »  
۱۳۹۱/۶/۲۶     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بهترین سوژه‌هابرای انتخاب لالایی‌هاوشعرهاوپردازش قصه‌هاوداستان‌های مهدوی، ارزش‌های والای اخلاقی، آداب اسلامی وداستان زندگی پیامبران وامامان(به ویژه دوران کودکی ایشان) می‌باشد.
*استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۸     ۰۹:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
اتمام زمان قمردرعقرب: ساعت3و 56دقیقه بامداد »  
۱۳۹۱/۷/۲۶     ۲۲:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پدرومادر2عنصرندکه هیچیک به تنهایی نمیتواندمظهرربوبیت الهی باشد،لکن ازنکاح این دوتااندازه‌ای یک مظهریت پذیرفتنی پیدامیشود.یکی منشأرحمت ودیگری مظهرصلابت؛ازازدواج این دو،گرمی خانواده پدیدمی‌آیدودرپناه قدرت پدروعطوفت مادرکودک تربیت الهی میابدوخلیفةالله میشود
آیةالله جوادی »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۳     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «مهریه‌ام قرآن کریم بود وتعهدازدامادکه مرا درراه تکامل و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و اسلام هدایت کند»
*به نقل ازهمسرشهیددکترمصطفی چمران »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۹     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 7سال نخست زندگی فرزند،تنهامقدمه رشدفکری وآماده‌سازی برای دریافت معارف مهدوی نیست،بلکه به خودی خودیکی ازدورانهای بی‌مانندوپراهمیت درمراحل تربیت مهدوی است...درواقع بینش ومنش آینده فرزند(دراین دوران)درناخودآگاه اوپی‌ریزی ونهادینه میشود:بینش مادی یاالهی،منشی دنیوی یامهدوی »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۴     ۰۹:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اگردیدیدکه همسرتان یک نقطه عیبی داردومجبوریداوراتحمل کنید،تحمل کنید!که اوهم همزمان داردیک عیبی رااز شماتحمل میکند.آدم،عیب خودش راکه نمیفهمد،عیب دیگری رامیفهمد.پس بنارابگذاریدبرتحمل.
اگرچنانچه قابل اصلاح است،اصلاحش کنید.اگردیدیدکاری نمیشودکرد،بااوبسازید.
*امام خامنه ای »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۱     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« والدین بایدبرای فرزندجوان خویش(15-21سال؛دوران مهدی‌یاوری)شخصیت واحترام فوق‌العاده‌ای قائل شوند،بااکرام واحترام اورابه خودنزدیک ودرتصمیم‌گیریهای مهم خانواده دخیل سازند،مسئولیتهای مهم وجدی رادربیرون ودرون خانواده به اوبسپارندواورادراکرام‌طلبی واستقلال‌جویی‌اش مددرسانند. »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۷     ۰۹:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« کتاب«نسل طوفان»
نوشته:محمدباقر حیدری کاشانی
نشر:سبط النبی(ص)
محتوای کتاب:رهیافتی به مقام مهدی‌یاوران ورهیابی آن درسیره عملی شهدای پرافتخاروحماسه‌ساز8سال دفاع مقدس؛ارائه نمونه‌هایی اززیباترین وجذابترین دوبیتی هاوقطعه‌های ادبی مهدوی به عنوان الگوی پیامهای کوتاه مهدوی... »  
۱۳۹۱/۶/۳۱     ۰۹:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبراعظم(صلی‌الله علیه وآله):
«هیچ خانه‌ای نیست که درآن دختران باشند،جزاینکه هرروز12برکت ورحمت ازآسمان برآن فرودمی‌آید،دیدارفرشتگان ازخانه قطع نمی‌شودو هرروزوشب برای پدرآنان عبادت یکسال را می‌نویسند» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۸     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «خانواده خودرادر *روزجمعه* ازمیوه یاگوشتی بهره‌مندسازید تا باآمدن جمعه شادمان شوند.»
پیامبراعظم(صلی الله علیه و آله) »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۳     ۱۸:۱۰