بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «دراوایل کودکی فرزند،بایدپدرومادر نازاورابکشند، بایدبه اومحبت کنند.
یکی ازکارهای پدراین باشدکه بچه‌اش رادردامانش بنشاند،بااوبه زبان کودکی بازی کند، بااوحرف بزند، دست نوازش رویش بکشد... بی‌اعتنایی کردن وبی‌توجهی به حرفهای بچه خطردارد...موجب عقده است.»
*آیةالله مظاهری »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۱     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام جعفرصادق(ع)درباره علت گریه وخنده بدون دلیل کودکان فرموده‌اند:
هیچ طفلی نیست مگرآنکه امام(زمانش)را زیارت می‌کندوبااومناجات و رازونیازمی‌نماید. پس گریه اوبرای جدایی ازامام است وخنده‌اش هنگامیست که امام سوی او روی می‌آورد.این سعادت تازمانیست که کودک به زبان بیاید... »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۷     ۰۹:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام رضا(ع):برتوبادبه فرمانبرداری ازپدرونیکی به وی وفروتنی وخاکساری دربرابراووبزرگ وگرامی داشتن اوونیزآرام سخن گفتن درحضورش..دردنیاازپدران به نیکی پیروی کنیدوپس ازمرگشان برای آنان دعاوطلب رحمت نمایید.. »  
۱۳۹۱/۶/۱۴     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازبهترین موقعیتهابرای لالایی،شعرخوانی وقصه‌گویی هنگام خواب کودک است؛دراین میان استفاده ازلالایی،سرودومدیحه‌سرایی ساده که بانام ویادامام زمان(ع)عجین شده،تعلقات عاطفی وقلبی کودک رابطورناآگاهانه برخواهدانگیخت وزمینه‌سازارتباط معنوی وآگاهانه اودردوره‌های بعدی خواهدگشت »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۹     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «هیچ زن بارداری نیست که خربزه باپنیر بخورد، مگراینکه نوزادش خوش‌چهره وخوش‌خو می‌گردد.»
پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله) »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۶     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
پایان زمان قمردرعقرب؛
ساعت15 و 21دقیقه امروز »  
۱۳۹۱/۶/۳     ۱۴:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
زمان قمردرعقرب ازهمین دقیقه آغازشده وتابعدازظهرجمعه ادامه خواهدیافت؛
بر اساس روایات:
هرکه درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب) عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد میشود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. »  
۱۳۹۱/۶/۱     ۱۲:۲۴

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازمهمترین مسائل مربوط به تربیت فرزند،هماهنگی پدرومادراست. تربیت،مانندپرنده‌ایست که برای پروازبه2بال(پدرومادر)نیازدارد.
*استاددهنوی »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۳۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« به کودک3ساله کلمه«لاإله‌إلاالله»رابیاموزید.سپس اورارهاکنیدتابه3سال و7ماه و20روزبرسد،آنگاه«محمدرسول‌الله»رایادش بدهید.سپس تا4سالگی رهایش کنیدودر4سالگی صلوات برمحمدرابه اوبیاموزید.
امام صادق(علیه‌السلام) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۷     ۲۰:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام علی(ع):
این که زنی باشربتی ازآب،همسرخودراسیراب کند،برای اوازسالی که تمام روزهایش راباروزه وشبهایش راباشب زنده‌داری سپری کند،بهترخواهدبود. »  
۱۳۹۱/۵/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بخش عمده‌اى ازاین قضیه محرم ونامحرم بازبرمیگرددبه خانواده.یعنى چشم پاک ودل بى‌وسوسه وریب براى هریک اززوجین موجب میشودکه محیط خانواده ازطرف اوتقویت وگرم شود؛مثل یک کانون گرمابخشى،محیط راگرم میکند
*رهبری »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۹     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «سرگرمی مؤمن در3چیزاست:بهره‌وری ازهمسر،شوخی بادوستان ونمازشب»
معصوم(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۶     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امشب،شب 14ماه است.
از وصایای پیامبراسلام(ص):
ای علی! درشبهای نیمه و اول ماه قمری باهمسرت آمیزش نکن. مگرنمی‌بینی که دیوانگان درشبهای اول ونیمه ماه بسیار غش میکنند؟ »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۰     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« نرم‌افزار*خانواده برتر،تربیت فرزندبهتر*
که شامل 156جلسه ازمجموعه سخنرانیهای استادپناهیان باموضوعات(نهال ولایت درنهادخانواده، کلیدطلایی زندگی مشترک و...)می‌باشد.
ناشر:مؤسسه عصربیان معنوی
021-66491202 »  
۱۳۹۱/۶/۷     ۱۸:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام باقر(علیه‌السلام) فرمودند:
همان‌طورکه شوهران دوست دارند زن خودرا زینت‌شده ببینند، زنها نیزدوست دارند شوهرخودرا آراسته ببینند. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۴     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« عبارت«هب‌لنا» دراین آیه(فرقان/74)نشان می دهدکه دعابرای خانواده خوب،دعابرای دریافت یک هدیه‌ ویژه ازجانب پروردگاراست...یعنی هرگاه همسرخودرامی بینیم،شادومسرورشویم واین فراترازدوست داشتن است.
*استادپناهیان »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «زن درخانواده یک نقش همسرى دارد؛ این نقش همسرى،فوق‌العاده است؛ولو اصلاً مادرى‌اى وجود نداشته باشد... نقش همسرى رانبایددست‌کم گرفت. مااگرمیخواهیم این مرددرداخل جامعه یک موجودمفیدى باشد،بایداین زن درداخل خانه همسرخوبى باشد؛والّا نمیشود...»
امام خامنه‌ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۳۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول خدا(ص):درهای رحمت آسمان در4هنگام گشوده میشود:زمان بارش باران،هنگام نگاه فرزندبه چهره والدین،زمان گشوده‌شدن درکعبه،هنگام عقدازدواج »  
۱۳۹۱/۵/۲۹     ۲۰:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبررحمت(ص)فرمود:
«مردبخاطرلقمه‌گذاشتن دردهان همسرش اجرمی‌برد.» »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۵     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «همسران سازگار»نوشته علی حسین زاده،به شناخت عوامل،راهکارهاومهارتهای سازگاری درخانواده میپردازدوموسسه امام خمینی(ره) آنرامنتشرکرده است. »  
۱۳۹۱/۵/۲۳     ۲۱:۰۰