بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «یک خانم تحصیلکرده بایدیک زندگی رابه بهترین شکل اداره کندوبه شغل شریف خانه‌داری افتخارنمایدو بدینوسیله لیاقت وبرتری خانمهای تحصیلکرده رابه اثبات برساند... درس خواندن برای بیکارگشتن وزیربارمسئولیت نرفتن نیست،بلکه برای کدبانوشدن ودرس زندگی آموختن است.»
*آیةالله امینی »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازبدترین آثار «حرام‌خواری»و «بی‌مبالاتی نسبت به نفوذمال حرام» درزندگی، عدم قابلیت برای پذیرش حق وحقیقت، به ستیزبرخاستن درمقابل امام حق و واردشدن درشماردشمنان امام معصوم زمان است.
*استادآقاتهرانی* »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۰     ۰۸:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبرمهربانی(ص)؛
کودکان رابخاطر5چیزدوست میدارم:اول آنکه بسیارمیگریند،دوم آنکه باخاک بازی میکنند،سوم آنکه بدون کینه دشمنی میکنند،چهارم آنکه چیزی برای فرداذخیره نمیکنند،پنجم آنکه میسازندوسپس خراب میکنند »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۶     ۱۶:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امشب،شب14ماه است!
امام علی(ع):
هرگاه کسی ازشماخواست به همسرش درآید، بایددراول ماهها ونیمه ماههاخودداری کند؛ چراکه شیطان دراین دوزمان،فرزندخواهی می‌کند وشیطان‌ها دراین زمان خواستار مشارکت(درنطفه) هستند. »  
۱۳۹۱/۵/۱۲     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امروزبایداین خطاراجبران کنیم. کشوربایدنگذارد که غلبه‌ نسل جوان ونماى زیباى جوانى درکشور ازبین برود...ازاین حالتى که امروز وجوددارد -یک بچه،دوبچه- بایدکشورراخارج کنند. رقم150میلیون و200میلیون را اول امام گفتند-ودرست هم هست- مابایدبه آن رقمهابرسیم.
*امام خامنه‌ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۹     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
زمان قمردرعقرب ازامروزآغازشده وتاصبح شنبه ادامه خواهدیافت؛
بر اساس روایات:
هرکه درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب) عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد میشود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. »  
۱۳۹۱/۵/۵     ۲۱:۲۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه السلام)فرمودند:
«ازحدود6سالگی فرزندان رابرای سحری خوردن بیدارکنید واز7سالگی اوراساعاتی به تحمل تشنگی وگرسنگی عادت دهید» »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۳     ۲۱:۲۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «هراحسان‌کننده‌ای،ازلحاظ روانشناسی، احتیاج به قدردانی داردو بدین‌وسیله تشویق می‌شود. مخصوصا زن خانه‌دار، درموردکارهای تکراری و خسته‌کننده خانه‌داری بیش ازدیگران نیاز به قدردانی دارد.»
*آیت الله امینی »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۷     ۲۱:۲۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رمزعبورسالم خانواده ازبازارپرجنجال وپرزرق وبرق رسانه‌های داخلی وخارجی،رعایت«تقوای رسانه‌ای»است.تقوای رسانه‌ای،به معنای گزینش رسانه وانتخاب برنامه‌های سازگاربافرآیندتربیت اسلامی ومهدوی اعضای خانواده است. »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۳     ۰۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه‌السلام)فرمودند:
چراغ روشن کردن پیش ازغروب آفتاب، پریشانی رابرطرف و روزی را زیادمی‌کند. »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۹     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درروایت داریم: پیامبراکرم(ص)درشب23ماه رمضان کمی آب به سر و روی خانواده خود می‌پاشید (تاخواب نروندو ازفیوضات شب قدرمحروم نگردند) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۱     ۱۴:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرمایند:
به فرزندان خوداز دانش اهل‌بیت که برای آنان مفیداست، آموزش دهید تامکاتب انحرافی آنان رامنحرف نسازند. »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «مهمترین عاملی که میان افرادخانواده، رأفت،گذشت وایثار را زنده می‌کند،تجلی روح مادر درخانواده است...»
*آیةالله جوادی آملی* »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۵     ۱۷:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «شیرخواری، 21ماه است. پس هرچه کم شود، ستم برکودک است.»
امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۱     ۲۲:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
ازهم‌اکنون زمان قمردرعقرب پایان یافت. »  
۱۳۹۱/۵/۷     ۱۰:۰۱

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «تقویت روحیه دینی آن هم بااستفاده ازروش القای غیرمستقیم خوب است،اما ترساندن دائم ازجهنم وخدا، افزون برایجاداضطراب، چهره‌ای خشن ونامهربان ازخداونددرذهن اوترسیم می‌کندو خدای مهربانی راکه درجای جای زندگیش بایدبه اوپناه ببرد، ازاومی‌گیرد.»
حسین دهنوی »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۴     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
برطبق احادیث،فرزندی که نطفه‌اش در روزآخرماه شعبان منعقدشود، یاورظالمان وهلاک‌کننده بسیاری ازمردم خواهدبود.
***
اما شب اول ماه مبارک رمضان ازاوقات مستحب نزدیکی می‌باشد. »  
۱۳۹۱/۴/۲۹     ۰۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« شهید مدق خطاب به همسرش:
فقط یک چیزدردنیاهست که میتواندتوراازمن جداکند، یک عشق دیگر؛عشق به خدا،نه هیچ چیزدیگر...یک‌صدم درصدهم تصورنکن کسی بتوانداندازه سرسوزنی جای تورادرقلبم بگیرد.توفرشته دنیاوآخرت منی! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۵     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «اسلام به مسأله عفاف زن اهمیت مى‌دهد.البته عفاف مردهم مهم است.عفاف مخصوص زنان نیست؛مردان هم بایدعفیف باشند.منتهاچون درجامعه،مردبخاطرقدرت جسمانى وبرترى جسمانى، مى‌تواندبه زن ظلم کندوبرخلاف تمایل زن رفتارنماید،روى عفت زن بیشترتکیه واحتیاط شده‌است.»
امام خامنه‌ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۱     ۲۱:۲۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« براساس روایات،مجامعت درشب نیمه شعبان، شومی فرزند رابه دنبال خواهدداشت! »  
۱۳۹۱/۴/۱۴     ۱۷:۰۰