بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه‌ای(مدظله):
خانواده یک محیط امنی است که درآن،چه فرزندان وچه خودپدرومادرمیتوانند روح وفکروذهن خودرادراین محیط امن وقابل اعتماد،سالم نگه دارندورشدبدهند. »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۶     ۱۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اینکه رسولخدا(ص)میفرمایند:«الجنةتحت اقدام الامهات»...،برای بزرگی عظمت آن است وهوشیاری به فرزندان است که سعادت وجنت رادرزیرقدم آنان وخاک پای مبارک آنان جستجوکنیدوحرمت آنان رانزدیک حرمت حقتعالی نگهداریدورضای پروردگارسبحان رادررضاوخشنودی مادران جستجوکنید.
*امام خمینی(ره) »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۳     ۰۶:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازحدیث ولادت حسنین(علیهماالسلام) معلوم می‌شودکه درابتدای ولادت،پیچیدن طفل درجامه زرد،مکروه است و درجامه سفید،سنت می‌باشد. »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درمقابل این بچه،آن بچه رانازنکنیدودرمقابل آن بچه،این بچه راشیرندهیدواگرمیخواهیدشیردهیدونازکنید،هردورانازکنید. یعنی مادر،هردوبچه رابنشانددردامانش وبچه شیرخوارش راشیردهدوآن یکی راهم نازکند.
*استادمظاهری »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« *أین هادم أبنیة الشرک و النفاق؟*...
ازجمله اهداف مشترک دولت کریمه‌ی مهدوی ونظام ایده‌آل خانوادگی، شرک‌زدایی،خدامحوری و موحدپروری است. »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۵     ۰۹:۰۹

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اوبسیاری ازاوقات ازمقربان درگاه پروردگارواولیای الهی حرف میزدوباتمثیلات ومطالبی پرمعنا،اماساده مرابه تقواوفضیلت فرامیخواند.اگرازمسائل مادی دنیاحرف میزدم وگله‌ای می‌کردم، این شعررابرایم میخواند:
«اگرلذت ترک لذت بدانی
دگرلذت نفس، لذت نخوانی»
*به نقل ازهمسراستادشهیدمطهری »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «اگرپدرومادر درخانواده طوری رفتارکنندکه فرزندانشان احترام به آنهاراازصمیم دل رعایت کنندوشأن آنهارانگه دارند،ولایت‌مداری در فرزندانشان تحقق پیداخواهدکرد وإلا بعیداست فرزندی که نسبت به پدرومادرخود بی‌ادب است،ولایت‌مدارشود.»
*استادعلیرضاپناهیان »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۸     ۰۹:۲۳

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فاطمه،الگوی زندگانی مهدی موعودست،نه ازآنجهت که مادراوست،بلکه بدین جهت که دختررسول خداست وپاره وجوداو؛ازآنجهت که استمراروجودرسول خداواسوه پذیری ازوی،همان اسوه پذیری ازرسول خداست.
ودریک کلام،اسوه پذیری ازسیره زهرا(س)همان امتثال فرمان خداونددراسوه پذیری ازسیره رسول خداست »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱     ۰۹:۱۲

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»:
8.قرب ونزدیکی به پیامبردررستاخیز(نزدیکترین شمابه مقام وجایگاه من درقیامت...همانانندکه باهمسرانشان بهتررفتارکنند) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»
6.مهریه حورالعین(یاعلی!خدمت بی‌منت وازروی محبت به عیال،مهریه حورالعین‌های بهشتیست وحسنات ودرجات انسان رامی‌افزاید »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت علی(ع)نشاط وشادمانی درزندگی خودبافاطمه(س)راچنین بیان می‌کند:
«ماهماننددوکبوتردرآشیانه بودیم که ازنشاط،سلامت وجوانی برخورداربودیم» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «بزرگترین رمز همسرداری و بهترین کلیدحل مشکلات زناشویی، اظهارعشق وعلاقه به همسراست.»
آیت الله امینی »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
اتمام زمان قمردرعقرب:
6:09 امروز صبح »  
۱۳۹۱/۲/۱۸     ۰۶:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
ازهم اکنون قمربه برج عقرب واردشده وتاصبح دوشنبه ادامه خواهدداشت.      
درروایت آمده ست:
هرکه درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب)عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد میشود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. »  
۱۳۹۱/۲/۱۶     ۰۵:۴۸

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« زمان مستحب نزدیکی؛
*شب5شنبه: درپی آن،فرزند،حکیم ویا عالم خواهدشد. »  
۱۳۹۱/۲/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درداخل خانواده، مردنماى بیرونى است،زن نماى داخلى است.
بخواهیدیک خرده ذوقى‌تربگوئید،مرد پوست بادام است،زن مغز بادام است!
*امام خامنه ای »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،شب آخرماه و فرداشب،شب اول ماه(ازاوقات مکروه انعقادنطفه)است! »  
۱۳۹۱/۲/۲     ۱۸:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»:
9.شباهت یافتن به اسوه‌های اخلاق
(پیامبراعظم: شبیه‌ترین شمابه من،خوش اخلاق‌ترین شما،بردبارترین شما،نیکوکارترین شمانسبت به خانواده وخویشاوندانش، و باانصاف‌ترین شماست) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۳۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار «اخلاق خانوادگی»:
7.افزایش طول عمر
(هرکس با خانواده‌اش نیک رفتار باشد،خداوند بر عمرش بیفزاید) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»
5.آمرزش گناهان(یاعلی!خدمت مردبه اهل وعیال ازروی محبت واشتیاق،کفاره گناهان بزرگ اوست که غضب پروردگارراخاموش میکند) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۶     ۲۱:۰۰