بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»:
4.باریابی به مقام عابدان وصابران
(-هیچ فردی همسرش را درخانه کمک و یاری نمی‌کند،مگرآنکه به عدد هر مویی که دربدن اوست، برایش عبادت یک سال با روزه‌ی روزها و قیام شب‌هامنظورمی‌شود...) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»:
2.باریابی به مقام صالحان وپیامبران
(مردی که بداخلاقی همسرش راتحمل کند،خداوندپاداشی مثل پاداش داوودپیامبر،
و زنی که بربداخلاقی همسرش صبرنماید،خداوندمثل ثواب آسیه را،به اوعطافرماید) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»:
1.نائل شدن به مقام صدیقان وشهیدان
(به عیال خودخدمت نکند،مگرصدیق یا شهیدیامردی که خداوندخیردنیاوآخرت اورابخواهد.) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «اخلاق خانوادگی»در«فرآیندتربیت مهدوی» به معنای تکاپو برای تشکیل خانواده‌ای با اهداف آرمانی مهدوی است که برمبنای رعایت حقوق تمام اعضای خانواده و شکوفاسازی تمام استعدادهای ایشان استوارگشته باشد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درفرآیندتربیت وسیرسلوک به سوی حضرت حق،یکی ازتوصیه‌های اولیای الهی،آشنایی وانس باطبیعت(سیرآفاقی)وتأکیدبرطبیعی‌زیستن است.
استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۳     ۰۸:۱۹

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اینان میخواهندبچه راطوری تربیت کنندکه تمیزومرتب باشد،نزددیگران مودب باشد،به هیچ چیزدست نزندوخلاصه مثل یک عروسک کوکی کاملامطیع اراده وسلیقه غلط آنان باشد...این،ضدتربیت است
انضباط شدید،قیدوبندهایی به جان کودک میزندکه وجدان اوراوسواسی میکندودرروحش مشکلاتی بوجودمی آورد... »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
کراهت انعقادنطفه،ازامروزآغازشده وتاشنبه(اول ماه)ادامه دارد!
(براساس روایات،مجامعت در دو روزمانده به اول ماه،باعث فقرفرزند می‌گردد) »  
۱۳۹۱/۱/۳     ۰۷:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« برای عقدخدمت یکی ازروحانیون مشهوررفتیم.قبل ازعقدچندتوصیه کوتاه،ولی عجیب کرد.یکی ازبه یادماندنی‌ترین آن‌توصیه‌هااین بود:«مرنج ومرنجان»! »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« کمترخانواده‏ شهیدى رامن دیده‏‌ام که به شهادت فرزندخودافتخارنکند،احساس سربلندى نکند؛هیچ،شایدهرگزخانواده‏ شهیدى راندیده باشیم.به شهداى خودشان افتخارمیکنند،حق هم همین است،جاى افتخارهم دارد.
*امام خامنه‌ای »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۲۲     ۱۰:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازمهمترین آدابی که درعرض تمام دستورهای تربیتی درتمام دوره‌های تربیتی فرزند(مهدی‌یاور)، از 40روزپیش ازانعقادنطفه تاآخرین لحظه عمر،بایدرعایت گردد، «تغذیه ازلقمه حلال»یا«حلال خوری»است! »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۹     ۰۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آثار«اخلاق خانوادگی»:
3.شادمانی درقیامت(رأفت خداوندبه زنان بیشترازمردان است،اگرمردی همسرش راخوشحال کندخداونداورادرقیامت شادمان گرداند) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
ازهمین دقیقه، زمان قمردرعقرب پایان یافت! »  
۱۳۹۱/۱/۲۱     ۱۹:۴۳

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
شروع زمان قمردرعقرب(ازاوقات مکروه مجامعت)؛
19:48 امشب »  
۱۳۹۱/۱/۱۹     ۱۹:۴۱

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امشب،شب14ماه است!
رسول خدا(ص):یاعلی!دراول،وسط وآخرماه جماع مکن؛چراکه بانزدیکی دراین اوقات،جنون،جذام وپیسی،همسروفرزند توراتهدیدخواهدکرد »  
۱۳۹۱/۱/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «همانا *خاک* تفریحگاه کودکان است.»
پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اگرپدری ازروی بزرگواری،نسبت به خطاهای جوانش تغافل کندوهمه خطاهایش رامچگیری نکند،وقتی به آن جوان گفته شود:امام مانندپدراست،اوخواهدگفت:من مهربانی پدرراچشیده‌ام،اگرامام مانندپدراست،پس امام خیلی نازنین ومهربان است.اگرپدرهادرخانه امامت کنند،فرزندان شیرینی امام راخواهندچشید »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۴     ۰۹:۲۷

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول خدا(ص):
وقتی هدیه‌ای به فرزندانتان میدهیدبین آنان مساوات رارعایت کنیدواگرمن کسی رابردیگری مقدم میداشتم،هرآینه زنان رامقدم میداشتم »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱     ۰۶:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
ازهمین دقیقه ماه ازبرج عقرب خارج شد(اتمام زمان قمردرعقرب). »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۳     ۱۰:۲۴

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
شروع زمان قمردرعقرب؛
8:54امروزصبح
درروایتست:
هرکه درزمان قمردرعقرب عقدیازفاف کند،فرزندی که منعقد میشود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۱     ۰۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آخرین موردازآسیب‌های خانواده درآخرالزمان:
7.حرام‌خوری و آلودگی‌های اقتصادی (-برای مردم زمانی پیش می‌آیدکه احدی یافت نمی‌شود،جز اینکه به ربا آلوده گردد،اگرمستقیما هم ربا نخورد، گرد ربا به او می‌رسد.) »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۸     ۰۹:۳۰