بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امشب،شب14ربیع‌الثانی ست!
امام علی(ع):
هرگاه کسی ازشماخواست به همسرش درآید،بایددراول ماهها ونیمه ماههاخودداری کند؛چراکه شیطان دراین دوزمان،فرزندخواهی می‌کندوشیطان‌هادراین زمان خواستارمشارکت(درنطفه)هستند »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۶     ۱۷:۰۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آسیب خانواده درآخرالزمان:
6.آشناگریزی و همسایه‌آزاری(-هنگامی که پیوندخویشاوندی قطع شودوبرای اطعام ومیهمانی دادن بریکدیگر منت گذارند.
-همسایه رامی‌بینی که همسایه اش راازترس زبانش اکرام واحترام می‌کند.) »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۱     ۰۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فرزندان خودرا به 3خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان، محبت اهل‌بیتش و تلاوت قرآن...
*پیامبراسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله)* »  
۱۳۹۰/۱۲/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اگرماآرزوداریم فرزندانمان ازفرماندهان لشکرامام زمان باشند،بایدبدانیم که ایشان هم اگربخواهندبه کسی مسئولیتی بدهند،ابتدابه خانواده وپدرومادراونگاه میکنند.
مردم بایدبنابرفرمایش امیرالمومنین،درانتخاب خود،یکی ازشاخصهایی که درنظرمیگیرند«ریشه خانوادگی»افرادباشد!
استادپناهیان »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۵     ۱۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،شب آخرماه و فرداشب،شب اول ماه(اززمانهای مکروه انعقادنطفه)است! »  
۱۳۹۰/۱۲/۲     ۱۶:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« همسرشهیدجهان آرا:
مهریه مایک جلدکلام الله مجیدویک سکه طلابود...ایشان درجمله ای(ص اول قرآن)نوشت:«امیدم دراینست که این کتاب،اساس حرکت مشترک ماباشدونه چیزدیگر،که همه چیزفناپذیرست جزاین کتاب».حالاهرچندوقت یکبار،وقتی خستگی برمن غلبه میکنداین نوشته هارامیخوانم وآرام میگیرم. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
آغاز زمان قمردرعقرب:
ساعت01:32 بامداد روزدوشنبه 24بهمن »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۳     ۲۲:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خمینی(ره) -این عارف بزرگ- خطاب به نوه خود فرمود:
حاضرم ثوابی راکه تو ازتحمل شیطنت فرزندت می‌بری با ثواب تمام عبادات خود عوض کنم. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبررحمت(ص):
-خداوندبیامرزد پدردختران را؛ چراکه دختران خجسته اندودوست داشتنی...
-ازخوش قدمی زن این است که نخستین فرزندش دخترباشد! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فقیری میرفت وبچه‌کوچکش به دنبالش حرکت میکرد.دراین حال،جنازه‌ای میبردندوزنی پشت سرآن فریادمیزد:«ای‌آقای‌من!به خانه‌ای میبرندت که درآنجانه عطاییست ونه‌فرش‌وصبحانه ای ونه‌خوراک شبانه ای و..»
کودک این حرفهاراشنیدپس به پدرش گفت:پدرجان!به گمانم آن جنازه رابه خانه ما میبرند! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق (ع):
6چیزپس ازمرگ مؤمن به وی می‌رسد:
فرزندی که برای او آمرزش‌خواهی کند،قرآنی که ازاوبماند(قرائت شود)، نهالی که بکارد،چاهی که حفرکند،صدقه جاریه، وسنت و روش پسندیده‌ای که پس از وی بدان عمل شود. »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۵     ۰۸:۱۲

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «...گرچه زن،بایدصبوری وتحمل وقناعت پیشه کندولی مردهم بایددرحدتوان ووسع خویش،برزن وفرزندان خودوسعت وگشایش دهدوازآنچه خداوندروزی کرده‌است،خرج کند.این همکاری،به استحکام بنیان خانواده کمک میکند»
استادمحدثی »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« در روایات آمده‌است که:
به زنان باردارتان *به* بدهید، چراکه فرزندانتان را زیبا و اخلاق آنان را نیکو می‌سازد. »  
۱۳۹۰/۱۲/۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آسیب خانواده درآخرالزمان:
5.مانع‌تراشی در تربیت دینی فرزندان (-وای برفرزندان آخرالزمان ازروش پدرانشان!
نه ازپدران مشرکشان، بلکه ازپدران مسلمانشان که چیزی ازفرائض دینی رابه آنهایادنمی‌دهند واگرفرزندانشان نیز ازپی فراگیری معارف دینی بروند،منعشان می‌کنند...) »  
۱۳۹۰/۱۲/۴     ۰۹:۲۹

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آسیب خانواده درآخرالزمان:
4.زن پرستی
(درآخرالزمان)تمام همت مرد،شکم او وقبله اش،همسراو ودینش،درهم ودیناراو خواهدبود. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۷     ۱۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
اتمام زمان قمردرعقرب:
ساعت 04:27بامداد چهارشنبه 26بهمن ماه »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۵     ۲۲:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« « اگردرطول انقلاب،وفادارى زنان،عواطف زنان،حضورزنان درمیدان‌هاى مختلف،درراهپیمایی‌هاودرانتخابات‌هانمى‌بود،یقیناً این حرکت عظیم مردمى نمى‌توانست این‌گونه شکل پیداکندوادامه یابد. »
*امام خامنه ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۲     ۰۸:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
تادقایقی دیگربه شب‌نیمه‌ی‌ماه(ازاوقات مکروه نزدیکی)واردمی‌شویم. »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۸     ۱۶:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بهره مندی ازهدایت ویژه مهدوی بصورت فردی،خانوادگی ویابصورت اجتماعی،وابسته به اراده واختیارماست.این اندیشه هاوباورهاورفتارهاوگفتارهای ماست که میزان بهره مندی ماراازولایت وهدایت وتربیت مهدوی تعیین میکند. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۴     ۰۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« زنانی که به خاطر فعالیت‌های خارج ازخانواده، ازآوردن فرزنداستنکاف میکنند،برخلاف طبیعت بشری و زنانه‌ی خوداقدام می کنند.خداوندبه این راضی نیست...
امام خامنه ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۰     ۲۱:۰۰