بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« فقط یکروزپاوه بود،یکروزی که شایدسالهااورابه ناصرنزدیک کرد..احساس میکردآنجابوی ناصررامیدهد.باخودش گفت«ناصر!اگرامروزهم بیایی خواستگاریم وفرداش بخوای برگردی کردستان،بازهم زنت میشم»/کاظمی به روایت همسرشهید »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۵     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده دراسلام یعنی محل سکونت دوانسان،محل آرامش روانی دوانسان،محل انس دوانسان بایکدیگر،محل تکامل یک نفربه وسیله یک نفردیگر،آنجایی که انسان درآن صفا می یابد...این محیط خانواده است.
امام خامنه ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۲     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازهم اکنون قمربه برج عقرب واردشده وتااول دی ماه ادامه خواهدداشت.      
درروایت آمده ست:
هرکه درتحت الشعاع(زمان قمردرعقرب)عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد میشود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد.
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۹/۲۹     ۱۴:۰۳

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازوصایای پیامبراعظم(ص):
یاعلی!دراول،وسط وآخرماه(قمری)جماع مکن؛چراکه بانزدیکی دراین اوقات جنون،جذام وپیسی همسروفرزند توراتهدیدخواهدکرد. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۳     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اتمام زمان قمردرعقرب:
ساعت 15:33 امروز »  
۱۳۹۰/۱۰/۱     ۱۵:۳۰