بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک لزوم احترام به پدر

« امام رضا(علیه‌السلام) فرمودند: برتوبادکه ازپدرفرمانبرداری کنی،به اونیکی کنی،نسبت به اوفروتنی وکرنش وبزرگداشت واحترام داشته باشی،ودرحضوراوصدایت راپایین آوری.
*فقه الرضا علیه السلام، ص 334 »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۲۰     ۲۲:۳۰

پیامک تاثیر قرائت قرآن در خانه

« حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام)فرمودند:
درخانه‌هایتان برنامه‌ای برای تلاوت قرآن کریم ترتیب دهید؛به درستی هرگاه درمنزلی قرآن خوانده شود،اموراهلش سهل و آسان می‌گردد وخیروبرکتش بسیارشده ودرغیراینصورت اهل خانه درتنگنای فکری وروانی واقتصادی قرارمی‌گیرند. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۱۳     ۱۹:۱۵

پیامک مذمت جابجایی نقش زن ومرد

« امام خامنه‌ای-مدظله:گاهی اتفاق می‌افتدمرددرخانه نقش زن راپیدامیکند.زن حاکم مطلق میشود...مردهم دست بسته تسلیم است.خب چنین مردی دیگرنمیتواندتکیه‌گاه زن باشد.زن یک تکیه گاه خوب رادوست میدارد.
گاهی اوقات ازاینطرف مردچیزهایی رابه زن تحمیل میکند؛فرض کنیدکه تمام خریدوکاروسروکله زدن بامراجعان باخانم است.چرا؟ چون من کار دارم، وقت ندارم... »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۸     ۱۹:۱۵

پیامک حق فرزند بر پدر

« امام صادق(علیه‌السلام)فرمودند:
سه چیزبرای فرزندبرعهده پدراست:مادرخوب برای اوبرگزیدن،نام نیک براونهادن،وتلاش فراوان درتربیت نمودن او. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۴     ۱۹:۱۵

پیامک تاثیر تغذیه در زمان فرزندخواهی

« درروایات آمده است:
-هرکس تخم مرغ،پیازوروغن زیتون بخورد،برتوان آمیزش اوافزوده میشودوهرکس گوشت راباتخم مرغ بخورد،استخوان فرزندش درشت خواهدشد.
-خوردن انارشیرین،منی مردراافزایش میدهدو فرزندرازیبامیگرداند.
-هرکس ناشتا یک به بخورد،نطفه‌اش پاکیزه میشودوفرزندش نیکومیگردد. »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۳۰     ۲۲:۱۵

پیامک پداش صبردربرابر بداخلاقی شوهر

« پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله) میفرمایند:هرزنی که دربرابربداخلاقی شوهرش شکیبایی ورزد،خداوندهمانندثواب آسیه بنت مزاحم(همسرفرعون)به اوعطاکند. »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۳۰     ۲۱:۲۵

پیامک لزوم تغافل در خانواده

« استادپناهیان: امام هم مقتدراست،هم بزرگوار.
اگرپدری ازروی بزرگواری،نسبت به خطاهای جوان خودتغافل کندوهمه خطاهای اورامچگیری نکند،وقتی به آن جوان گفته شود:«امام مثل پدراست». میفهمد. میگوید:من مهربانی پدرراچشیده‌ام،اگرامام مثل پدراست،پس امام خیلی نازنین است ومهربان است».
والدین بایدنسبت به بخشی ازخطاهای جوانانشان تغافل کنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۲۵     ۲۱:۴۵

پیامک چشم پوشی ازنامحرم

« امام علی(ع):هرگاه فردی ازشمازنی رادیدوبه شگفت آمدنزدهمسرش رودزیرانظیرآنچه دیده است درهمسرخوداونیزهست،پس شیطان رابه دل خودراه ندهدوچشم خودرااز آن زن برگرداند؛واگرهمسرندارد2رکعت نمازبخواندوبسیارحمدخداگویدوبرپیامبروآل اوصلوات فرستدوآنگاه ازخداونددرخواست کندکه ازفضل خویش(همسری)عطایش فرماید.خداوندهم ازروی مهرورأفت خودنیازاورابرطرف میسازد. »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۲۱     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:طبیعی‌ترین وسیله برای تربیت مهدوی فرزندان در7سال نخست زندگی،«بهره‌گیری ازعنصربازی»وبهترین راهکارعملی برای نهادینه‌سازی محبت مهدوی درروح وجان کودک،«همبازی‌شدن»بااوست. پس برای این مهم می‌بایست وقت بگذاریم،برنامه بریزیم وسرمایه‌گذاری نماییم... »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۱۵     ۱۰:۳۳

پیامک ارزش محبت به همسر

« امام رضا(علیه‌السلام)فرموده‌اند: مهرورأفت خداوندبه زنان بیشترازمردان است. حال اگرمردی موجب خوشحالی همسرش گردد،خداونداورادرروزقیامت خوشحال وشادمان گرداند.
الکافی،ج6،ص6،ح7 »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۱۰     ۱۹:۱۵

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« !!!
زمان قمردرعقرب(وقت مکروه فرزندخواهی) ازساعت 14و 56دقیقه امروزآغاز شده وتاساعت 1و55دقیقه بامدادروزپنجشنبه ادامه خواهدداشت. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۱۶     ۱۴:۳۰

پیامک اهمیت ولایتمداری درخانواده

« استادپناهیان: اگرولایتمداری به‌عنوان هدف مشخص وانگیزه اصلی خانواده قرارگیرد وقتی نمازمیخوانیم دراین جهت خواهدبود،وقتی بدنبال کسب حلال میرویم درجهت همین هدف خواهدبود.
اگر مردخانه بدنبال لقمه حلال میرودبرای این است که میدانداگرلقمه حرام بیاورددیگر فرزندانش ولایتمدارنخواهندشدودیگرروضه امام حسین(علیه السلام)دلهای آنهارامتحول نخواهدکرد... »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۱۰     ۱۶:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:کودک در7سال اول سیدوآقاست... وی رانبایدمقیدومحدود کردوآموزش رابراوتحمیل نمود.اوبطورغیرمستقیم تحت تاثیرمحیط پیرامون خویش قرارمیگیردوپرورش می یابد.ازاین رودرعرصه تربیت مهدوی محیط پیرامونی کودک می بایست لبریزازنام ویادامام مهدی(عج) باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۶     ۰۹:۳۰

پیامک آداب زناشویی

« امام رضا(علیه‌السلام)فرمودند: آمیزش پس ازآمیزش،بدون اینکه میان آنهاغسل باشد،دیوانگی رابرای فرزنددرپی دارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۳     ۲۲:۱۵

پیامک لزوم نبوسیدن کودک ممیز توسط نامحرم

« استاد محمدی ری‌شهری: بوسیدن کودک توسط نامحرم،هرچنددرصورت عدم ریبه،حرمت فقهی ندارد؛امااثرمنفی آن برکودک ممیز،پوشیده نیست.ارتباط بوسه‌ای نامحرم باکودک،درروح اونقش می‌بنددودرآینده،رابطه بانامحرم راتسهیل ساخته وحفظ عفاف رابامشکل روبرومی‌سازد. ازاین‌رو،نامحرمان به نبوسیدن کودکان توصیه شده‌اند.!
*حکمت‌نامه کودک،ص202 »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۳۰     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی: فضاسازی‌های مهدوی به هنگام همبازی شدن باکودک اگربا نمایشی ازاخلاق ومنش‌های زیبای مهدوی،تأکیدبرصداقت وراستگویی،پافشاری برخوش‌قولی وخوش‌اخلاقی،صبر،مزاح وشوخی،پرهیزازدروغ و...همراه گردد،می‌تواندبیشترین تأثیررادرنهادینه‌سازی عشق ومحبت امام مهدی(عج) درنهادکودکانمان بگذارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۲۲     ۱۰:۳۰

پیامک تقوت روحیه پرسشگری درفرزندان

« آیت الله سیداحمد علم الهدی: عادت به پرسش گری نتیجه عادت به فکرکردن است. وقتی فرزندتان سوالی میپرسد،بایدکارخودراهرچندمهم،کناربگذاریدوفقط به صورت اونگاه کنیدوباتوجه به سوالش گوش کنید.بعدباحوصله،جواب مستدلی به اوبدهیدتاعشق به پرسیدن دراوکشته نشود. »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۱۸     ۱۹:۲۰

پیامک اهمیت شادکردن خانواده درروزجمعه

« پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله)فرمودند:
برای کودکانتان گوشت بخرید و روزجمعه رابه یادآنان بیاورید.
مستدرک الوسائل،ج6،ص99،ح6525 »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۱۴     ۱۹:۱۵

پیامک زمان مناسب فرزندخواهی

« رسول خدا(ص)درسفارش به امام علی:ای علی!اگرشب جمعه با(همسرت)آمیزش کردی وفرزنددارشدیدگوینده سخنورزبان‌آورمیشودواگرعصرجمعه بااوآمیزش کردی وفرزندی میان شمابوجودآمددانشمندی معروف ومشهورمیگرددواگرجمعه شب،بعدازنمازعشاباوآمیزش نمودی،امیدست آن فرزندازابدال باشد،ان شاءالله تعالی »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۷     ۰۰:۰۰