بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک مسئولیت پدر

« امام سجاد-علیه السلام:«پدر،درحکومتی که به فرزندداردمسئول است که طفل را مودب وبااخلاق پسندیده پرورش دهدواورابه خداوندبزرگ راهنمایی کند» »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۴     ۲۱:۱۵

پیامک اهمیت رعایت احترام والدین

« استادپناهیان:رعایت احترام پدرومادر درخانواه به قدری مهم واساسی است که می‌توان گفت همین مسأله باعث غربت وشهادت امیرالمؤمنین وامام حسین(ع) شد.مشکل مردم درزمان علی وامام حسین(علیهماالسلام) این بودکه آداب احترام به پدرومادروحفظ حرمت آنهارانمی‌دانستندواین مسأله به سطح جامعه سرایت کرده بودوتبدیل شده بودبه بلدنبودن آداب ولایت‌مداری. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۳۰     ۱۹:۱۵

پیامک راههای پرورش کودک حسینی

« استادآقاتهرانی: زمان شیردهی رابااشک برغربت ومظلومیت امام حسین(ع)درآمیزیدوازاین راه،روح وجان کودکانتان راباعشق حسینی درمقابل عشقهای غیرخدایی بیمه سازید.این دستورمیتواندباخواندن یاشنیدن روضه امام حسین(ع)یازیارتنامه‌های آن‌حضرت،به‌ویژه زیارت وارث وزیارت عاشورا،عمل گردد. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۸     ۱۹:۱۵

پیامک تربیت فرزند ولایتمدار

« استادپناهیان: دغدغه مااین است که خانواده‌های«ولایی»داشته باشیم که دراینصورت اخلاق هم درست خواهدشد...داغ امام حسین(ع)بیشترازاین جهت بودکه مردم کوفه ولایت‌مدارنبودند...اگربخواهیم دردهای دل امام حسین(ع)راتسکین دهیم،بایددرخانواده خودانسان‌های ولایت‌مدارتربیت کنیم. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۴     ۱۹:۱۵

پیامک ارزش خانواده

« امام خامنه‌ای-مدظله: اگرجامعه‌ای خانواده نداشته باشدیاخانواده درآن متزلزل باشد،انسان دربهترین پرورشگاه‌های خود پرورش پیدا نخواهد کرد.
خانواده که نبود،نوجوان نیست،کودک نیست، انسان نیت، مرد و زن صالح نیست، اخلاق نیست، انتقال تجربیات مثبت و خوب و با ارزش نسل گذشته به نسل بعدنیست.
خانواده که نبود، مرکز تولید ایمان و دین باوری دیگر نیست. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۸     ۲۲:۳۰

پیامک لزوم رعایت آداب در خانواده

« استادپناهیان:خانواده رابایدمحیطی برای خودسازی ومجموعه‌ای شبیه پادگان یاورزشگاه -البته توأم بالطافت ومهربانی- دانست که میخواهدانسان راواداربه حرکت وتمرین کندو باعث رشدوتعالی اوشود.
(خانواده)محیطی است که ورودوحضور درآن حرمت وآدابی دارد... چه بساآدابی که درمحیط خانه بایدرعایت شودوحرمتی که بایدحفظ شودازمسجدکمترنباشد... »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۱     ۱۹:۳۰

پیامک ازدواج یک ضرورت است...!

« استادمحسن قرائتی:تحصیل بچه یک کمال است(ولی)ازدواج ضرورت است.پدرومادرهاروی تحصیل بچه هاحساس هستند،خانه میگیرند،حتی می آیندپشت آن دری که بچه شان امتحان میدهد،تسبیح دست میگیرند...آن حساسیتی که پدرومادربرای لیسانس بچه اش دارد،آن حساسیت رابرای ازدواج بچه اش ندارد...! »  
۱۳۹۴/۷/۳     ۲۱:۱۵

پیامک ارزش وجودی زن ومرد

« بنابرتفسیرآیت الله جادی آملی٬ذیل آیه34سوره نساءومواردمشابه٬زن همچون نیلوفری می ماندکه برای رشدوبالندگی نیازمندساقه ای محکم است که بتواندبه آن تکیه کندوبی شک زیبایی آن ساقه هم به حضورزن خواهدبود.چنانچه مردهم نیازمندلطافتها٬عواطف وزیباییهای زن است. »  
۱۳۹۴/۶/۳۱     ۲۱:۴۰

پیامک حراست ازحیای ذاتی فرزند

« آیةالله مرحوم حاج آقامجتبی تهرانی-ره: (والدین)آنچه راکه بایدروی آن دقت کننداین است که نکندمن پرده حیای این بچه رابدرم،بلکه پرده حیای اوراحراست وحفاظت ورشدبدهند. نمی­خواهدتو به اوحیابیاموزی.نه! سرکوبش نکن،خوداوشرم ذاتی دارد.این رارشدش بده.چه دربعددیداری­ات،چه دربعدشنیداری­ات،چه دربعدرفتاری­ات،چه باهیکل­ات،چه بالباست،چه بالباسش... »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۶     ۱۸:۳۰

پیامک اهمیت نیکی به والدین

« پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: هرکس نیکى به پدر و مادر و صله رحم را برایم ضمانت کند، من نیز زیادى ثروت، طول عمر و محبّت او را در دل خویشاوندان ضمانت مى نمایم.
مستدرک الوسائل،ج15،ص176،ح12 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۲     ۲۲:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازراهکارهای عملی ایجادمحبت ناب مهدوی درنهادپاک کودک اجرای این سنت مؤکدمذهبی،یعنی مراسم تربت‌چشانی(کام‌برداری نوزادباتربت سیدالشهداوآب فرات یاآب باران)،است.
همچنین ازامام صادق(ع)روایت است:گمان نمی‌کنم کودکی باآب فرات کام برداشته شود،مگرآنکه دوستدارمااهل‌بیت گردد. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۳۰     ۲۱:۱۵

پیامک پاداش بوسیدن فرزند

« رسول خدا(ص)فرمود: هرکس فرزندش راببوسد،خدابرایش نیکی می‌نویسد؛...
راوی می‌گوید: نزدپیامبربودم. وقتی حسین‌بن‌علی(علیه‌السلام)واردشد، پیامبروی راگرفت واورابوسید...ودهانش رابردهان وی نهادوفرمود:خدایا!من اورادوست می‌دارم،پس تونیزدوست بداراورا وهرکه وی رادوست می‌دارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۹     ۱۹:۱۵

پیامک ارزش والای مادر

« امام حسین(ع)وقتی سرحربن یزیدرابه دامن گرفت،حریت وآزادی اورابه مادرش نسبت دادوفرمود:«توآزادی،واین آزادی راازمادرنشانه داری».وقتی عمرسعدبربیعت کردن حضرت امام حسین(ع)بایزیدیان اصرارنمود،امام عدم بیعت خودویارانش باآنان رابه مادران پاکیزه وپاکدامن نسبت داد.
*استادانصاریان »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۶     ۱۹:۱۵

پیامک نیازفرزندبه تمجیدوتحسین

« آیت‌الله مرحوم فلسفی-ره: تمجیدوتحسین به موقع ازشرایط اساسی تربیت کودک است. یکی ازطرق پیشگیری ازبیماری خجالت کشیدن وکمرویی درکودکان،تحسین آنان است.اطفالی که دردامن پدران ومادران خشن وخودخواه تربیت شده‌اندوهرگزلذت تحسین وتمجیدرادرمحیط خانواده نچشیده‌اند،روحی شکست خورده ونامطمئن دارندوهمواره درخویشتن احساس پستی وحقارت میکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۰     ۲۱:۴۰

پیامک روشهای تقویت عفت جنسی کودکان

« پیامبراکرم(ص): بسترخواب پسربچه ازپسربچه،وپسربچه ازدختربچه،ودختربچه ازدختربچه،چون به ده سالگى رسیدند،ازیکدیگرجداشوند. [درحدیث دیگرى سفارش شده است که این کاردر شش سالگى انجام شود.]
وسائل الشیعه،ج15،ص183 »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۵     ۱۹:۵۰

پیامک ویژگی کارگزار خداوند...

« حجةالاسلام حسینی:
پیغمبراکرم(ص)میفرمایند:«زنی که سعی کندشوهرآزرده وعصبانی خودراباگفتگو٬توجه وعاطفه راضی کندوازعصبانیت درآورد٬ اوکارگزارخدادرزمین است.»کارگزارخداهیچگاه ناامیدنمیشودوبه ضررنمی افتد.بنابراین بایدباخدامعامله کنیم وشوهرمان را٬همسرمان را٬بنده مکرم خدابدانیم. »  
۱۳۹۴/۷/۶     ۲۲:۳۰

پیامک به نقل از همسرشهید...

« همسرشهیدجهان آرا:مهریه ما1جلدکلام الله مجیدو1سکه طلابود.محمدآن یک جلدقرآن راپس ازازدواج خریدودرصفحه اول جمله هایی نوشت که هنوزآن رادارم.ایشان درجمله ای نوشت:امیدم در این است که این کتاب اساس حرکت مشترک ماباشدونه چیزدیگر٬که همه چیزفناپذیراست جزاین کتاب.
حالاهرچندوقت یکباروقتی خستگی برمن غلبه میکنداین نوشته هارامیخوانم وآرام میگیرم... »  
۱۳۹۴/۶/۳۱     ۲۲:۳۰

پیامک آدب همبستری

« پیامبراکرم(ص):3چیزازجفا کاریست:کسی که باکسی همسفرباشدولی ازاسم وکنیه‌اش جویانشودوکسی رابه غذادعوت کنندولی نپذیردویابپذیرداماازآن غذانخوردومردی که قبل ازملاعبه باهمسرش همبسترشود.
وسائل الشیعه،ج12،ص145 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک سنت شب عروسی

« امام صادق(علیه‌السلام)میفرمایند: وقتی که شب عروسی حضرت فاطمه - سلام الله علیها - فرارسید،جبرئیل ومیکائیل واسرافیل آمدند.جبرئیل تکبیرگفت وسپس اسرافیل وپس ازآن میکائیل تکبیرگفت وآنگاه فرشتگان نیزتکبیرگفتندوبراین اساس«سنت»است که درشب عروسی«تکبیر»گفته شود.
*سنن النبی،ص150 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۴     ۲۱:۱۵

پیامک اهمیت شادکردن خانواده درروزجمعه

« امیرالمومنین-ع:درهرشب جمعه همراه بامقداری میوه براهل منزل وخانواده خودواردشویدتاموجب شادمانی آنهادرجمعه گردد.
بحارالأنوار،ج101،ص73،ح24 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۹     ۱۸:۰۰