بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک سختگیری بر خانواده یعنی...

« پیامبراعظم(ص):بدترین مردم کسى است که برخانواده‌اش سختگیرباشد.
گفتند:اى رسول خدا! سختگیرى برخانواده چگونه است؟
فرمودند: مرد وقتى وارد خانه شود،همسرش از او هراسان و فرزندان از او گریزان شده، فرارکنند و چون بیرون رود همسرش شاد گردد و خانواده اش با یکدیگر انس گیرند! »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۸     ۲۱:۱۵

پیامک وظیفه پدرومادر

« آیةالله مظاهری: بچه مهرمادرمخصوصامهرپدرمیخواهد.مادربایدازهمان اول یکی ازتربیتهایش که مهم است نازکشیدن بچه‌اش باشد.بابچه صحبت کردن،بابچه گفت وشنودکردن،توجه به حرفهای بچه داشتن.بچه همان2ساله و3ساله حرف دارد،بایدمادربه حرفهای اوگوش بدهد.بایدپدربه حرفهای اوتوجه کند.بی‌اعتنایی به حرفهای بچه،بی‌توجهی به حرفهای اوخطردارد...موجب عقده است! »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۱     ۲۱:۵۰

پیامک لزوم گشایش بر خانواده

« «سزاواراست که مرد،درخرج وهزینه زندگی برخانواده خودتوسعه وگشایش دهدتاآرزوی مرگ اورانداشته باشند»
امام رضا(ع)
*من لایحضره الفقیه،ج2،ص68 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۴     ۱۸:۳۰

پیامک خدمت به خانواده راه رسیدن به کمال

« استادپناهیان:شماراه تقرب به خداورسیدن به درجات عالی کمال راازکجامیخواهیدپیداکنید؟ازنمازشب؟ازصدقه دادن وکمک به دیگران؟خدمت به محرومین؟و..بیشترازهمه این کارهای خوب،تعامل ورفتاردرست باهمسروفرزندان درخانواده،به انسان نورانیت ومعنویت میدهد.شماوقتی درخانواده،برخی ازاقدامات خیلی ساده راانجام میدهیدثوابش ازهزارتاعبادت وخدمت اجتماعی بالاترست. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک خصلت‌های مهم برای بانوان در زندگی زناشویی

« امام صادق(علیه‌السلام): زن دررابطه باشوهرسازگارخودازرعایت سه خصلت بی‌نیازنیست:
حفظ کردن خودازهرگناه وآلودگی تاشوهرش درهرحال،خوشایندیاناخوشایند،دردل به اواطمینان داشته باشد؛
مراقبت ازاو و زندگی‌اش تاشوهرش در صورتی که لغزشی ازاوسرزندبااومهربانی کند؛
و اظهارعشق به او با عشوه و دلبری و ظاهر مناسب و خوشایند درنظر او.
بحارالأنوار،ج78، ص237 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۹     ۱۹:۱۵

پیامک لزوم رعایت ظواهرشرعی در خانواده

« آیةالله حاج آقامجتبی تهرانی-ره-: اگرپدرومادرنسبت به فرزندخودتمام آداب شرعی رارعایت کرده واوراملتزم ومقیدبه آداب الهی تربیت نمایند،وقتی اوبزرگترشده وبه قوه تمیزبرسد،باطنش آدم میشود...پدرومادرغیرتمند،درمحیط خانواده باروابط تنگاتنگ محبتی،اگربخواهندفرزندشان انسانی والهی شود،بایدظواهرشرع رارعایت کنند.
*ادب الهی،کتاب سوم(تربیت فرزند)،ص150 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۲۱:۴۰

پیامک مراعات کودکان همسایه

« پیامبررحمت(ص): موقعی که برای خودوخانواده‌ات میوه خریداری میکنی،مقداری ازآن رابه همسایه اهداکن.اگرنمیتوانی هدیه بدهی،میوه را سرّی ومحرمانه به منزل ببر. مراقب باش فرزندت میوه رابه خارج منزل نبردتا(مبادا)کودک همسایه ازدیدن آن ناراحت و آزرده‌خاطرگردد.
*بحار،ج18،ص212 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی: 7سال دوم مهمترین دوران آموزش وپرورش فرزند است...بدین‌سان فرزنددراین دوران بایداحکام ومعارف اسلامی رافراگیردو مودب به آداب اسلامی ومتخلق به اخلاق الهی گرددواین همه می‌بایست درپرتوارتباط قلبی وعاطفی اوباساحت ولی وپدرحقیقی‌اش(امام زمان-عج) که تجسم عینی آداب واخلاق الهی است، صورت پذیرد. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک ناراحتی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) ازپدران آخرالزمان

« پیامبرخدا(ص):وای برفرزندان آخرالزمان ازناحیه پدرانشان!پرسیده شد:ای رسول خدا!آیاازآنروکه پدرانشان مشرک‌اند؟فرمود:نه،بلکه ازپدرانی که مؤمن‌اندوبه فرزندانشان چیزی ازواجبات دینی نمی‌آموزند،بلکه آنان راازآموختن منع میکنندوبه سوداندکی ازدنیاکه ازفرزندانشان به ایشان میرسدرضایت میدهندومن ازآنهابیزارم وآنان نیزازمن بیزارند.
*جامع الاخبار،ص106 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۱     ۱۹:۳۰

پیامک نقش تربیتی پدر

« استادپناهیان:
خانمی می‌گفت: «من بچه‌های مدرسه رامتقاعدکرده‌ام محجبه شوندولی دخترخودم حجاب درستی ندارد!».
بعدازکمی صحبت معلوم شدکه این خانم درحضوردخترش به پدرخانه بی‌احترامی‌ میکند.پدری که درخانه حرمتش ازسوی خانم خانه،رعایت شودبااشاره خودش میتواندرفتاردخترش راتنظیم کندوچنین پدری وقتی به دخترش محبت کند، دخترش سرشار از محبت خواهد شد...! »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳     ۱۹:۳۰

پیامک تقویت عفاف جنسی درکودک

« استاد ری‌شهری: چه کودک عورت دیگران راببیندوچه دیگران عورت وی راببینند،قبح این کارراازمیان میبردوموجب بی‌مبالاتی وبی‌پروایی میگرددوهرزگی رانهادینه میکند...ازاین‌رو،درمتون دینی توصیه شده که نه به عورت کودک نگاه کنیدونه بگذاریدبه عورت دیگران نگاه کند.همچنین کودکان رابه گونه‌ای به حمام نبریدکه موجب رؤیت عورت گردد.
*حکمت‌نامه کودک،ص202 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۴     ۲۱:۴۵

پیامک سازگاری درزندگی

« امام خامنه‌ای-مدظله: اینکه میگویندشماسازگارباشیدیعنی شماباهروضعیتی که هست وپیش آمده بسازید...یعنی چیزهایی درزندگی پیش می‌آید.خب دونفرندباهم تاحالا آشنایی نداشتند،زندگی نکردند.اوّل ممکن است یک ناسازگاریهایی ببینند...شمابایدخودتان رابااین مسأله تطبیق دهید.اگرچنانچه قابل اصلاح است،اصلاحش کنیدواگردیدیدنه،کاری‌اش نمیشودکرد،خب بااوبسازید. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۹     ۲۱:۴۵

پیامک بهترین بهره بنده مومن

« امام رضا(علیه السلام)میفرمایند:بنده مؤمن،هیچ بهره ای نبرده است که بهترازهمسرخوب وشایسته ای باشدکه هنگام حضورشوهر،مایه خوشحالی اوودرغیاب شوهرنگهدارناموس ومال اوباشد.
مسندالامام الرضاعلیه السلام،ج2،ص256 »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۳     ۱۸:۳۰

پیامک تقویت وفای به عهد درکودک

« استادفلسفی:درک فطری وفای به عهدمانندبذریست که حضرت حق درزمین دل کودک افشانده.روشهای صحیح پدرومادربه منزله آبیاری وپرورش این بذراست.اگرکودک رادرعهدوپیمان فریب ندهندوعملابه وعده‌های خودوفادارباشندبذرفطرت درنهادکودک تقویت میشودواین سجیه انسانی دردلش ریشه میکند.خلف وعده طفل رامتجری وپیمان شکن بارآورده واورابه راه دروغ وفریبکاری سوق میدهد »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۱۸:۰۰

پیامک تاثیرخیرخواهی دیگران بر اولاد

« آیت‌الله مظاهری-مدظله-: به تجربه هم اثبات شده آن افرادی که خیرخواه دیگران هستند اولاداینهاعاقبت بخیرهستند،آن کس که هم وغمش مسلمانهااست وآن کس که کارش این است که دل مسلمان‌هارابه دست بیاوردبه تجربه ثابت شده که بچه‌های اینهاصالح هستند،بچه‌های اینهازندگی مبارکی دارندوبالاخره زندگی آنهانحس نیست بلکه سعداست...
*تربیت فرزندازنظراسلام،ص53 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۲۱:۴۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« امام علی(ع):هرگاه کسی ازشماخواست به همسرش درآیدبایددراول ماههاونیمه ماههاخودداری کند؛چراکه شیطان دراین دوزمان،فرزندخواهی میکندوشیطانهادراین زمان،خواستارمشارکت(درنطفه)هستند.ازاین‌رومی‌آیندوباردارمیکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک سن آموزش وضو و نماز

« امام صادق(علیه السلام): وقتى فرزندتان به سن 9سالگى رسید،پس وقتى که9سالش تمام شدوضورابه اویاددهیدواگرکوتاهى کرداوراادب کنیدواوراامربه نمازکنیدواگرکوتاهى کردنیزاوراادب کنید.پس وقتى فرزندوضوونماز رایاد گرفت،خدا پدرومادرش را مى آمرزد،ان شاءالله.
*وسائل الشیعه ، ج 3، ص 13 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک نتیجه رفق و مدارا در خانواده

« امام صادق(ع):هرخانواده ای که باهمدیگربا رفق و مدارا برخورد کنند،خداوند نیز به رزق و روزی آنان وسعت می بخشد.
وسائل الشیعه، ج 14،ص 123 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک تربیت دینی کودک

« رسول خدا(صلی الله علیه وآله): هرکس کودکی راتربیت کندتا«لااله الاالله»بگوید خداازوی حساب نمی‌کشد.
*مفاتیح الحیاة،ص389 »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۸     ۲۱:۴۰

پیامک جهاد مردان و زنان

« امام باقر(ع): خداوندمتعال برای مردان جهادرامقررداشت وبرای زنان نیزجهادرامنظورداشت وجهادمردان آن است که مال وجان خویش رادرراه خداایثارکنند.ولی جهادزنان آنست که براذیت‌های شوهرو غیرت‌ورزی‌های اوصبرکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳     ۱۱:۰۰