بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک وظیفه بانوان در خانواده

« خانواده/استادپناهیان:خانم‌ها کدام احساسات خودشان رانبایدکنترل کنند؟محبت به اهل‌بیت(ع)،محبت به خداوقرآن وعبادت و...این محبت‌هارا نه‌تنهانبایدکنترل کنندبلکه بایدابرازکنند.اماخانم‌هاکدام احساسات خودشان رانبایدابرازکنند؟دردرجه اول«ناراحت شدن ازشوهر»یاتنفرازشوهررانبایدابرازکنند..ریشه فساددرخانواده،بدبرخوردکردن زن‌ها بامردها(شوهرانشان)است! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« رسول خدا(صلی الله علیه وآله)فرمود: آگاه باشید!اگرکسی هنگامی که به همسرش درمی‌آید،بگوید:
«بسم الله،اللهم جَنِّبنی الشیطانَ، و جَنِّبِ الشیطانَ ما رَزَقتَنا»
وسپس در این(آمیزش)فرزندی میان آنان مقدرویاقطعی شود،شیطان هرگزبه اوزیان نمی‌رساند.
*حکمت‌نامه کودک،ص66 »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۹     ۲۲:۱۵

پیامک اهمیت پایبندی به تسبیح حضرت فاطمه(علیهاالسلام)

« امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: ما همان‌گونه که فرزندان خود رابه نماز وامی‌داریم به تسبیح حضرت فاطمه(علیهاالسلام) وادار میسازیم. پس به آن پایبندباش که هرکس به آن پایبندشود، بدبخت نخواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۴     ۲۱:۴۵

پیامک ولایت‌مداری در خانواده

« استادپناهیان: بعضی‌ ازوالدین توقع چندانی ازفرزندانشان ندارندوهمینقدرکه فرزندشان درس بخواندو...برایشان کافیست.امابعضیهاانتظاردارندکه فرزندانشان خیلی بیش ازاینهاخوب شوندومنظورشان ازاین خوب بودن این است که فرزندشان«ولایت‌مدار»باشد... این سطح انتظاربالانشان میدهدکه آنهادرخانواده خودخیلی خوب ودقیق کارکرده‌اند... »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۸     ۱۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استاد مرتضی آقاتهرانی: رمزعبورسالم خانواده ازبازارپرجنجال وپرزرق وبرق رسانه‌های داخلی وخارجی،رعایت«تقوای رسانه‌ای»است.
تقوای رسانه‌ای به معنای گزینش رسانه وانتخاب برنامه‌های سازگاربافرآیندتربیت اسلامی ومهدوی اعضای خانواده است. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱     ۲۲:۲۰

پیامک نیکی به فرزندان

« پیامبراعظم(ص)می‌فرمایند: هرکس فرزندخودراببوسد،خداوندبزرگ وبلندمرتبه براى اوکارنیکى مى‌نویسد.وهرکس فرزندخویش راشادمان کند،خداوندنیزدرروزقیامت وى راشادمان می‌کند.وهرکس به فرزندش قرآن بیاموزد،آن فرزند[در روز قیامت]همراه پدرومادرش فراخوانده می‌شودتادوجامه برتن آن دوبپوشندبه گونه‌اى که چهره‌هاى بهشتیان ازفروغشان بدرخشد.
*الکافى،ج6،ص49. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۲۱:۴۵

پیامک اهمیت اطاعت از شوهر

« پیامبر اکرم(ص)می‌فرمایند:
شوهرت رااطاعت کن تاخیردنیاوآخرت توراکفایت کندوبه پدرومادرت نیکى کن تاخیرخانه‌ات زیادشود.
کنزالعمال،ح43388 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۶     ۱۹:۱۵

پیامک نقطه آغاز تربیت

« مرحوم حاج آقامجتبی تهرانی(ره): برای تربیت ازکجاشروع کنیم؟بایداز«آداب ظاهری»شروع کرد.برای تربیت بچه بایدازاینجاشروع کنی.بعدهم که روش گرفت،ظاهررارهانکن...اینطورنیست که کسی باطن خوب وظاهربدی داشته باشد.! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۲۱:۵۰

پیامک خانواده‌محوری،راهکار ایمنی از فتنه‌های آخرالزمان

« استادمرتضی آقاتهرانی:
تأکیدواصراراهل بیت(ع)برخانواده‌محوری وملازم خانه وخانواده بودن حاکی ازتوجه داشتن به اهمیت این نهادبنیادین اجتماعی وتشکیل هسته‌های صالح وسالم برای تاسیس جامعه مهدوی است.ازاین روست که امام باقر(ع)میفرمایند:درخانه‌هایتان به دیداریکدیگربرویدکه این کارباعث حیات امرماست،رحمت خدابرآن بنده‌ای که امرما(اهل بیت)رااحیاکند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۸     ۱۱:۱۵

پیامک تمرین ولایت‌مداری درخانواده

« استادپناهیان: اینکه درقرآن کریم4مرتبه بعدازتوصیه به توحیدبلافاصله به احسان نسبت به پدرومادرسفارش میکند،درواقع به تمرین ولایت‌مداری توصیه می‌کند.اینکه در دین مااین‌قدر به خانواده اهمیت داده شده است،برای این است که خانواده پایگاه تربیت ولایت‌مداری است واگردر اثروجود انسان‌های ولایت‌مدار،ولایت در جهان مستقر شودهمه امور سامان خواهد یافت. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۱     ۱۲:۳۰

پیامک تاثیر دعای خانواده

« امام صادق(علیه السلام)فرمودند:هرگاه پدرم ازچیزی محزون میشد(مشکلی برایش پیش می‌آمد)زنان وکودکان راجمع کرده دعامینمودوآنان آمین میگفتند. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک زن و شوهر بهترین نعمت برای یکدیگرند!

« استادآقاتهرانی:زن و شوهر بهترین نعمت برای یکدیگرندوعدم توجه به این امر،کفرانی بزرگ نسبت به رحمت شگفت خدادرآفرینش زن ومردبرای یکدیگروقراردادن جاذبه‌ای لطیف میان آن دوبرای استکمال(به کمال رسیدن) دوجانبه ایشان است...
انگیزه‌بخش زن ومرددرمیل به یکدیگرهمین نقص واحتیاج است که هریک رابه سوی دیگری میکشاندوچون بدان برسدبه آرامش میرسد... »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« براساس روایات،مجامعت درشب نیمه شعبان، شومی فرزند رابه دنبال خواهدداشت! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۲     ۱۹:۳۰

پیامک نامگذاری مناسب

« پیامبراعظم(ص): هر کس(فرزندش را)به نام من نامگذارى کندوبرکت وخجستگى مراامیدداشته باشد،برکت به سوى اوخواهدآمدوتاقیامت(باقى)خواهد بود. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۵     ۲۲:۱۵

پیامک لزوم آراستگی برای همسر

« خانواده/امام باقر(علیه السلام):
1-من مردی هستم که همسرم رادوست دارم و برای همسرم خود را آراسته میکنم.
2-همانطور که شوهران دوست دارندزن خود رازینت شده ببینند،زنهانیز دوست دارندشوهر خودرا آراسته ببینند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۹:۱۵

پیامک اهمیت تشکیل خانواده

« خانواده/استادپناهیان:آدم‌های مجرد(خصوصاآقایان)که به فکرتشکیل خانواده نیستندچگونه میخواهندبرای خودشان ثواب جمع کنند؟...گاهی اوقات آقایانی که دیرازدواج میکنندناشی ازبی‌غیرتی دینی است،یعنی زیاددنبال تقرب به خداوکسب نورومعنویت نیستند.آدم متاهل نسبت به مجردخیلی میتواندازنظرمعنویت ونورانیت بالاترباشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۹:۱۵

پیامک حق فرزند بر پدر

« پیامبررحمت(صلی الله علیه وآله)فرمودند: حق فرزند بر پدر این است که مادر او را گرامى بدارد.
کافى،ج 6،ص 48. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۵     ۱۹:۱۵

پیامک رفتار صحیح با فرزند

« پیامبرمهربانی(صلی الله علیه وآله)فرمود: رحمت خداوندى از آنِ کسى بادکه فرزندخودرا درنیکو شدنش یارى دهد، بدین‌گونه که ازخطایش درگذرد و براى او دعا کند تارابطه‌اش باخدا برقرارباشد.
*بحارالانوار،ج 104،ص98 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۹     ۱۹:۱۵

پیامک آداب زناشویی

« پیامبراعظم-صلی الله علیه وآله:
5چیزاست که پیسى می‌آورد:نوره کشیدن درروزجمعه وچهارشنبه؛وضوگرفتن وغسل کردن باآبى که به آفتاب گرم شده است؛خوردن درحال جنابت؛آمیزش بازن درهنگام حائض بودنش؛وخوردن درحال سیرى. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۱۹:۱۵

پیامک اهمیت نظافت

« رسول اکرم(ص):کودکانتان راازآلودگی بشویید،زیراشیطان آلودگی رامیبویدوموجب ترس کودک درخواب وآزارفرشتگان همراه اومیشود.
مفاتیح‌الحیاة،ص242 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۸     ۲۰:۴۰