بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« بندگان(خاص خداوند)رحمان،کسانی هستندکه باآرامش وبی تکبر برزمین راه میروند وهنگامیکه جاهلان آنهارامخاطب سازند(وسخنان نابخردانه گویند)،به آنها سلام میگویند(وبا بی اعتنایی وبزرگواری میگذرند)
(فرقان/63) »  
۱۳۹۱/۴/۱۶     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« از رحمت الهی است که شب و روز را برای شما پدید آورد،تا در شب آرام گیرید و در روزها فضل خدا(نعمتهای او) را با کسب و کار بجویید.(قصص/73) »  
۱۳۹۱/۴/۱۲     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« ... و هنگامی که سخنی میگویید ، عدالت را رعایت نمایید ...
(انعام/152) »  
۱۳۹۱/۴/۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرگز به نیکی دست نمی یابید و از نیکان نمی شوید، مگر "از آنچه دوست دارید" انفاق کنید.
آل عمران/92 »  
۱۳۹۱/۴/۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« اى کسانى که ایمان آورده‏ اید!هرگاه با گروهى(ازدشمن)روبرو شدید، ثابت‏ قدم باشید وخدا رابسیار یاد کنید تا شما رستگار شوید.(انفال/45)
*دو عامل از عوامل پیروزی مومنان "پایداری" و "یاد کردن" خداست* »  
۱۳۹۱/۳/۳۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« "سوره بینه راهرکس درشب بخواند،خدا فرشتگانی رامامور میکند که دین ودنیای اورا حفظ کنندوآمرزش ورحمت برای او بطلبند."
پیامبر اکرم (ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« خداوندهزارسال پیش ازآنکه عالم راخلق کندسوره طه ویس راخواند.چون ملائکه آنراشنیدندگفتند:خوشابه حال امتی که این برایشان نازل شودوخوشابه حال سینه هایی که اینهاراحفظ کندوخوشابه حال زبانهایی که اینهارابخواند »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« خداوند درآیه 30 سوره فصلت عرض میکند:"کسانى که گفتند پروردگار ما خداست و بر این عقیده مقاومت نمودند،فرشتگان برآنان نازل و میگویند نترسید وغمگین مباشید"
پس آنچه ایمان را بارور میکند،مقاومت است
*تفسیرنور* »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« شما را چه شده است که اینگونه به زمین چسبیده اید؟آیا به زندگی ناچیز دنیا رضایت دادید؟؟(توبه/38) »  
۱۳۹۱/۳/۱۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« پس واى به حال نمازگزاران.
آنان که از نمازشان غافلند.
آنان که پیوسته ریا می‏کنند.
و از دادن زکات باز می‏دارند.
(ماعون4-7) »  
۱۳۹۱/۳/۱۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« حق آمد و باطل نابود شد بی تردید باطل نابود شدنی است(اسراء/81)
"بیاد داشته باشید باید حقّ را به میدان آورد تا باطل از بین برود" »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۴     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« ( پسرم! ) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان ، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبّر مغروری را دوست ندارد.(لقمان/18) »  
۱۳۹۱/۴/۱۰     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« وازمیان شماباید گروهى باشند که(دیگران را)به خیردعوت نمایند وامربه معروف ونهى از منکر کنندوآنها همان رستگارانند.
"آلعمران/104" »  
۱۳۹۱/۴/۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« «بسم الله» آرم و نشانه‏ مسلمانى است وبه کارهای ما رنگ الهى می دهد. »  
۱۳۹۱/۴/۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« همانطورکه آیات مابه تورسیدوتوآنهارافراموش کردى،امروز(قیامت)هم همانطورفراموش گردیده‏ اى.وما اینگونه هرکس که افراط کندوبه آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزامیدهیم وقطعاعذاب آخرت سخت‏تروپایدارترست(طه126-127) »  
۱۳۹۱/۳/۲۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« قرآن میگوید:"مرا سرسرى نخوانید!"قرآن ازعالى‌ترین مقام است؛ازقله‌ معرفت عالم وجودست.این است که انسان باید تأمل کندوچون عمق این آیات واین مفاهیم،خیلى زیاد است،هرکسى تأمل کند،ازآن استفاده خواهدکرد."رهبری" »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۶     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« یادکن روزی راکه رسول خدا لب به شکایت گشوده ومیگوید:
پروردگارا
(گنه کاران) قوم من قرآن را وانهاده و مهجور گذاشته اند...
فرقان/30
آخرین باری که قرآن را با تامل خواندیم کی بود؟ »  
۱۳۹۱/۳/۲۲     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس به 1آیه ازکتاب خداگوش دهد،برایش ثوابى 2چندان نوشته شودوهرکس 1آیه ازکتاب خداتلاوت کند،روزقیامت آن آیه نورى براى اوباشد."پیامبر ص" »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« حواسمان باشد!!
"کسیکه قرآن را بیاموزد وبه آن عمل نکند ودنیا دوستی و زینت آنرا برقرآن ترجیح دهد،سزاوار خشم خداوند است و در ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سرانداختند."
پیامبر(ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« بزرگواران امت من حاملان قرآن و شب زنده داران هستند.
پیامبر(ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۹     ۱۸:۴۵