بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« وقتی آیه3و4سوره جمعه نازل شد،پیامبر(ص)درپاسخ این سؤال که مراداز«آخرین»درآیه3چه کسانیست؟دست مبارک رابرشانه سلمان گذاشته وفرمودند:اگرایمان درستاره ثریاباشد،مردانى از نسل وتبار این مردبه سراغ آن خواهندرفت »  
۱۳۹۱/۳/۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« فردی خدمت پیامبر(ص)رسید وازفقرشکایت کرد،پیامبر(ص)فرمود:هرگاه واردخانه خود میشوی سلام کن حتی اگرکسی درخانه نبود وسوره توحیدرا 1باربخوان »  
۱۳۹۱/۳/۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« "ازهرکه از یاد ما روی گرداند وجز زندگى دنیا راخواستار نبود،روی گردان.(نجم/29)"
ازکسانى که به دین خداپشت میکنندوحاضر به شنیدن نام خدا ودستورات اونیستند،اعراض کنید(دراسلام،بایکوت مخالفان ودشمنان جایزست) »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۳۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« درهمه احوال،ایستاده،نشسته،خوابیده و بر پهلو خدا را یاد کنید.(نسا/103) »  
۱۳۹۱/۲/۲۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« از حضرت علی(ع) روایت شده امید بخشترین آیه قرآن آیه114سوره هود میباشد:
"... بدرستى که کارهاى نیکو(همچون نماز)،بدیها رامحو میکند." »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۴     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« وکسانى راکه ایمان آورده وکارهاى شایسته انجام داده‏ اند،مژده بده که برایشان باغهایى است که نهرها ازپاى (درختان) آن جارى است،...وبراى آنان دربهشت همسرانى پاک و پاکیزه است و در آنجا جاودانه‏ اند.(بقره/25) »  
۱۳۹۱/۲/۲۲     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« شیطان قصد دارد که به وسیله شراب و قمار، میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد.(مائده آیه 91) »  
۱۳۹۱/۲/۱۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکه سوره عصر رادرنمازهای نافله بخواند،خدای مهربان اورا درقیامت درحالی برمی انگیزدکه صورتی درخشنده،لب ودندانی خندان وچشمی روشن داشته باشد و با همین حال وارد بهشت شود.
"امام صادق (ع)"
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۲/۱۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« اگر زندگی سعادتمندان،مرگ شهیدان،نجات روزحسرت(قیامت)،سایه روزسوزان وهدایت درروز گمراهی رامیخواهید،قرآن را یاد بگیرید.
پیامبر (ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« فردی در محضر پیامبر ص از فقر شکایت کرد:
پیامبر ص فرمود:هرگاه واردخانه خود میشوی سلام کن حتی اگرکسی درخانه نبودوسوره توحید را 1باربخوان »  
۱۳۹۱/۲/۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« نیکى(تنها)این نیست که(هنگام نماز)روى خودرابه سوى مشرق یامغرب بگردانید،بلکه نیکوکارکسیست که...مال(خود)رابا علاقه اى که به آن داردبه خویشاوندان ویتیمان وبیچارگان ودرراه ماندگان...دهد...وآنانکه در(برابر)سختیها،محرومیتها،بیماریهاودرمیدان جنگ،استقامت به خرج میدهند(بقره177) »  
۱۳۹۱/۳/۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« «بسم الله»رمز بقا ودوام است.زیرا هرچه رنگ خدایى نداشته باشد،فانى است. »  
۱۳۹۱/۳/۱     ۰۰:۰۰

پیامک انس باقرآن

« (کفار)کسانى هستند که زندگى دنیارابر آخرت ترجیح میدهندو(مردم را)از راه خدا باز میدارند ومیخواهند آنرا منحرف کنند،...(ابراهیم/1)
کفّار3مرحله راطى میکنند:
خودشان با دنیاگرایى منحرف،آنگاه بااعمالشان دیگران راازراه باز میدارندو
سپس باتمام توان مسیر حق‏ طلبان رامنحرف میکنند »  
۱۳۹۱/۲/۲۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« سوره بقره در هر خانه ای خوانده شود اگر در روز باشد تا 3روز شیطان وارد آن خانه نخواهد شد و اگر در شب باشد تا 3شب از داخل شدن شیطان بدان جا در امانند.
پیامبر(ص) »  
۱۳۹۱/۲/۲۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« دعای قرآنی:
رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ‏/
پروردگارا مرا و پدر ومادرم را و مؤمنان را،روزى که حساب برپا میشود ببخشاى(سوره ابراهیم/41) »  
۱۳۹۱/۲/۲۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« قرآن هراندازه هم تکرارشود وبه گوش خورد،باز کهنه نمیشود.
"امام على(ع)" »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.
(بقره آیه 194) »  
۱۳۹۱/۲/۱۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« چه بسیار شده که به یاری خدا گروهی اندک بر سپاهی بسیار غالب آمده اند.
(سوره بقره آیه 249)
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۲/۱۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« "بدانیدکه درقرآن خواندنى که باتدبرهمراه نباشد،خیرى نیست؛بدانیدکه درعبادتى که بافهم واندیشه توأم نباشد،خیرى نیست"
امام على(ع)
smspak.ir »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره عادیات را بخواند و بر آن مداومت کند ، خداوند روز قیامت او را با امیر المومنین (ع) مبعوث کند و در جمع او و در میان دوستان او خواهد بود.
امام صادق (ع) »  
۱۳۹۱/۲/۵     ۱۷:۴۵