بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک ولایت و دیگر هیچ...

« ازخودتادخدا/امام باقر(ع):اسلام برپنج پایه استوار شده است:نماز،زکات،روزه،حج وولایت وبه هیچ چیزبه اندازه آنچه درروزغدیربه ولایت تاکید شده،ندا نشده است( کافى ج2) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۱     ۰۹:۰۰

پیامک ذکر فضائل اهل بیت

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:درشب عیدغدیروشب های مثل آن...بایدفضیلت این شبهاوروزهاوصاحب آنهاومطاعن دشمنان ایشان واحادیث وارده درزمینه ولایت،بااقامۀ دلیل وبرهان ذکرشودتاموجب تقویت عقایدمذهبی مستمعین گردد،نه اینکه اینگونه مجالس،به خنده ولهوولعب گذرانده شود.[درمحضر بهجت] »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۰     ۱۶:۰۰

پیامک عید قربان

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خداوندعیدقربان رابرنهادتامستمندان ازگوشت سیرشوند؛پس ازگوشت قربانى به ایشان بخورانید(ثواب الأعمال،ص 59) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک غمگینی برای روزی

« ازخودتاخدا/خداوند عزّ و جلّ فرمود:اى فرزند آدم! هرروز، روزى تو مى‏ رسد، ولى بازهم غمگین مى‏ شوى، ولى از عمر تو کاسته مى ‏شود، اما اندوهگین نمى‏ گردى. چیزى مى‏ طلبى که تو را به طغیان مى ‏کشد، در حالى که به ‏اندازه کفایت دارى.(بحارالانوار، ج 74، ص 44) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۵     ۲۲:۰۰

پیامک خدا خیر انسان را میخواهد

« ازخودتاخدا/علامه مصباح یزدی:بایدبدانیم که گاهی سختی‌هانیزوسیله خیرانسان است.ولی مانمی‌دانیم چه چیزی به نفع ماوچه چیزی به ضررماست.اگردست بنده دردست خداباشدوفقط به اواتکاداشته باشد،هیچ غم وغصه‌ای ندارد،به‌خصوص هنگامی‌که بداندخیرش درچیزی است که اوبرایش می‌خواهد. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک قرق خدا رانشکند!

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:اگرکسی مراقبت کند،نمی گذارندهرجایی برود.اگربخواهدبه چاله بیفتد،نمی گذارند.ازکجاشروع میشود؟ازآن وقتی که من قـُرُق خدا رانشکنم.این اصطلاح حاج آقای حق شناس بود.میفرمودندقـُرُق خدارانشکند.گناه نکندوواجباتش راراعایت کند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک عظمت حرم امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت(ره):حرم مطهرحضرت رضا(ع)نعمت بزرگ وگرانقدرى است که دراختیارایرانیهاست،عظمتش راخدامیداندبه حدى که امام جواد(ع)میفرماید:زیارت پدرم اززیارت امام حسین(ع)افضل است،زیراامام حسین(ع)راعامه وخاصه زیارت میکنند،ولى پدرم راجزخاصه[شیعیان12امامى]زیارت نمیکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک لطف ویژه امام هشتم

« ازخودتاخدا/علامه طباطبایی:«همه امامان(ع)لطف دارند،امالطف حضرت رضا(ع)محسوس است.»«انسان هنگامی که واردحرم رضوی(ع)می‎شود،مشاهده میکندکه ازدرودیوارحرم آن امام رأفت میبارد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک ذکر خدای متعال

« ازخودتاخدا/آیة الله حق شناس(ره):اهل بهشت حسرت هیچ ساعتی ازعمرخود رانمی‎خوردند،الا ساعاتی راکه دردنیا در غفلت بودندوذکر پروردگارمتعال رانکرده بودند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۸     ۲۲:۰۰

پیامک مراقبت

« ازخودتاخدا/آیت الله خوشوقت(ره):مراقبت رانبایدفراموش کنیم.مراقبت دواثرمهم داردیکی اینکه نمیگذاردگناه ازدست آدم خارج بشودودیگراینکه درجاتش خوب میشودوآخرعمرخوشحال میشودوالّاآخرعمرخیلی خطرناک می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۲۲:۰۰

پیامک اعمال روز عید غدیر

« ازخودتاخدا/امام على(ع)درخطبه روزعیدغدیر:وقتى که به همدیگررسیدیدهمراه سلام،مصافحه کنید،ودراینروزبه یکدیگرهدیه بدهید،این سخنان راهرکه بودوشنید،به آنکه نبودبرساند،توانگربه سراغ مستمندبرود،وقدرتمندبه یارى ضعیف،پیامبرمرابه این چیزهاامرکرده است.(وسائل الشیعه ج7: ح327) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک خواست خدا

« ازخودتاخدا/امام زمان(ع):دل هاى ما ظروفى براى خواست خداوند است. اگر خدا چیزى را اراده کند و بخواهد، ما نیز اراده کرده، خواهیم خواست. خداوند متعال مى فرماید: و شما نمى خواهید مگر این که خداوند بخواهد. »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک شناخت خدا

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):خداوند متعال بندگان را نیافرید،مگرآنکه اورابشناسند.پس هرگاه خدارابشناسند،او راعبادت می کنند.
علل اشرائع، ص 9 »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱۲     ۱۲:۰۰

پیامک اعتماد به خدا

« ازخودتاخدا/امام جواد(ع):اعتمادبه خداوندبهای هرچیزگرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه ای است.
(بحارالانوار ،ج75،ص363) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳     ۲۲:۰۰

پیامک متحیرم...

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده آملی:الهى آنکه ازخوردن وخوابیدن شرم داردازدیگرامورچه گوید.الهى اگرچه درویشم ولى داراترازمن کیست که تودارایى منى.الهى درذات خودم متحیرم تاچه رسددرذات تو.(الهی نامه) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک روزی حلال

« ازخودتاخدا/مام رضا(ع):برای خودتان بهره ای ازدنیا قراردهید،به اینکه خواسته های دل راازحلال برآورده سازیدتاحدّی که مروّت راازبین نبردواسراف درآن نباشد.بدین وسیله درکارهای دین،کمک بجویید.(فقه الرضا،ص337) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):زائران قبرمن،گرامی ترین گروه هایی اندکه روزقیامت برخداوندواردمیشوند.هیچ مؤمنی نیست که مرازیارت کندودرراه زیارتم آبی به صورتش بچکد،مگرآنکه خدای متعال،بدن اورابرآتش دوزخ حرام میکند.(عیون الاخبارالرضا،ج 2، ص 248) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک هم اصرار کن هم برو

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):خدابرای بنده‌‌اش،مراجعه کردن به مخلوق رادوست نداردومیگویدبایدسراغ من بیایی،همان‌‌طورهم اصرارکردن درمقابل مخلوق رادوست ندارد؛یعنی اینکه سراغ مخلوقی بروی وبعدهم مرتّب اصرارکنی.اصل رفتن وپافشاری بعدش رابدش می‌‌آید.عکس نسبت به خودش که مراجعه به خودش رادوست داردوهرچه اصراروپافشاری کنی بیشترخوشش می‌‌آید. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک معلم اخلاق خداست

« ازخودتاخدا/آیت الله مظاهری:اگربخواهیم خدامعلم اخلاق ماباشدبایدتقوا داشته باشیم.اجتناب ازگناه ازاهمیت به واجبات ومستحبّات بالاتراست.بااجتناب ازگناه کم‌کم ملکه تقواپیدامیشودوموجب میشودخدابدون اینکه توازاوبخواهی،معلم اخلاقی توشودوبه توالهام دهد،هم دروقتی که میخواهی سقوط کنی وهم دروقتی که میخواهی عروج کنی. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):روزی راباصدقه دادن فرودآوریدهرکس یقین به جایگزین داشته باشد،دربخشش سخاوتمندمیشود(نهج البلاغه،حکمت132) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲     ۲۲:۰۰