بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک نگرانی انسان با ایمان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):انسان باایمان همواره ازدوچیزنگرانست؛ازگناهان گذشته خودکه نمیداندخدابااوچه رفتارمیکندوازعمرباقیمانده که نمیداندخودچه خواهدکرد!(اصول کافى،ج2،ص7)(شرح احادیث در سایت) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک آثار نماز شب

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):نمازشب،انسان راخوش ‏سیما،خوش ‏اخلاق وخوشبو میکندوروزى رازیادوقرض راادامینمایدوغم واندوه راازبین میبردوچشم رانورانى مى‏ کند(ثواب الأعمال،ص 42) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک استغفار واقعی

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):وقتی میخواهی ازخداتقاضا کنی،نگاهی هم به سوابق گذشته‌ات بکن.اگراشتباه کرده‌ای،اوّل معذرت خواهی بکن وبگو:خدایا!منراببخش وبعدهم وقتی که میگویی بدکرده‌ام،نیّتت این باشدکه دیگرخطایی مرتکب نشوی وبعدباصدق نیّت،استغفارکن. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک خصوصیات اهل دنیا

« ازخودتاخدا/آیت الله مصباح:اهل دنیااگردنیایی ازنعمت‌های الهی برسرشان ببارد،بازفریادشان بلنداست که فلان چیزکم است!اگرکسی ده‌هاکارخوب برایشان انجام دهد،دربرابریک اشتباه اورابه بادناسزامیگیرند؛ودرمصیبت‌هاصبورنیستندوجزع و فزع میکنند.اهل دنیاهمیشه نیمه خالی لیوان رامی‌بینند »  
۱۳۹۳/۵/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک امیدبه خدا و ترس از او

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):بخداوندامیدداشته باش،امیدی که تورابرمعصیت وگناه،گستاخ نسازدوازاوبترس،ترسی که توراازرحمتش ناامیدنکند(تحف العقول »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک خلوت با نامحرم

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):بدانید،هیچ مردی بازنی نامحرم خلوت نمیکندمگراینکه سومی آنهاشیطان است.(نهج الفصاحه،ص207) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک دل

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):اگراینطورنبودکه شماپرحرف هستید،ودل شماچراگاه شیطان شده است،هرچه من میدیدم،شماهم می دیدیدوهرچه می شنیدیم، شماهم می شنیدید.(تفسیرالمیزان،ج5، ص270) »  
۱۳۹۳/۵/۶     ۲۲:۰۰

پیامک اهل محاسبه باشیم

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:مابایداهل محاسبه باشیم،هرچنداهل توبه نباشیم وتدارک نکنیم،خودمحاسبه مطلوب است.اگربدانیم فلان روزحسینى وفلان روزیزیدى هستیم،بهترازاینست که اصلاًندانیم یزیدى هستیم یاحسینى.سرانجام ممکن است روزى به خودبیاییم وبخواهیم تدارک کنیم(درمحضربهجت،ج2،ص427) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۲۲:۰۰

پیامک شب بیست و سوم شب قدر

« ازخودتاخدا/درشب‌های ماه رمضان شبی است که مقدّرات یک سال رقم میخورد،شبی که اعمال انسان‌هابه امام عصر(عج)عرضه میشودوروزی‌های مادی ومعنوی یک سال تقسیم میگردد،شبی برترازهزارماه.
آیت الله بهجت:بسیارى ازبزرگان شب‌هاى ماه رمضان رابیدارمی‌ماندندونمى‌خوابیدند،هرچندنزدماتقریباًواضح است که شب بیست‌وسوم ماه رمضان،شب قدراست. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک توفیق نماز شب

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:مادربیدارى درست به وظیفه‌ خودعمل نمى‌کنیم،بااین حال منتظرهستیم که بیدارشویم وتهجدبه‌جاآوریم.اگرتوفیق شامل حال انسان گردد،ازخواب بیدارمیشودومشغول تهجّدمى‌گردد،ولى اگرتوفیق نباشد،چنانچه بیدارهم بشود،ازآنهابهره نمى‌برد.(درمحضربهجت،ج2،ص117) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک خدمت به امام عصر(هج)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):«و لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی؛اگراو(امام عصر(عج)رادرک میکردم،تمام عمرم خادم اومیشدم.»(بحار،ج 1، ص 148) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک برآوردن حاجات مردم

« ازخودتاخدا/امام جواد(ع):هرگزنعمت خدابرکسی بزرگ ومهم نمیشودمگرآنکه نیازهای مردم هم به اوبزرگ وزیادمیشود.پس هرکس این رنج(رفع نیازمردم)راتحمل نکند، نعمت رادرمعرض زوال قرارداده است(بحارالأنوار،ج75،ص79) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک شرمندگی از سستی در عهد

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده آملی:الهى ازروى آفتاب وماه وستارگان شرمنده ام.ازانس وجان شرمنده ام حتى ازروى شیطان شرمنده ام که همه درکارخوداستوارندواین سست عهدناپایدار(الهی نامه) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک پیگیری برای مقابله با صفت بد

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:هرکدام اگربخواهیم یک عیبی ازعیب های اخلاقی مان برطرف شود،بایدپیگیرباشیم.بدون پی گرفتن نمیشود.انجام عمل به تصمیم لحظه ممکن است.امااگرمن بخیل هستم ومیخواهم این بخلم معالجه شود،باتصمیم نمیشود.بایدکارکنم.هزاربار.حالابستگی به عمق آن صفت بددارد.بایدهزارباروده هزاربارمقابله کنم وباآن صفت بدبجنگم. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک روز جمعه

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):اُفّ بر مسلمانى که در روزجمعه هرهفته براى رسیدگى به کاردین خود،دست از کار نمى ‏کشد(الخصال،ص393) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۱:۰۰

پیامک توبه واقعی

« س:هرگناه عواقبی داردامادیگرتحمل عذاب وجدان گناه گذشته­ راندارم،چه کنم؟
ج:توبه کن درست می­شودبی­خود می­گویی.شمایک خزانه درست کرده­ وهمه چیزراآنجاضبط کرده­ ونگه می­داری،توبه کنی گناه می­پردومی­رودوراحت می­شوی.توبه نکرده که این حرف­هارامی­زنی.دیگرتصمیم بگیری واجب راانجام بدهی وحرام راترک کنی آنوقت همه رافراموش می­کنی.ایت الله خوشوقت(ره) »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۲:۰۰

پیامک چشمی که در قیامت گریان نیست

« ازخودتاخدا/امام سجاد(ع):هرچشمی درروزقیامت گریان است،مگرسه چشم:چشمی که درراه خدابیدارمانده(ونگهبانی داده)است،چشمی که ازحرامهای الهی بسته باشد،وچشمی که ازترس خداگریسته است.(بحارالانوار،ج 75،ص 161) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۴     ۲۲:۰۰

پیامک آداب شب قدر

« ازخودتاخدا/موسى(ع)گفت:«الهى من قرب تورامیخواهم»فرمود:«قرب من ازبراى کسى است که بیدارباشددرشب‏ قدر»گفت:«الهى رحمت تورامیخواهم»فرمود:«رحمت من براى کسى است که رحم کندفقرارادرشب قدر»گفت:«خدایارضاى تورامیخواهم»فرمود:«خشنودى من ازبراى کسى است که دورکعت نمازبخوانددرشب قدر»(آداب الصلوة، امام خمینی(ره)،ص33و334) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک شب قدر

« ازخودتاخدا/فضیل‌بن‌یسارگوید:امام باقر(ع)درشب21و23ماه رمضان مشغول دعامیشدتاشب به سرآیدوآنگاه که شب به پایان مى‌رسیدنمازصبح رامى‌خواند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک آماده شدن برای شب قدر

« ازخودتاخدا/برای شب قدرآماده ایم؟!!علامه طباطبایی:شب قدرشب اندازه ‏گیری است،خدادرآن شب حوادث یک سال رایعنی ازآن شب تاشب قدرسال آینده راتقدیرمی‏کند،زندگی،مرگ،رزق،سعادت،شقاوت وازاین قبیل رامقدرمی‏سازد! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۲۲:۰۰