بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک توصیه های عارفانه ماه رمضان

« ازخودتاخدا/میرزاجوادآقا ملکی تبریزی:«ازکارهای مهم دراین ماه(ماه رمضان)،قرائت قرآن ودعاوذکراست که بایدازهر کدام مقدارمعین انتخاب ودرهرروزانجام شود.دراین انتخاب،اولویت بامواردی است که باعث افزایش نشاط انسان برای عبادت گردیده ودرقلب او،فکرونوری به وجود می آورد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک دعا برای ثبات قدم

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:مهمترازدعابرای تعجیل فرج حضرت مهدی(عج)،دعابرای بقای ایمان وثبات قدم درعقیده وعدم انکارحضرت تاظهوراومی باشد. »  
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک پاداش مخصوص روزه

« ازخوتاخدا/ایت الله بهجت:درحدیث قدسی آمده است:الصوم لی وأناأجْزی به؛روزه برای من است،ومن خودپاداش آنرامی‌دهم؛یعنی خداوندثواب آنرابدون واسطه می‌دهد،علاوه برثواب‌هایی که درکتاب وسنت ذکرشده است:پس هیچ‌کس نمی‌داندکه چه چشم‌روشنی‌هایی برای آنان مخفی شده است. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک افطاری دادن

« امام کاظم(ع):افطارى دادن به برادرروزه ‏دارت ازروزه ‏ات بهتراست.(کافی) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۸     ۲۲:۰۰

پیامک رابطه با خدا

« ازخودتاخدا/آیةالله مظاهری:کسانی که باخدارابطه عاطفی دارند،غم وغصّه ودلهره واضطراب ونگرانی ندارند؛نه غم گذشته رامی‌خورندونه ازآینده نگرانند،زیراخدارادارند.کسی غم وغصّه ونگرانی داردکه خدارانداشته باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۶     ۲۲:۰۰

پیامک مواظب بر اوقات نمازها

« ازخودتاخدا/رسول خدا(ص):شیطان پیوسته ازشخص باایمان که مواظب انجام نمازهای خویش است بیم دارد،تاآن زمانی که آنراضایع کندواهمیت به اوقات آن ندهد،درچنین وقت است که اوبروی دست یافته واورادرگناهان می افکند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳     ۲۲:۰۰

پیامک خارج شدن کبر وخودپسندی از دلها

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):خداوندبندگان خودراباانواع سختی ها می آزماید،وبا مشکلات زیاد به عبادت میخواند،وبه اقسام گرفتاری ها مبتلامی سازد،تاکبروخودپسندی راازدلهایشان خارج کند.(نهج البلاغه،خ192) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک تکبر در برابر خداوند

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):هرکه یک درجه برای خدافروتنی کند،خدایک درجه اورابالامیبرد(واین ارتقای رتبه ادامه می یابد)تاآنجاکه وی رادراعلاعلیین جای دهدوهرکه یک درجه برخداتکبرورزد،خدااورایک درجه فرودآوردتاجایی که وی رادراسفل السافلین جای دهد.(غررالحکم،ح7154) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک نماز و عبادت شبانه

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):خوشابحال کسی که واجبات پروردگارش راادانموده،سختیهاراتحمل کرده،ودرشب ازخواب شیرین دوری کرده،تاآنگاه که خواب براوچیره شده،زمین رافرش خودساخته،ودست رابالش سرش نموده،درمیان مردمی که ترس قیامت دیده هایشان راازخفتن درشب بازداشته به ذکرخداگویاست »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک اقسام عبادت

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):گروهی خدارابه امیدبخشش پرستش کردندکه این پرستش بازرگانان است،وگروهی اوراازروی ترس عبادت کردندکه این عبادت بردگانست وگروهی خداراازروی سپاسگزاری پرستیدندواین پرستش آزادگان است »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک سیره بزرگان در ماه مبارک رمضان

« ازخودتاخدا/علامه طباطبایی(ره):ماه رمضان تاصبح بیدارومقیدبودنددعای سحرراباافرادخانواده بخوانندوپیش ازماه رمضان ازهمسایه هااجازه میگرفتندکه اگرسحرخواب ماندندآنهارابیدارکنندایشان دردرس تفسیرفرمودندکه من درطول عمرم تابه حال به یادندارم که شبهای ماه رمضان راخوابیده باشم »  
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک نکندعنایت پروردگار برگردد!!!

« ازخودتاخدا/امام راحل(ره):من خوف اینرادارم که دراین ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس ‍است وهمه راخدابه ضیافت خودش دعوت کرده است،ماباصاحب خانه کارى بکنیم که عنایتش ازمابرگردد.
(صحیفه نور جلد 19،ص12) »  
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک عاشقانه باخدا

« ازخودتاخدا/استادپناهیان:فکرمیکنم خدابرای یک رابطه عاشقانه ازجانب بنده اش دلش تنگ شده.دوست داردتوهم یکباربه اوعاشقانه نگاه کنی.ازاین همه حواس پرتی توخسته شده ومیخواهدتوبه اوتوجه کنی؛نه چون به تووتوجه تونیازمنداست،چون به توعلاقه داردوهردوستی دوست دارددوستش به اوتوجه کند،ومیخواهدتوبه این وسیله ارزش پیداکنی.واین ماه فرصت خوبی است(شهرخدا) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک گشوده شدن درهای اسمان

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):درهاى آسمان دراولین شب ماه رمضان گشوده مى ‏شودوتاآخرین شب آن بسته نخواهدشد.
(بحار الانوارج 93،ص344) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۲:۰۰

پیامک اول قدم در سلوک

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده:برادرم؛قدم اوّل درسلوک توبه وپاکی ازگناه ودوری ازگفتارناپاگ وکردارواندیشه های ناشایسته وخوی های نکوهیده است.برادرم حرف این وآن رامزن،دم فروبندوتماشا کن.بنگروعبرت بگیر.به فکرخودت باش.دست توسّل به دامن امام عصر(عج)درازکن که گردنه های سهمگین وهولناک درپیش داری وآن بزرگوارامیرکاروان است.(نامه هاوبرنامه ها،ص25) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۵     ۲۲:۰۰

پیامک اراده ترک گناه

« ازخودتاخدا/آیت الله حق شناس:اگر اراده کنی که خودت را حفظ بکنی پروردگار هم در هنگام ارتکاب به معاصی برای تو ایجاد مانع می‎کند. »  
۱۳۹۳/۴/۲     ۲۲:۰۰

پیامک رهایی از تکبر

« ازخودتاخدا/استادپناهیان:وقتی کسی متکبرانه ازفرمان های خداتمردمیکند،درواقع به خداتکبرکرده است،مکرربه ماتوصیه فرموده انداگرکسی گناه میکندبایدلااقل اهل توبه وانکساروشرمندگی درخانه خداهم باشدتاگناهانش باتکبرتثبیت نشودگناه بدون تکبر معمولابخشیده میشود.(رهایی ازتکبرپنهان) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک کسب رضا و مغفرت الهی

« ازخودتاخدا/رهبری:درمناجات شعبانیه‏ میخوانیم:«ماأظنک تردنی فی حاجةقدافنیت عمری فی طلبهامنک»آنچیزى که ماعمرخودرابراى آن فناکردیم،چیست؟آن انشاءالله کسب رضاومغفرت الهى است؛اصل کاراینست؛این بایدبدست بیاید »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام حسین

« از خود تاخدا/عظمت زیارت اباعبدالله الحسین(ع)درشب جمعه
مرحوم بافقی فرمود:چراعلی بن مهزیار 20سفرحج رفت تا امام زمان(عج)را ببیند؟اگر یک شب جمعه یا یک نیمه شعبان به کربلا می آمد،آن حضرت را زیارت می کرد. »  
۱۳۹۳/۳/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک بهتان به مومنین

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):هرکس به مردیازن مومنی بهتان زند،یادرباره اوچیزی بگویدکه ازآن مبراست،خداونددرروزقیامت اوراباتلی ازآتش نگه دارد،تااینکه ازعهده آنچه درباره اش گفته است،خارج شود(عیون اخبارالرضا،ج2) »  
۱۳۹۳/۳/۱۹     ۲۲:۰۰