بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک انجام مستحبات

« ازخودتاخدا/امام(ره):درهرصورت ازبرای نوافل یومیه فضیلت بسیاراست بلکه دربعضی روایات ترک آن معصیت شمرده ودربعض دیگردراین مقام فرموده:خداوندعذاب میکندبرترک سنت...وسزاواراین است که انسان حتی الامکان آنهاراترک نکند(اربعین حدیث،ج2،ص146) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک غفلت از حق

« ازخودتاخدا/امام(ره):دل به دیگرموجودات بستن-هرموجودی باشد-ازخداغافل شدن است.دلبستگی به مخلوق وغفلت ازحق،ازحجب غلیظه ای است که نورمعرفت راخاموش وقلب رامکدر وظلمانی کندواین ازبزرگترین دامهای ابلیس است. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک فضلیت روزه ماه شعبان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):روزه ماه رمضان ذخیره بنده برای روزقیامت است،هیچ بنده ای درماه شعبان روزه زیادنمی گیردمگراینکه خداوندامورمعیشتی اش رااصلاح میگرداندوشردشمنش رابرطرف مینماید،هرکس یک روزازماه شعبان راروزه بگیردکمترین پاداشش این است که بهشت براوواجب میگردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۸     ۲۲:۰۰

پیامک کمال انسان

« ازخودتاخدا/امام کاظم(ع):هرکس درخود،افزایش ورشدرانبیند،پیوسته روبه کاهش ونقصان است؛وهرکس که بیشترروبه نقصان وکاهش رود،مرگ برای اوبهتر اززندگی است(کشف الغمّه، ج3، ص42) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳     ۲۲:۰۰

پیامک ترس از مرگ

« ازخودتاخدا/ازابوذرپرسیدند:چرامردم دنیاازمردن می ترسند؟فرمود:چون آن طرف راخراب کرده اند،اینجابرایشان آباداست.هیچ کس حاضرنیست ازخانه آبادبه خانه خراب برود.(بحارالانوار،ج22،ص402) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک یادخدا بودن در همه حال

« ازخودتاخدا/استادآقاتهرانی:انسان درحال انجام هرکاری میتواندبه یادخداهم باشد،مگراینکه درحال ارتکاب گناه باشدمعصیت بایادخداجمع نمیشود. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک واجبات بالاتر از مستحبات

« ازخودتاخدا/واجبات اوامری هستندکه بیش ازمستحبات انسان رانورانی میکنندنورواجبات ازنورمستحبات بالاترست.هرچندمستحبات مکمل ومقدمه واجباتندوانسان بعدازاجرای واجبات،بامستحبات اوج بیشتری پیدامیکند.استادپناهیان »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک توبه خالص

« ازخودتداخدا/امام صادق(ع):توبه آوردن(بازگشتن)به سوی خداهمان روزه گرفتن روزچهارشنبه وپنج شنبه وجمعه است(یااینکه توبه خالص توبه ای است که متعاقب روزه این سه روز واقع شود.) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک حیات دل و عقل

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده:یکی ازچیزهایی که درنزداهل کارهست،ذکرشریف«یاحی یاقیوم»است؛بسیارگفتن وتداوم براین ذکرموجبات حیات عقل میشود. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک اهمیت خشنودی حق

« ازخودتاخدا/استادآقاتهرانی:درروایت آمده است که هیچ کارخوبی رادست کم نگیرید.آیامادقیق میدانیم که خداچه چیزی را بیشتردوست دارد؟ »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک غفلت از خداوند متعال

« ازخودتاخدا/امام (ره):یک لحظه ازخداغافل نباشید،غفلت ازمبدا قدرت، انسان رابه هلاکت می رساند!(ازبلندای عرفان،ص5) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک مستحبات خودپرستانه

« ازخودتاخدا/استادپناهیان:نمونه عالی مستحبات خودپرستانه آنست که دستورات مهم ترخدا،مثل رعایت حال اطرافیان ویازیردستان رارهاکنی وبه عبادت بپردازی.اتفاقادرچنین شرایطی گاهی عبادت خوش رنگ ولعابی هم پیدامیشود.انگاردیگرشیطان برای ترک این عبادت نابجاانسان راوسوسه نمکیند. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک دست دهنده بهترین دست ها

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):دستهاسه گونه اند:دست گیرنده،ودست نگهدارنده،ودست دهنده،وبهترین دست هادست دهنده است!(تحف العقول، صفحه 32) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۵     ۲۲:۰۰

پیامک توفیق الهی

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):کسى که ازخداوند دارابودن توفیق رامسئلت نماید،ولى کوشش نکند،خود را به تمسخر گرفته است(بحار الأنوار: 356/78) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک کم گذاشتن در بندگی

« ازخودتاخدا/آیت الله حق شناس:اگردرزندگیتان شکاف‌هایی هست،دلیل آن این ‌است که ازبندگى ‌تان براى خداى متعال کم گذاشته ‌اید. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک بندگی خدای متعال

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:کوچک وبزرگ بایدبدانیم:راه یگانه برای سعادت دنیاوآخرت،بندگی خدای بزرگ است؛وبندگی،درترک معصیت است دراعتقادیات وعملیات.آنچه راکه دانستیم،عمل نماییم وآنچه راکه ندانستیم،توقف واحتیاط نماییم تامعلوم شود،هرگزپشیمانی وخسارت،درماراه نخواهد داشت؛این عزم اگردربنده،ثابت وراسخ باشد،خدای بزرگ،اولی به توفیق ویاری خواهدبود. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/رجب ماه زیارتی امام رضا(ع)«هرکس به زیارت من بیاید،سه جابه فریاداوخواهم رسید،هنگامی که نامه اعمال به دست راست وچپ بندگان داده میشود،هنگام عبورازپل صراط وهنگام محاسبه اعمال(کامل الزیارات،ص506) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک عدم معصیت الهی

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):(حتی)اگرخداوندهم برمعصیتش وعیددوزخ را نداده بودبازهم به خاطرشکرنعمتهایش واجب بودکه معصیت نشود.(جهادبانفس) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک در زمان غیبت باید چنین باشیم

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):صبرکنیدبرگزاردن احکام شرع وشکیبایی ورزیددربرابردشمنتان وآماده وحاضرباشیدبرای امامتان که درانتظاراوهستید. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک اصلاح قلب

« ازخودتاخدا/شیخ حسنعلی نخودکی:عمده هم حقیراصلاح قلب است وذکر«یاحی ویاقیوم»سحرگاه برای همین است.(ماه رجب راغنیمت شمریدوسحرگاه آنرابیشتر) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۵     ۲۲:۰۰