بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک جایگاه دل

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:دل جایگاه خداست وانسان بادل به خدامیرسدآن بعدی که انسان رابه خدامتصل میکند،آن بعدی که کارسازاست،دل است.دل بایدخدایی شود!اگردل خدایی گردد،آنگاه تمام پیکره انسان نیزالهی میشود »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک ماه رجب

« ازخودتاخدا/امام کاظم(ع):هرکس یک روزازماه رجب راروزه بگیرد،آتش جهنم یک سال،ازاودورشودوهرکس سه روزازآنراروزه بگیردبهشت براوواجب می گردد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):درشگفتم ازکسى که میداندازدنیامنتقل میشود،چگونه براى آخرتش توشه فراهم نمى‏ آورد!(غررالحکم،ح 6275)/هرکه درهرشب جمعه سوره«کهف»رابخواند،نمی‏میردمگر شهید و خداوند او را در قیامت با شهیدان محشور می ‏کند و در قیامت همراه ایشان‏ نگاهش می ‏دارد! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۴     ۲۲:۰۰

پیامک پشیمانی در گناه

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هماناخداوندبنده ای راکه پس از ارتکاب گناهی بزرگ دست خواهش بخشایش به سوی اودرازکنددوست می داردوبنده ای راکه انجام گناهی کوچک راسبک میشمارددشمن میدارد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک راه سلوک

« ازخودتاخدا/آیةالله کشمیری:برای همه راه بازاست وآنهاکه گذشته خوبی ندارنداستغفاروذکریونسیه بگویندوعزم بازگشتن ازکارهای ناپسندگذشته کنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک دوست داشتن عزیزترین بندگان خدا

« ازخودتاخدا/آیت الله مصباح یزدی:اگرکسی خدارادوست می‌دارد،نمی‌تواندعزیزترین بندگان او(اهل بیت)رادوست نداشته باشد،وکسی که آنها رادوست نداشته باشد،خدارانیزدوست ندارد.چنین فردی دروغ میگویدکه خدارادوست دارد،بلکه چیزی درذهنش بوده وخیال کرده که خداست وگفته است که دوستش میدارم »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک بصیرت داشتن در امور

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):کسیکه بدون بصیرت وآگاهى کارى انجام دهد،مانندرهگذرى است که ازبیراهه میرودوهرچه سریعتربرود،ازراه بیشتردورمیگردد »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک توسل و صلوات بر معصومین(ع)

« آیت الله خوشوقت:یکی ازکارهای خوب همین است که ماآنهایی راکه خدادوستشان داردوخدابه عنوان انسانهای کامل قبولشان داردواسطه قراردهیم،همین صلوات فرستادن توسّل به معصومین(ع)است،واسطه قراردادن اینهاست... بنابراین صلوات وهرنوع بیان منقبت وفضیلت،جزءعبادات بسیاربسیارمقرّب است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک وظایف مهمان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):نابودشودکسیکه آنچه برادرش برای اومهیا کرده راکوچک شمارد وهلاک شودکسیکه آنچه برادرش براو تقدیم نموده راکم شمارد »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۹     ۲۲:۰۰

پیامک عمر کوتاه نیست

« ازخودتاخدا/عمرکوتاه نیست،ماکوتاهی می کنیم...
علامه محمدتقی جعفری »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۷     ۲۲:۰۰

پیامک شب آرزوها

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:آرزوى مااینست که هم دولت حق درجهان حکومت کندوهم همه برصراط مستقیم عبودیت قراربگیریم.بنابراین،اگرقبل ازظهوردولت حق خاطرجمع باشیم که برصراط مستقیم بندگى هستیم،بهتراست؛لذابایدازگناهانیکه زمینه ظهورحضرت غائب(عج)رابراى مافراهم نمیکند،پرهیزنماییم »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک اطاعت ازخداوند

« ازخودتاخدا/امام هادی(ع):هر که ازخداپروا کند،ازاوپروامیکنندوهرکه ازخدا اطاعت کند،اطاعتش می کنند.(تحف العقول، ص 482) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۹     ۲۲:۰۰

پیامک عمل از دیدگاه امیرالمومنین(ع)

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):فاصله ی بسیاری است میان دوعمل:عملی که لذتش میرودولی پیامدهای آن باقی میماند،وعملی که رنج وزحمتش میرودامااجروپاداش آن ماندگارست.
(نهج البلاغه،حکمت 11) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳     ۲۲:۰۰

پیامک انتظار فرج

« استادآقاتهرانی:علامه طباطبائی در«المیزان»روایتی نقل میکندکه محمّدبن فضیل ازحضرت رضا(ع)از مسأله انتظارفرج پرسید،حضرت باتعجّب فرمود:مگرتونمیدانی که انتظارفرج خودمرحله ای ازفرج است؟آنگاه امام(ع)فرمودندکه خداوندمیفرماید:شمابه انتظارباشیدکه من نیزباشمادرانتظارومراقبت هستم »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک نافرمانی خدا با دوستی در شش چیز

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):همانااولین چیزهایی که بوسیله آنهانافرمانی خداوندصورت گرفته است شش چیزاست:دوستی دنیا،دوستی ریاست،دوستی خوراک ودوستی خواب ودوستی آرامش ودوستی زنان(شهوترانی)(جهادبانفس،ح476) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک اقبال و ادبار دل

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):دل،یک اقبال داردویک ادبار؛گاهی«روآوری»داردوگاهی«روگردانی».آنگاه که به عبادات اقبال وروآورد،عبادات ونوافل رابرآن تحمیل کن،ولی اگرادباروروگردانی دارد،فقط به واجبات اکتفاکن! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک ذکری برای دفع وسوسه شیطان

« ازخودتاخدا/آقاشیخ عبدالقائم شوشتری نقل میکرد:هروقت شیطان وسوسه کردونتوانستیدحریف نفس بشوید،هفت مرتبه بگویید:«بسم الله الرحمن الرحیم؛لاحول ولاقوةالابالله العلی العظیم»وقتی اینذکررامیگویید،هفت ملک به کمک شمامی آیندوآنهارادفع میکنندوقتی انسان آنرامیخوانداحساس قوت میکند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک اهمیت نماز

« ازخود تاخدا/امیرالمومنین(ع):بدان هرچیزاز عملت پیرونمازتوست؛اگرنیکو به جای آوری کارهای دیگر رانیکو کنی! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک احترام به والدین

« ازخودتاخدا/خدایا!اشتیاق من درخدمت به پدرومادرم رابیش ازاشتیاق تشنه درطلب آب قرار بده...(امام سجاد(ع)درصحیفه سجادیه) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۸     ۲۲:۰۰

پیامک انصاف

« ازخودتاخدا/امیرالمومنین(ع):"انصاف"برترین فضیلت هاست"انصاف"یعنی بادیگران چنان رفتارکنی که دوست داری باتوچنان رفتارکنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۶     ۲۱:۰۰